Zastupnička pitanja

Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.09.2011.godine, kao i na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011.godine pokrenuta je
poslanička inicijativa od strane poslanika Kenana Ademovića, a koja se odnosi na izgradnju objekta u ulici Ejuba Ademovića, na lokalitetu na kojoj je izričito zabranjena bilo kakva gradnja zbog sanacije aktivnog klizišta.


Puni tekst pitanja:

Da se provjeri da li pojedinci koji su ogradili lancima javne površine i sebi napravili parking mjesta oko Katedrale imaju za to odobrenje ili se pak radi o uzurpaciji javnih površina?“


Puni tekst pitanja:

„Zašto se svako veče između 22,00 i 24,00 sati zatvara voda građanima koji žive na lijevoj obali rijeke Miljacke“?


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Zašto kandidati koji su aplicirali na poziciju članova Nadzornog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara nikada nisu pozvani na interviju?
„Zašto Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara, ni nakon sedam mjeseci od raspisivanja Javnog poziva, nije formiran i ko je odgovoran za to?“
„Da se da pojašnjenje hijerarhije u smislu ko kome podnosi izvještaj, odnosno ko je kome nadređen, da li ministar MUP-a policijskom komesaru ili pak komesar ministru MUP-a?“


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 100 Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrećem
I N I C I J A T I V U
Za renoviranje vrtića „Biseri“ zbog stanja u kojem se nalazi.


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na upotrebu službenog motornog vozila i koliko se, pojedinačno, za svako motorno vozilo, troši benzina u toku jednog mjeseca te da li se službena motorna vozila koriste i u privatne svrhe obzirom da se ista, tokom vikenda, ne vide parkirana pred zgradom Kantona Sarajevo?“
„Obzirom da je obaveza organa da donese pravilnik o upotrebi službenih motornih vozila, da li je u Kantonu Sarajevo takav pravilnik donesen, kada je donesen i ako nije zašto nije?“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“

Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem „Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“ obavještavamo Vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prijedloge razrješenja iz svoje nadležnosti, koje je upućivalo prema Vladi Kantona Sarajevo, izradilo u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2011. godine do danas nije vršen prijem savjetnika i pripravnika...


Puni tekst pitanja:

„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?

Odgovor:

Komisija za izradu antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo
imenovana je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18214-5/11 od 26.5.2011.
godine.
Komisija broji 15 članova, a u istu su imenovani predstavnici svih ministarstava,
sekretar Vlade Kantona Sarajevo i šef Ureda za kvalitet. Do sada je Komisija održala dva
sastanka.
Na sastanku održanom 19.09.2011.godine dogovoreni su okvirni elementi Akcionog
plana sa sljedećim sadržajem: preventivni elementi, represija-provedba zakona, obrazovanje i
promicanje svijesti o...


Puni tekst pitanja:

„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima, njihove biografije, stručnu spremu koju imaju; koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj. konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr. konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“

Odgovor:

Od 01.01.2011. godione do danas nije uposlen ni jedan savjetnik u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na osnovu Sporazuma o preuzimanju državnog službenika između Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva Kantona Sarajevo zaključenog dana 22.02.2011. godine, na upražnjenu poziciju sekretara u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, primljena je jedna osoba i to Alma Pehlić, dipl. pravnik (VSS, završen pravni fakultet, položen stručni ispit, 27 godina 5 mjeseci i 25 dana radnog staža). U ovom ministarstvu nema uposlenih pripravnika.


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Koji je tačan iznos finansijskih sredstava potrebnih za popravak dijela fasade zgrade u kojoj se nalaze Univerzitet u Sarajevu i Pravni fakultet, koja ga je institucija utvrdila te u kojem vremenskom roku će ovoj zgradi biti vraćen prvobitni izgled i uklonjene drvene skele, posebno uvažavajući da je ista pod zaštitom države“

„Problem obrušavanja fasade ove zgrade treba riješiti u toku građevinske sezone i ne dopustiti da se uđe u zimski period te u tom smislu, za ovu namjenu, odmah obezbijediti potrebna finansijska srestva


Puni tekst pitanja:

Da li se u Kantonu Sarajevoisplaćuju prekovremeni sati i ako se isplaćuju za koga i koliko je do sada isplaćeno sredstava; da li je tačno da se u Kantonu Sarajevo zapošljavaju lica koja su već odavno korisnici mirovina i da li je tačno da u organima i službama rade uposlenici koji imaju preko 40 godina radnog staža; da li je tačno da na mjestima savjetnika rade lica koja nemaju završen fakultet?”


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Šta se učinilo, koje aktivnosti se poduzimaju kako bi se građani, posebno djeca, zaštitili od pasa lutalica koji su sada već prisutni u svim općinama Kantona i predstavljaju stalnu opasnost za građane?“ hitno poduzmu aktivnosti oko rješavanja, u cijelom Kantonu, prisutnog problema pasa lutalica koji postaju opasnost za sve građane Kantona, posebno za mlađe naraštaje“


Puni tekst pitanja:

“Kada će se konačno, urediti oblast taxi prevoza u Kantonu Sarajevo s distance onih koji taj posao obnašaju legalno u odnosu na one koji nelegalno obavljaju ovu djelatnost?”


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Da se u Skupštini Kantona Sarajevo, kao povremeno radno tijelo, formira „Komisija-experni tim za sport“.

Šire elaborirajući inicijativu, poslanik Konaković podsjeća da je, uvažavajući veoma teško stanje u kojem se nalazi sport u Kantonu Sarajevo te činjenicu da je i inicijativa, ranije pokrenuta, da se održi tematska sjednica o stanju u sportu odbijena, nekoliko sportista i sportskih radnika koji su u Skupštini Kantona aktivni ocijenilo uputnim dati maksimalan doprinos razvoju sporta u Kantonu kroz zvanično radno tijelo Kantona.


Puni tekst pitanja:

“U kojoj su fazi planovi i izgradnja osnovnih škola u općinama Hadžići i Ilijaš, šta je sa pregovorima sa TIK-om, da li je završen proces utopljavanja škola, a ako nije u kojoj je fazi i
kada će biti završen?“


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Kako je moguće da se, apsolutno, niti jednu noć ne može proći dijelom namjenjenim za pješake u Ulici Mula Mustafe Bašeskije u općini Stari grad Sarajevo, na potezu od tramvajskog stajališta na Baščaršiji pa sve do ruševne zgrade „Feroelektra“ jer ne samo da su na tom lokalitetu parkirana osobna vozila nego i na dijelu ceste-saobraćajnice predviđene za aktivne učesnike u saobraćaju?“

„Da li postoji evidencija koliki je broj naloga zbog nepropisnog parkiranja uručen prekrišiocima za ovaj lokalitet?“


Puni tekst pitanja:

Koje se konkretne mjere preduzimaju od strane MUP-a Kantona Sarajevo kada su u pitanju učesnici „uličnih trka” u gradu


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Prva inicijativa odnosi se na moguće rješavanje problema devastiranog obdaništa u ulici Kemala Kapetanovića koji se nalazi u okruženju tri osnovne škole, Međunarodnog centra za djecu i omladinu, vjerskog objekta džamije te stambenog bloka, što znači na veoma frekventnom prostoru sa velikim brojem djece i građana.


Puni tekst pitanja:

Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana MZ Pofalići I riješio.

Poslanik Faruk Efendić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 14.09.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ informišući da je već duži niz godina obdanište u Ulici Kemala Kapetanovića, Jesna zajednica Grbavica II, općina Novo Sarajevo napušten i devastiran objekt, zarastao u nisko rastinje, stjecište beskućnika i asocijalnih osoba, pokrenuo je inicijativu:
„Da se, što prije, pokrenu aktivnosti na rješavanju problema ovog, devastiranog obdaništa u smislu da se isto stavi u funkciju obdaništa ili da se objekat sanira i iskoristi za prostor zdravstvene ambulante nedostatne u ovoj, mnogoljudnoj Mjesnoj zajednici“.
Nadalje, informišući da je prekidom građevinskih radova na već započetom objektu „Vranica“ d.d. Sarajevo, u Ulici Krivajska broj 1., lokalitet do hotela „Palas“, Mjesna zajednica Pofalići I, općina Novo Sarajevo, nastupio problem akumulacije većih količina podzemnih voda, u samom centru objekta sa dubinom od pet metara ispod nivoa postojeće konfiguracije terena tako da je stvoreno veće jezero stajaće vode sa kojom se miješaju fekalne vode, što pogoduje raznim insektima i gmizavcima i što je realna mogućnost zaraze građana koji stanuju na tom lokalitetu, a i šire, i što predstavlja realnu mogućnost zaraze za stanare, koji stanuju u neposrednoj blizini, i šire, te posebno činjenica da se lokalitet gradilišta nalazi uz saobraćajnicu koju učenici osnovne škole svakodnevno koriste na putu do škole, a koja je na udaljenosti od gradilišta nekoliko stotina metara, poslanik Efendić inicira:
„Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana Mjesne zajednice Pofalići I, riješio.“


Puni tekst pitanja:

Poslanik Faruk Efendić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 14.09.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ informišući da je već duži niz godina obdanište u Ulici Kemala Kapetanovića, Jesna zajednica Grbavica II, općina Novo Sarajevo napušten i devastiran objekt, zarastao u nisko rastinje, stjecište beskućnika i asocijalnih osoba, pokrenuo je inicijativu:


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

„Da se striktno implementiraju i primjenjuju „Pedagoški standardi i opći normativi“ koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona, a koji, između ostalog, obuhvataju i težinu školskih torbi koje učenici nose“


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

„Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva?“

„Da Ministarstvo pravde i uprave da tumačenje rijeći „nadređeno“ i direktno primjenjeno u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u odnosu na dokumenta, napr. Poslovnik, Skupštine Kantona.“


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Šta Vlada čini i šta će učiniti, u budućnosti, da bi se riješio alarmantan problem ekološke situacije u Kantonu Sarajevo i obezbijedila zdrava životna sredina za građane Kantona Sarajevo?“


Tanović Danis

Puni tekst pitanja:

Potsjetivši da je predhodni saziv Vlade Kantona započeo aktivnosti oko gradnje Akademije scenskih umjetnosti koja već 20 godina radi u jako teškim uslovima da ne kažem u ne uslovima pita:
„Da li će i kada biti nastavljena gradnja ove zgrade?“