Kako „Sarajevo šume“ fizički sprečavaju šumske puteve gromadama kamenja i zemlje u predjelu Igmana pa sve do Treskavice tačnije Kilavaca, tako da su šumski putevi u ovome rejonu zatvoreni i da motorna vozila ne mogu proći

Hodžić Sabahudin
Pitanje

Zastupnik Sabahudin Hodžić na 18. Redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 18.07.2012. godine u okvoru tačke Dnevnog reda„ Poslanička pitanja, inicijative i odgovori „ postavio je zastupničko pitanje građana Općine Trnovo ,kako „Sarajevo šume“ fizički sprečavaju šumske puteve gromadama kamenja i zemlje u predjelu Igmana pa sve do Treskavice tačnije Kilavaca, tako da su šumski putevi u ovome rejonu zatvoreni i da motorna vozila ne mogu proći, pa ni građani do svojih privatnih šuma i posjeda, a te puteve su uvijek koristili i oni su potrebni građanima. Lokalna zajednica je ulagala u izgradnju ovih puteva skupa sa italijanskom nevladinom organizacijom, praveći biciklističke staze od istih. Mišljenja sam da trebamo štititi šumsko dobro ali da ovo nije način na koji se šuma štiti. Građani imaju problema sa sječom ogrevnog drveta a svaki dan privatnici izvoze naše šumsko dobro uništavaju naše puteve a neulažući u njihovu rekonstrukciju.
Postavljam pitanje: Zašto je ovo urađeno i šta se misli uraditi po ovim pitanjima, da se izbjegnu ove barijere, jer da dođe do pojave šumskog požara vatrogasna vozila nemogu proći da gase isti zbog ovih zapreka koje su postavile „Sarajevo šume“.

Proslijeđeno: 
Odgovor: