Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u korito rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad

Mehmedić Besim
Inicijativa

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem