" Član 92. glasi :Kada radnik koji obavlja neposredno odgojno – obrazovni rad napuni 65 godina života i 40 godina staža osiguranja, ima pravo da ostane na poslovima koje je do tada obavljao u cilju održavanja kontinuiteta obrazovnog procesa do kraja .....

Rasim Lakota
Pitanje

" Član 92. glasi :Kada radnik koji obavlja neposredno odgojno – obrazovni rad napuni 65 godina života i 40 godina staža osiguranja, ima pravo da ostane na poslovima koje je do tada obavljao u cilju održavanja kontinuiteta obrazovnog procesa do kraja školske godine u kojem radnik stiče uslove za penziju.
Iz ovog teksta proizlazi da radnik koji je ispunio oba uslova za odlazak u penziju ostaje na radnom mjestu još jednu godinu, što znači da će u tom slučaju imati 41 godinu staža i 66 godina života. Pitamo se da li je to u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o PIO / MIO, Zakonom o raspodjeli budžetskih sredstava i sa svim ostalim pravnim aktima koji se odnose na opću racionalizaciju i uštede o kojim se u posljednje vrijeme mnogo govori. Također, ovo će imati uticaj i na zapošljavanje mladih koji ionako masovno odlaze iz BIH. Prije stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora bio je na snazi zaključak Vlade KS, u kojem je bilo precizirano da se radniku koji je u direktnom obrazovnom procesu može omogućiti da nastavi raditi do kraja polugodišta u kojem je stekao uslove za odlazak u penziju radi kontinuiteta obrazovnog procesa, što je donekle opravdano, ali da radnik ostane još cijelu godinu, to je neprihvatljivo ( Zaključak Vlade KS broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016.godina). Stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora ovaj zaključak Vlade je prestao da važi .

Pitanje: