Inicijativa “za donošenje posebnih propisa kojima se utvrđuje koje se osobe smatraju zlostavljanima kao i koja su njihova prava, a u skladu sa članom 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom".