Koji su razlozi da se već dva, tri puta dešava pomor ribe u rijeci Bosni na dužini od 2-3 kilometra? Radi se o dijelu korita rijeke Bosne od izvorišta Bačevo do sliva u rijeku Željeznicu