Kada će Vlada Kantona Sarajevo realizirati svoju obavezu utvrđenu Izvještajem o reviziji finasijskih izvještaja budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu

Filipović Selma
Pitanje

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo gđa. Selma Filipović, na 23. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

 

 „Kada će Vlada Kantona Sarajevo realizirati svoju obavezu utvrđenu Izvještajem o reviziji finasijskih izvještaja budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu i na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju“?

Proslijeđeno: