Zastupnička pitanja

Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Poslanik Nermin Pećanac, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, s distance da se godišnje u Univerzitetskom kliničkom centru „Koševo“ i u Općoj bolnici „Dr.Abdulah Nakaš“ obavi cca i do 3000 operacija mrene kojom prilikom su pacijenti primorani nabavljati tvrde intraokularne leće, čija je prodajna cijena oko 170 KM, a nabavna je do šest puta manja, a troškove isih refundira Zavod za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo direktno optici „Baroš“,postavio je pitanje:


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

„Da se ubrzaju aktivnosti oko izgradnje Spomen obilježja svim poginulim braniteljima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, sa svim pratećim sadržajima, koje se vode od 2008. godine kada je i usvojena Odluka o provođenju ovog urbanističkog projekta“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Hadžan Konjo, na nastavku rada Druge Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.


Puni tekst pitanja:

„Da se na raskrsnici ulica Brezanska i Briješće brdo otvori kombi stajalište obzirom da su se otkloni svi nedostaci koji su uslovljavali postavljanje ovog stajališta, a o čemu Ministarstvo saobračaja Kantona ima saznanja“.


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo kulture i sporta Kantona ima saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona obzirom da je sport kao oblik vaspitanja i usmjeravanja mladih osoba postao veoma skup i kao takav nedostupan široj populaciji mladih ljudi, a istovremeno veliki broj fiskulturnih sala u školama nedostupan je mladima zbog raznoraznih prepreka?“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova, a broj parking mjesta u javnim garažama je ispod prosjeka sela na zapadu ili pak u Evropi?“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
„Budući su građani Kantona svakodnevno u prilici posmatrati vrlo agresivna i nedolična ponašanja velikog broja, dobno i spolno različitih osoba na javnim i veoma frekventnim mjestima da li su to ataci na sigurnost i bezbjednost građana, koja su krivična djela najzastupljenija u Sarajevu, ko su počinioci, s distance dobne granice te koliko je droge prisutno u Sarajevu?“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeća pitanja
„Planira li se izvršiti revizija, poslije ratnih, stečenih diploma akademskih zvanja svih nivoa?“


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

Poslanik Haris Alić, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, Elaborirajući problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza pokrenuo je slijedeće inicijative:


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“


Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana integracije Univerziteta u Sarajevu


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

Poslanik Amir Zukić, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se u ustanovama i institucijama Kantona Sarajevo gdje uposlenici idu u penziju ili eventualno umru, bez obzira na stav da nema novih upošljavanja, omogući upošljavanje novih lica na njihova mjesta kako proces rada nebi trpio,bio ugrožen


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da se u posljednje vrijeme u sredstvima javnog informisanja pojavljuju različite informacije u vezi sa organizovanjem postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, po modelu „4+1“ koji predviđa trajanje drugog ciklusa studija od jedne godine, te informacije o nezokonitim naplatama cijene studija, postavio je pitanje:


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

“Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu, kod Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo planiraju sredstva za sufinansiranje nabavki inplatanta za operativno liječenje kongenitalnih anomalija kod djece i omladine kako bi se, bar djelimično, ublažili zdravstveni problemi mlade populacije”.


Puni tekst pitanja:

„Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Adema Buće u Novom Sarajevu.”


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Zašto, još uvijek, nije počela sa radom Deseta osnovna škola na Ilidži»?


Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo je pokrenuo inicijativu:
«Tražim da se Skupštini dostavi kompletna dokumentacija korespodencije između Ministarstva obrazovanja i nauke, Vlade Kantona, općine Ilidža, Treće osnovne škole Ilidža, Sindikata osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo i Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a u vezi sa osnivanjem i početkom rada Desete osnovne škole u Osijeku, općina Ilidža».


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Posalnik Elmedin Konaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 17.02.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda «Poslanička pitanja inicijative i odgovori» pokrenuo je sljedeću inicijativu:
«Da se kao stalno radno tijelo Skupštine forima komisija za sigurnost»


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je pitanje:
„Obzirom da sastav Vlade Kantona Sarajevo nije usklađen sa Amandmanom XXIX na Ustav Kantona Sarajevo, da li je premijer, kao kandidat za premijera ispoštovao navedeni Amandman prilikom sastavljanja Vlade, ako nije, što je evidentirao, kada će predložiti izmjenu sastava Vlade s distance primjene Amandmana XXIX na Ustav Kantona Sarajevo.


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

Poslanik Predrag Kojević, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo,održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», pokrenuo je inicijativu:
«Da se u cilju ukidanja postojećih, diskriminatorskih odredbi u Poslovniku Skupštine, koje neminovno impliciraju donošenje takvih, ostalih pravnih akata od strane Skupštine Kantona, od postojećih relevantnih radnih tijela Skupštine osnuje jedna komisija koja bi prošla sve akte koje donosi Skupština Kantona u cilju njihovog oslobađanja diskriminatorske politike.»


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i dogovori», poslanik Branislav Crnogorac, pokrenuto je inicijativu:
«Da se alineja 7. člana 49. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo «razmatranje pitanja primjene i provedbe Aneksa VII Kolektivnog sporazuma», briše ili utvrdi u nadležnost i svih ostalih stalnih radnih tijela Skupštine, budući da je trenutno utvrđena kao nadležnost samo kod Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo».


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mulaosmanović Fikreta na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je slijedeće pitanje:
„Obzirom da do sada ministri u Vladi Kantona Sarajevo nisu imali pravo na savjetnike, a iz sredstava javnog informisanja imam saznanje da je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke uposlio savjetnika, da li je ta informacija tačna i ukoliko jeste, po kojem pravnom osnovu je to uradio?”


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Poslanik Eldar Čomor, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se Kanton Sarajevo aktivno uključi u rješavanje problema sve učestalijih deložacija porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo koje su rezultat provođenja sudskih rješenja, na način, u prvom momentu iznalaženja alternativnih rješenja, a poslije kvalitetnih trajnih rješenja stambenih problema ove populacije.


Konjo Hadžan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Hadžan Konjo, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je sljedeću inicijativu:
„Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Adema Buće u Novom Sarajevu.”