Zastupnička pitanja

Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

SUTRA ĆE SE ODRŽATI SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA ČIJEM ĆE DNEVNOM REDU, PORED OSTALOG,BITI I ODLUKA O PREPORUCI ETIČKOG KOMITETA KOJOM BI SE PROFESORI BAJRO GOLIĆ I ZDRAVKO LUČIĆ DO ODLASKA U PENZIJU UDALJILI IZ NASTAVE, SANJIN OMANOVIĆ SUSPENDIRAO NA DVIJE GODINE, A FUADU SALTAGI IZREKAO BI SE JAVNI UKOR.
OVOM ODUKOM NE GUBE POSAO, I DALJE BI, DAKLE NASTAVILI OSTVARIVATI SVOJA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA, NEGO IH SE NA TEMELJU PRAVOSUDNO UTVRĐENIH ČINJENICA, U DRUGOSTEPENOJ PRESUDI PROTIV JASMINA MAŠIĆA, VOZAČA U VLADI TUZLANSKOG KANTONA, SANKCIONIRA UDALJAVANJEM IZ NASTAVE.


Puni tekst pitanja:

„Kakve su mogućnosti formiranja Kantonalne javne ustanove ili centra obrazovno-odgojno- rehabilitacinog karaktera gdje bi svoja prava mogle ostvarivati porodice koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju iz tzv. „treće kategorije, odnosno djecu koja nisu zdravstveno sposobna pohađati neku od škola za specijalno obrazovanje ili pak biti uključeni u inkluzivnu nastavu u okviru redovnog sistema obrazovanja?“


Ademović Kemal

Puni tekst pitanja:

Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?“
„Da li se time omogućava, i dalje, monopolski odnos JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo?“
„Da li je ova akcija protivzakonita i prema pacijentima i prema privatnim ordinacijama, poliklinikama?“
„Kada će se Ministarstvo zdravstva pridržavati zakona i omogućiti privatnom sektoru iste uslove rada kao i javnim ustanovama?“
„Kada ću se osobno, kao pacijent, moći liječiti kod privatnog porodičnog ljekara preko svoje zdravstvene knjižice i moći mijenjati ljekara, u privatnom ili javnom sektoru, ako nisam zadovoljan njegovim odnosom?“

Odgovor:

Jedna od osnovnih reformskih smjernica u Federaciji BiH, a samim tim i u Kantonu Sarajevo, je razvoj porodične/obiteljske medicine. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, shodno zakonskim odredbama, pokrenulo aktivnosti za ostvarivanje prava osiguranih lica na slobodan izbor doktora porodične medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Članom 84. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službe novine FBiH“, br. 46/10)
predviđeno ja da dom zdravlja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove...


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima dostave nalazi nadležnih organa, inspekcije, PPZ i dr. o eventualnom kršenju Zakona od strane Školskog odbora JU OŠ „Zaim Kolar“ Dejčići.“


Puni tekst pitanja:

Da li je Školski odbor JU OŠ „Zaim Kolar“, Dejčići, u skladu sa Zakonom, donio odluku o imenovanju direktora navedene javne ustanove za naredni mandatni period?“


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Da se do naredne školske godine obezbijede minubus ili kombi linija na relaciji Semizovac – Gornji Nebočaj u Opštini Vogošća obzirom da 30 Romske djece iz Gornjeg Nebočaja redovno pohađa školu u Semizovcu, a pri tome, svakodnevno pješaće 4 - 4,5 kilometra“.


Puni tekst pitanja:

Dana 22.06.2011. godine, oko 14,30 sati na tramsvajskoj stanici Marijin Dvor desio se incident gdje je intervenisala policija Policijske uprave Centar Sarajevo, da li je ministar MUP-a Kantona upoznat sa tim događajem, da li je tom prilikom bilo upotrebe sile od strane policije obzirom da je jedan od učensnika tog incidenta, nakon upotrebe sile od strane policijskih sana zadržan na hospitalizaciji u Kliničkom centruUniverziteta u Sarajevu, a druga osoba, ženskoga pola, poslije pružene ljekarske pomoći puštena je kući?

Odgovor:

U vezi sa navedenim izvršene su odgovarajuće provjere te je sačinjena informacija o kompletnom događaju koji se desio dana 22.06.2011.godine u ulici Maršala Tita do broja 1, općina Centar Sarajevo.
U prilogu akta dostavljamo Vam navedenu informaciju, kao odgovor na poslaničko pitanje poslanika Konjo Hadžana.


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“
„Sa koliko finansijskih sredstava Kanton Sarajevo učestvuje u preventivnom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju životinja, što je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i u podmirenju troškova za umjetno osjemenjavanje krava i mastitis test?“


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija izgradnje garaže na lokalitetu kod Narodnog pozorišta; da li je Kanton ispoštovao sve ugovorom preuzete obaveze prema koncesionaru te da li su rješena imovinsko-pravna pitanja, a ukoliko jesu da li je koncesionar ispoštovao preuzete obaveze iz ugovora?“


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

Kada će Vlada Kantona, odnosno nadležna ministarstva Kantona pripremiti i uputiti u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Zakona o imovini Kantona Sarajevo budući je prošlo godinu dana od kada je Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim četiri ključna člana Zakona o imovini Kantona i naložio Vladi odnosno Skupštini Kantona da izvrši usaglašavanje istog sa Ustavom Federacije BiH i Ustavom Kantona Sarajevo?“.


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Zašto se u akciji, koja je u toku, „Odaberite svog ljekara“ pacijenti ne mogu opredjeliti za privatnog porodičnog ljekara?“
„Da li se time omogućava, i dalje, monopolski odnos JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo?“
„Da li je ova akcija protivzakonita i prema pacijentima i prema privatnim ordinacijama, poliklinikama?“
„Kada će se Ministarstvo zdravstva pridržavati zakona i omogućiti privatnom sektoru iste uslove rada kao i javnim ustanovama?“


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Da se izvrši procjena potreba otvaranja punkta hitne medicinske pomoći u općinama Hadžići, Vogošća i Ilijaš s distance ekonomske opravdanosti odnosno broja intervencija, broj prevoza, broja stanovnika, trenda saobraćajnih nesreća na lokalitetu tretiranih općina u petogodišnjem periodu, slučajeva nasilja sa povredama, a sa timovima porodične medicine procijena broja teško oboljelih i hroničnih bolensnika kao i broja osoba na dijalizi.“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

„Kolika su ukupna vanbudžetska primanja Zavod za javno zdrastvo Knatona Sarajevo kao budžetskog korisnika čijih se 80% ukupnih prihoda izmiruje iz Budžeta Kantona Sarajevo i i koji je način njihove raspodjele?“


Puni tekst pitanja:

„Da li poslanici u Skupštini Kantona koji su se profesionalizirali, radno vrijeme provode u skladu sa zakonskim propisima,konkretnije, da li se vode na evidenciji prisustva na poslu sa punim radnim vremenom, da li se ta evidencija dostavlja osobi koja potpisuje isplatu redovnih primanja profesionalnih poslanika i dr.“


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„U kojim segmentima, odnosno kriterijima je ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uveo izmjene kriterija za upis učenika u srednju školu?“


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Dana 23.11. 2010 bačene su eksplozivne naprave na građane Kantona Sarajevo, igrom slučaja i na poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Enesa Zekovića, i kranje je vrijeme da se zna ko je to uradio?


Puni tekst pitanja:

Ko raspisuje tendere za nabavku potrebne opreme za rad domova zdravlja u Kantonu Sarajevo?“


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Postoji li način da se djeci kojoj predstoji upis u srednju školu, a kojem predhodi polaganje prijemnog ispita, koja na dan prijemnog ispita neće moći, iz nekih opravdanih razloga pristupiti, na taj dan, polaganju prijemnog ispita omogući neka alternativa, mogučnost da polažu prijemni ispit“?


Puni tekst pitanja:

„Da li postoji mogućnost usaglašavanja u dijelu nomenklature zanimanja Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona?“
Elaborirajući razloge postavljanja pitanja, poslanik Konaković upućuje na jedan pravni problem, konkretizirajući ga slučajem da je osoba završila Islamski teološki fakultet u Zenici, stekla zvanje socijalnog pedagoda, obavila pripravnički staž u OŠ Čengić Vila u Kantonu Sarajevo, a ne može polagati stručni ispit zbog toga što Kanton u nomenklaturi zvanja ne tretira zvanje „socijalni pedagog“.


Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

Da se poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo dostavi spisak članova komisija, privremenih i stalnih, koje rade pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, radni status članova tih komisija, zanimanje kao i koliko godina su članovi u ovim komisijama.“


Puni tekst pitanja:

„Da Minstarstvo zdravstva Kantona pokrene hitne aktivnosti na otklanjanju i prevazilaženju nepravilnosti u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona, koje su u konačnici, konstatovane i u Informaciji ove Javne ustanove dostavljene na zahtjev Minstarstva zdravstva Kantona Sarajevo kao odgovor na pitanje poslanika Nabil.


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

„Kakvo je izjašnjenje Odbora za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na upit koji je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uputio ovom odboru a povodom skandala navođenja na prostituciju studentica Pravnog fakulteta od strane profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu?“


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

„Postoje li propisane procedure za liste čekanja za ultrazvučne dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata, a ukoliko nemaju bilo bi uputno propisati ih budući građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju.“


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Da se ljekarima porodične medicine omogući pisanje recepata za hronične bolesnike na tri mjeseca kako bi se omogučilo ovim bolesnicima da manje čekaju u dugim redovima pred ordinacijama ljekara porodične medicine.“


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

„Da se uspostave polazene osnove za uključivanje svih relevantnih aktera u rješavanje problematike komunalni predmeta koji se vode kod Općinskog suda u Sarajevo u predmetu naplate potraživanja tj. da se aktueliziraju već predložene preporuke za rješavanje ovih predmeta.“