Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo

Rasim Smajić
Pitanje

Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Kao i jeli istina da je firma Rama glas pokrenula sudski spor protiv ovog projekta ako jeste koji je razlog.
Molim da mi se odgovori dali je postupak dodjele građevinske dozvole bio sproveden po zakonom propisanoj proceduri kao i da mi se dozvoli uvid u čitav postipak od samog početka.
Takodje želim da vas pitam zašto nisam bio pozvan na javnu rasprav iako sam se uredno prijavio na oglas objavljen u printanim medijima po pitanjuizdavanja ekološke dozvole.

Odgovor: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-Mahala LIII-stari premjer, a na mjestu postojećih objekata.
Ministarstvo je navedeno rješenje donijelo nakon provedenog postupka, a na osnovu usvojene planske dokumentacije, mišljenja Općine Novo Sarajevo, nalaza vještaka arhitekte i vještaka geometra, utvrdivši da su ispunjeni svi zakonski uslovi. Rješenje je dostavljeno vlasnicima susjednih parcela.
Rama Glas d.o.o. Sarajevo, Hano d.o.o. Sarajevo, Hasanbegović Nahid, Exclusive d.o.o. Zenica, Multimedijalni computer centar d.o.o. Sarajevo, svi zastupani po Edinu Tabučiji, advokatu iz Sarajeva podnijeli su tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu radi poništenja rješenja Ministarstva broj: 05-23-733/15 od 05.03.2015.godine, radi zaštite svojih prava i interesa.
Kantonalni sud je dana 19.10.2015.godine donio Presudu broj: 09 0 U 023644 15 U kojom se tužba uvažava, osporeno rješenje poništava i predmet vraća tuženom na ponovni postupak. U Presudi se navodi da „sud prihvata navode tuženog date u odgovoru na tužbu da se građevinska parcela, položaj građevine, udaljenost objekta u prostoru od susjednih parcela, spratnost, kao i drugi urbanističko-tehnički uslovi utvrđuju važećim planskim dokumentom, obzirom da je to određeno Zakonom o prostornom uređenju, u konkretnom slučaju važeći planski dokument je korekcija Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“, a položaj građevine daje se u Lokaciji objekta, koja se izrađuje po osnovu važećeg planskog dokumenta i sastavni je dio urbanističke saglasnosti.“ U uputama Presude navedeno je da se obavi uviđaj na licu mjesta na koji će pozvati stranke, tužitelje kao i druge zainteresovane osobe i vještake kako bi bili predočeni i razjašnjeni na licu mjesta urbanističko-tehnički uslovi tražene urbanističke saglasnosti, nakon čega će se ponovo odlučiti o zahtjevu.
Ministarstvo je u cijelosti ispoštovalo upute Suda i obavilo uviđaj na licu mjesta, kao i održalo usmenu raspravu  sa svim vlasnicima susjednih parcela.
Navodi susjeda dati u toku ponovnog postupka odnosili su se isključivo na postupak donošenja i sam sadržaj korekcije Plana, što nije niti može biti predmet postupka izdavanja urbanističke saglasnosti. Prema odredbama člana 46. Zakona o prostornom uređenju donošenje korekcije plana je u nadležnosti Općinskog načelnika, a Ministarstvo kao i drugi organi uprave prema važećim zakonskim propisima, je dužno donesenu korekciju primjenjivati kao važeći planski dokument, a što je prihvaćeno od strane suda kao pravilno i zakoniti postupanje.
Imajući u vidu sve navedeno nakon okončanja ponovnog postupka Ministarstvo je donijelo rješenje broj: 05-23-733/15 od 30.12.2015.godine kojim se daje urbanistička saglasnost „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“. Rješenje je dostavljeno svim učesnicima u ponovnom postupku i rok za podnošenje tužbe protiv istog je u toku.
Što se tiče izdavanja okolinske dozvole, obaviještavamo Vas o slijedećem:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, rješavajući po zahtjevu “Ans Drive” d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, izgradnju i trgovinu u građevinarstvu i “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo, donijelo rješenje o izdavanju okolinske dozvole broj: 05-23-921/15 od 25.02.2015.godine za izgradnju podzemne garaže sa 530 parking mjesta u sklopu stambeno-poslovnog objekta u ulici Kolodvorska bb u Sarajevu.
U postupku izdavanja okolinske dozvole, ovo Ministarstvo je, shodno članu 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br.33/03 i 38/09), Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za predmetnu gradnju objavilo na web stranici Ministarstva, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da se uključi u postupak i podnese primjedbe i sugestije vezane za Zahtjev , objavljeno je u sredstvima javnog informisanja (Dnevni avaz i Oslobođenje). S tim u vezi, Ministarstvo nije zaprimilo bilo kakva mišljenja, primjedbe ili sugestije.
Napominjemo, da je organiziranje javne rasprave, shodno članu 61. Zakona o zaštiti okoliša, obavezno u postupku ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš, a koja se radi za pogone i postrojenja iz federalne nadležnosti. Za pogone i postrojenja iz kantonalne nadležnosti nije potrebna procjena uticaja na okoliš, te samim tim nema ni obaveze organiziranja javne rasprave. Obavezu uključivanja zainteresirane javnosti u postupak izdavanja okolinske dozvole ovo Ministarstvo ispunjava na način, da se omogući javni uvid u zahtjev i dostavljenu dokumentaciju, a obavještenje o tome i poziv zainteresiranoj javnosti da dostavi primjedbe i sugestije, objavljuje se barem u jednom tiražnom dnevnom listu, što je i učinjeno u konkretnom slučaju. Praksa Ministarstva je, da za pogone i postrojenja iz svoje nadležnosti organizuje javnu raspravu samo u slučajevima kada se radi o opasnim djelatnostima i opasnim lokacijama definisanim članom 104. Zakona o zaštiti okoliša.
Budući da je gradnja podzemne garaže u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da su predviđene adekvatne mjere za sprečavanje/smanjenje uticaja na okoliš, kako u fazi gradnje, tako i u fazi korištenja iste, te da nisu zaprimljene bilo kakve primjedbe ili sugestije zainteresirane javnosti, ovo Ministarstvo je ocijenilo, da su ispunjeni svi uslovi za izdavanje rješenja o okolinskoj dozvoli. Pri tome, potrebno je naglasiti, da je okolinska dozvola izdata samo za podzemnu garažu, a ne za stambeno-poslovni objekat u cjelini.