Zastupnička pitanja

18.01.2021

Admela Hodžić

18.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona
Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno vremenskom periodu
smanjenog priliva sredstava u Budžetu KS, a koje se odnose na umanjenje
priliva svih vrsta prihoda i zbog negativnih posljedica koje trpe privrednici KS,
da ukoliko za Kanton Sarajevo postoji obaveza za plaćanje regresa, plaćanje
regresa za narednu budžetsku godinu izvrši u vidu turističkih vaućera i to svim
uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija,
imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne
službe u KS, odnosno svima koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo
ili rade u institucijama KS u kojima je osnivač u cijelosti ili djelimićno KS.
Turističke vaučere na kojima treba biti naznačeno da su za pomoć turizmu
dodijeliti poslovnim subjektima koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti u
Kantonu Sarajevo, odnosno koji se vode kao obavezni članovi u evidenciji
Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Vaučere dodjeljivati na način, jedan
turistički vaučer za jedan regres upslenika KS - uplatiti za jednog radnika u
turizmu i sredstva isključivo utrošiti u te svrhe.
Također i to da se uštede sredstava na ovakav način rezervišu u okviru
programa pomoći turizmu Kantona Sarajevo, odnosno obaveznim članovima
Turističke zajednice KS koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, a
koji imaju smanjenje ukupnog mjesečnog prometa preko 40% u odnosu na
ukupni prosječni promet u 2019. godini.


07.10.2019

Elvis Vreto

07.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 07.10.2019.godine uputio inicijativu da se odobri “privremeno povećanje reda vožnje na autobuskoj liniji 21 / Sutjeska —Vogošća i omogući petkom i subotom da zadnja vožnja bude u noćnim terminima umjesto 23:00 i 23:30 dodatno u 00:30 h i 1:00 h do izrade nove Strategije javnog prevoza KS koja će obuhvatiti i noćni prevoz posebno za rubne općine Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo kao i izradu novog Pravilnika o autobuskim linijama”.


17.02.2022

Jasna Duraković

17.02.2022
Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednoškolsko obrazovanje i odgoj KS da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju, s obzirom da se bliži navedeni datum?
2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Već u par navrata postavljeno je pitanje vezano za prodaju željezne krovne konstrukcije Ledene dvorane Skenderija i to u iznosu od 300.000 i 600.000 KM. Tražim od menadžmenta da mi dostavi dokumentaciju o tome da li je to željezo prodato, koliko je novca zarađeno, te gdje je isti usmjeren?A ako prodaja nije izvršena da li je to željezo poklonjeno?


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva

Odgovor:

Na poziciji Projekti borbe protiv maljoljetničkog prijestupništva Raz.11, Glaa 01. Potrošačka jedinica 0001, ekonsmki kod 614300 subanalitika BAN 001, u Budžetu Kabineta premijera za 2013. godinu je predviđen iznos od 70.000 KM za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo. Pravo podnošenja zahtjeva su imala udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) koja su ispunjavajla opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju –...


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

"Ko su članovi Stručne komisije za pregled objekata, formirane Rješenjem ministra Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-06-24-sl/09 od 31.08.2009.godine?"


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Da li po Zakonu o konkurenciji u ravnopravnom položaju pravni i samostalni prijevoznici kad je riječ o pravima na korištenje i prometovanje taxi licence?


04.02.2021

Neira Dizdarević

04.02.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1,
B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku
potrošnju, kao i na nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje,
a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.
Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u
pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili
predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.
Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu
potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju
pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta,
hidrofora i gore pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na
računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.
Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da
obavite nadzor i na tu okolnost.
Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje
električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na
fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu
energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje
etažnim vlasnicima.”


29.12.2021

Amra Hasagić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na 43. redovnoj sjednici uputila sam pitanje koliko sredstava je utrošeno na sponzorsanje objava na službenoj stranici Vlade Kantona Sarajevo u 2019./2020./2021. godini? U odgovoru koji sam dobila je navedena sintetička budžetska pozicija. Možete li mi tačno navesti koji je iznos utrošen isključivo za sponzorisanje objava i po kojem osnovu su birane objave koje će biti sponzorisane ?


10.09.2020

Danijela Kristić

10.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 10.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje:

„Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom g. Kafedžić u medijima je pomenuo saznanja Ureda o upošljavanju 5 osoba u KJKP PARK pri čijem prijemu u radni odnos navodno nije provedena procedura obaveznog javnog oglašavanja.

Molim da me izvijestite o utvrđenim činjenicama o ovom slučaju, kao i poduzetim koracima od strane Ureda.”


15.10.2021

Vildana Bešlija

15.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo upućujem sljedeća zastupnička pitanja:

• Da li je i u kojoj mjeri strateški razvojni dokument Međunarodnog aerodroma Sarajevo “Master plan 2008–2028” pravno i prostorno-planski obavezujući dokument?
• Ukoliko jeste molimo da nam se dostavi broj službenih novina u kojima je isti objavljen, te da nam se dostave i odluka o njegovom provođenju te pripadajući grafički prilozi.
• Ako ovaj razvojni dokument nije prošao proceduru predviđenu Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (Službene novine Federacije BiH, broj: 63/04) na osnovu čega ga se može smatrati obavezujućim i relevantnim za postupanje pri izdavanju dozvola i saglasnosti, pa samim tim i proizvoditi pravne posljedice?


21.11.2020

Neira Dizdarević

21.11.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim da mi dostavite kopiju zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika na osnovu
kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša odredilo Hasić Elvira za
redovnog predstavnika etažnih vlasnika zgrade na adresi Stupska - garaže kompleks B i C akt
broj 05/03-19-3178-1/20-pz od 14.02.2020. godine.”


21.11.2020
Puni tekst pitanja:

“U inspekcijskom nadzoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-02367/20 od 05.10.2020. godine utvrđeno je da je upravnik OKI Upravitelj bez odluke etažnih vlasnika Stupska 19-garaže angažovao na poslovima održavanja garažnih vrata lice putem ugovora o djelu, te je KUIP budući da za takvo postupanje nije predviđena prekršajna kazna djelovao izdavanjem upozorenja, stoga podnosim inicijativu da se u novom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ili njegovim izmjenama i dopunama nađu propisi o prekršajnim kaznama za ovakvo postupanje, kao i da se jasno naznači u poglavlju o obavezama upravnika da za ovakve ugovore o djelu je potrebna saglasnost etažnih vlasnika.

Također na istoj adresi shodno nadzoru Inspekcije za zaštitu od požara MUP-a KS utvrđeno je da je OKI Upravitelj na ispitivanju PP sistema angažovao pravno lice koje nema odgovarajuće rješenje za obavljanje pomenute djelatnosti, te da se i za ovakve slučajeve predvide obaveze upravnika, kao i prekršajne kazne za takvo postupanje.”


09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona da se Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
dodjele sredstva u iznosu od 650 hiljada maraka za funkcionisanje PET CT-a.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Skupština Kantona Sarajevo je u sklopu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo usvojila i amandman 10, a koji se odnosi na umanjenje 650 hiljada maraka
za funkcionisanje PET CT-a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Međutim, ova odluka
Vlade naišla je na brojne komentare i negodovanje građana, a naročito onkoloških pacijenata.
Naime, ključni nalazi se rade PET CT-om i radi ih jedino Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu. U cilju što boljeg funkcionisanja zdravstvenog sistema u Kantona Sarajevu,
smatram da bi navedena sredstva trebalo vratiti Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu a
kako bi naši građani posebno onkološki pacijenti imali mogućnost da izvrše pregled na ovako
važnom aparatu.


17.05.2019

Elvis Vreto

17.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 17.05.2019. godine podnio inicijativu “Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu da jednako nagradi i SFK 2000 kao i FK Sarajevo”.


03.02.2021

Danijela Kristić

03.02.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu shodno članu 27. Zakona o šumama stav (1) tačka d) izvrši proglašenje šume sa posebnom namjenom od specijalnog značaja za pročišćavanje zraka koji bi ujedno bio i buduća barijera za neugodne mirise koji se znaju širiti sa deponije. 

Ljubazno molim da se razmotri sadnja takve vrste šume koja će imati maksimalnu sposobnost pročišćavanja zraka i smanjenja PM čestica, kao i mogućnost da to bude zimzelena šuma kako bi i tokom zime imali zaštitno djelovanje šume.


16.09.2019

Elvis Vreto

16.09.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 29.08.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.