Inicijativa "za izmjenu Porodičnog zakona FBIH"

Mario Vukasović
Inicijativa

Zastupnik Mario Vukasović je podnio inicijativu za izmjenu Porodičnog zakona FBIH ili donošenje odgovarajućeg kantonalnog propisa.

Inicijativa se nalazi u prilogu.