Inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u pripremama za predstojeću 2019./2020. školsku godinu, pri anketiranju učenika po pitanju odabira maternjeg jezika u školama obavezno primjenjuje odredbe člana 8. Ustava Kantona Sarajevo (Amandman na Ustav LIII), člana 7. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 9. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo kao i Zaključaka naučnog odbora Naučnog savjetovanja o pitanju jezika od 6. aprila 2019. godine.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne