20. aprila je bio međunarodni dan buke. Pitam odgovorne šta se uradilo taj dan, pogotovo ako imamo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu ima 120 miliona osoba sa teškim oštećenjem sluha, kakav je nadzor buke u Kantonu Sarajevo? Da li se m

Bibija Kerla
Pitanje

20. aprila je bio međunarodni dan buke. Pitam odgovorne šta se uradilo taj dan, pogotovo ako imamo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu ima 120 miliona osoba sa teškim oštećenjem sluha, kakav je nadzor buke u Kantonu Sarajevo? Da li se mjeri jačina buke na radnom mjestu ali i komunalne i buke na javnom mjestu."

Odgovor: 

ODGOVOR:
Kanton Sarajevo ima dugogodišnje iskustvo u primjeni regulative za zaštitu od buke. Imajući u vidu značaj zaštite od buke koja predstavlja specifični zagađivač okoliša koji utiče na zdravlje stanovništva, Skupština Kantona je 1999. godine donijela Zakon o zaštiti od buke. Od tada, na osnovu iskustava koji su ukazivali na probleme za efikasnije provođenje zakona, donesen je 2007. godine novi Zakon, a nakon što je usvojen i po prvi put federalni propis, 2013. godine, urađen je cijeloviti Zakon o zaštiti od buke 2016. godine. Ova činjenica govori da se kontinuirano pronalaze rješenja kako bi se preventivnim mjerama minimizirala buka koja nastaje usljed različitih ljudskih aktivnosti (saobraćaj, industrija, zabava, zanatstvo, sport i sl.). Da bi se rješavali problemi buke potrebno je vršiti koordinisan napor nadležnih institucija i organa, pojačan inspekcijski nadzor sa upošljavanjem dodatnih kadrova, institucionalno osnaživanje i tehnološko osavremenjivanje.
U Kantonu Sarajevo najčešći uzroci povećanja nivoa buke su industrijski pogoni, avioprevoz, tramvajski saobraćaj, željeznica, dotrajala i bučna vozila, a u objektima loša izolacija i dotrajalost instalacija. U novije vrijeme zbog porasta temperature sve više je problema sa bukom od klima uređaja, a nisu zanemarivi ni uticaji od alarmnih uređaja, prekomjerne upotrebe sirena, oglašavanja putem reklamnih vozila, a naročita je izražena buka od motocikla u kasnim večernjim satima.
Kanton Sarajevo nema kontinuirani monitoring vanjske buke, ali se vrše periodična mjerenja u funkciji, praćenja stanja, komparacije sa prethodnim mjerenjima i sagledavanje trenda. Iako su u 2000. godini vršena mjerenja na tri lokacije u centru za koje su postojali rezultati 1991. godine, i tom prilikom je konstatovan porast buke između 10 i 15 dBa.
Takođe, su 2009. godine vršena kontrolna mjerenja u blizini industrijskih objekata i aerodrama, a urađena je i karta buke za centralni dio grada. Sva mjerenja dokazuju da se problemi sa bukom mogu tehnički efikasno eliminisati. Najkorisnije je detaljnim kartama buke predstaviti stanje i promjene koje se mogu pratiti, prognozirati i provjeriti efikasnost svih raspoloživih mjera, kao i zahvate u prostoru, naravno, u skladu sa Zakonom, a na osnovu evropskih iskustava.
Za razliku od evropskih zemalja kod nas buka ima manji prioritet u odnosu na ostale zagađivače, i uglavnom se tretira buka koja potiče iz pojedinačnih pogona i postrojenja, dok se ukupnoj buci u prostoru posvećuje nedovoljna pažnja. To pokušavamo promijeniti donošenjem Zakona koji je usklađeniji sa Direktivom i gdje je dat veći akcenat monitoringu i izradi strateških karata buke za što može poslužiti, uz dodatno izdvajanje, i savremena informatička oprema koju smo nabavili Zavodu za planiranje za prognoziranje promjena u kvalitetu zraka. Intenzivan nadzor se vrši kroz izdavanje okolinskih dozvola u kojima se nalažu mjerenja buke od industrijskih djelatnosti i uticaj na susjedne objekte, propisuju se mjere i rade stručna mišljenja za uslužne i zanatske, ugostiteljske djelatnosti unutar stambeno-poslovnih objekata, a i inspekcija nalaže mjerenja putem ovlaštenih institucija. Do sada je to bila firma «Dvokut» koja je imala ovlaštenje po Zaključku Vlade Kantona, a sada će to obavljati sva pravna lica koja su akreditirana i imaju međunarodni standard 17025.
Što se tiče buke na radnom mjestu, Zakon o zaštiti od buke se ne primjenjuje u tim slučajevima nego se ista reguliše Zakonom o zaštiti na radu. S obzirom na zastarjelost tih propisa, može se uočiti da je materija prevaziđena i da je potrebno ažurirati.

MINISTAR

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh.