Konkursna procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi Šip u školskoj 2021/22 godini

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

S obzirom da je završena konkursna procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi Šip u školskoj 2021/22 godini (javni oglas od 28.12.2021 godine i ispravke dijela javnog oglasa od 07.01.2022 godine), potrebno je dostaviti odgovore na slijedeća pitanja:

1. Ko su bili članovi komisije za izbor nastavnika? Da li je u sastavu komisije bio imenovan predstavnik sindikata? Da li je direktor škole bio član komisije za ovaj javni konkurs?

2. Da li su se uzimali u obzir i bodovi kandidata koji su dostavili urednu dodatnu dokumentaciju o pripadnosti boračkoj populaciji, a u skladu sa „Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo , Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo“?

3. Da li je bilo manipulacija prilikom bodovanja kandidata po određenim kategorijama odnosno da li su se provjeravale potvrde da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme?

4. Koliko vremena je prošlo od obavijesti koju su primili kadidati koji nisu prošli konkursnu proceduru do sklapanja ugovora odnosno početka rada primljenih kandidata. Da li je istekao žalbeni rok prije sklapanja ugovora?

Koji je tačan datum kada su svi kandidati obavješteni o ishodu konkursa kao i tačan datum sklapanja ugovora sa kandidatima koji su prošli konkursnu proceduru.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne