Inicijativa prema Ministarstvu finansija vezano za budžetski deficit.

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

"S obzirom da mjesecima slušamo različite političke manipulacije na bazi budžetskog deficita, tražim od Ministarstva finansija da nam do naredne sjednice Skupštine KS dostavi pregled kretanja istog po godinama uključujući imena odgovornih ministara za svaki od perioda?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.