Zastupnička pitanja

Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Zašto se KJKP „Vodovod i kanalizacija" nije pridržavao Instrukcije Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša broj: 05-23-30551 od 10.04.2008. godine koja kaže da se stanarima u Ulici Nerkeza Smajlovića br. 10, 11 i 12 ugrade individualna mjerila, kao pilot projekat Vlade Kantona Sarajevo, i da se očitavanje i obračunavanje utroška vode vrši preko ovih ili mjernih uređaja ( i kolektivnih i individualnih) koje su stanari ugradili o svom trošku, uz odgovarajuću dokumentaciju'“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li postoje nezakonitosti u radu na fakultetima medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu, da li postoje malverzacije, da li postoje zloupotrebe i da li postoje nelegalne osobe koje zastupaju fakultete iz medicinske struke,Medicinski,Framaceutski i Stomatološki te da li je ministar obrazovanja i nauke s tim upoznat?“


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona, što je prije moguće, pokrene sanaciju, odnosno izgradnju, autobskog stajališta u mjestu Gaj, Opština Trnovo kako bi stanovnici ovog područja, korisnici usluga prevoza KJKP“Gras“, dok čekaju autobuse bili zaštićeni od snijega i kiše.“


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Nadalje konstatujući da Vlada Kantona najčešće ne uvažava izvještaje radnih tijela Skupštine po materijalima upućenim u skupštinsku proceduru, poslanik Solaković pita:
„Da li su radna tijela Skupštine Kantona Sarajevo samo instrument da se „uhljebe“ staranački aktivisti“


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH utvrđeno je da RVI koji su radno nesposobni, po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobivene za vrijeme službe u Oružanim snagama Armije BiH, roditelji šehida i poginulih boraca, djeca šehida poginulih boraca koja su bez oba roditelja i nezaposlene supruge šehida i poginulih boraca, mlađe od 45 godina, ostvaruju pravo na odgovarajući stan na području Kanton Sarajevo. U ostvarivanju ovog prava formiraju se liste korisnika koje svoje stambeno pitanje rješavaju, prvenstveno, u odnosu na dinamiku stambene izgradnje, a koju, između ostalog diktiraju i sredstvaza ovu namjenu odobrena svake budžetske godine, a obzirom da je u odnosu na potrebe ova dinamika veoma spora, u praksi su ćesti slučajevi da korisnici i ne dočekaju ostavrivanje ovog prava, npr. roditelji šehida ili teško oboljeli RVI umru prije useljenja u stan. Obzirom da je cca 413 korisnika koji imaju pravo riješiti stambeno pitanje na ovaj način iniciram da Vlada Kantona, kroz kreditno zaduživanje, ušto kraćem roku riješi ovo pitanje i onda sukcesivno kroz naredne godine iz budžeta vraća kredite, kako bi se stanovi obezbjedili korisnicima dok su još živi.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

Obzirom da se ne mogu ignorisati problemi građana koji imaju pravo na javni prevoz i koriste ga potrebno je iznaći i ponudi građanima neko rješenje u smislu kada će se vozila javnog prevoza vratiti u upotrebu ili ako je to nemoguće, onda je ova Skupština obavezna da zakaže hitno jednu tematsku sjednicu na kojoj će se obaviti rasprava o problemima sa javnim prevozom, koji najviše trpe upravo građani ovog grada.“


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Da li su objekti koji su izgrađeni u kvadrant C urađeni po svim potrebnim procedurama


Puni tekst pitanja:

„Da li je izdato odobrenje-saglasnost, od koga i na osnovu kojeg zakonskog propisa za uzurpiranje i postavljanje zabrana-prepreka parkiranja na javnim površinama-ulicama, na mjestima predviđenim za parkiranje vozila građana, a ukoliko takvo odobrenje-saglasnost nije izdata iniciram da se promptno poduzmu mjere za uklanjanje samoinicijativno postavljenih zapreka-zabrana“


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS. Takođe, aktom koji je upućen od strane sinidikata policije kantona sarajevo prema skupštini kantona, navode se takođe, određene negativnosti u pogledu kvaliteta opremljenosti policijskih snaga u smislu nedovoljnih i zastarjelih sredstava za rad, postupka nabavke uniformi za policijske službenike i sl.


Puni tekst pitanja:

„"U kojoj fazi i šta se poduzelo kada je u pitanju materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo u smislu unapređenja i podizanja kvaliteta uslova rada istih?"
Nadalje, s distance pokrenutog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije i u tom smislu raspisanog tendera koji je uslijed uložene žalbe jednog od ponuđača poništio kompletan postupak i na neki način blokirao isporuku ovog materijala, te uz saznanje da se ovi problemi dešavaju i ponavljaju iz godine u godinu,


Puni tekst pitanja:

Šta je Ministarstvo za boračka pitanja poduzelo, odnosno, koje zakonom propisane mjere i aktivnosti poduzima u cilju prevazilaženja ovog problema i da li će se Budžetom planirana sredstva za ovu namjenu realizirati, do kraja tekuće godine, kako bi najugroženiji pripadnici boračke populacije ostvarili svoje pravo na dodjelu i isporuku građevinskog materijala


Puni tekst pitanja:

POSTAVIO BIH PAR PITANJA KADA JE U PITANJU IZVJEŠTAJ KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU, I NARAVNO ISTAKAO BIH, ZAISTA DA JE OVAJ IZVJEŠTAJ SAČINJEN VEOMA KOREKTNO, METODOLOŠKI SADRŽAJNO I OBIMNO.


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

„Da li je uopće oformljen Tim za praćenje implementacije Akcionog plana te kada Skupština može očekivati izvještaj o realizaciji aktivnosti Akcionog plana kako bi se informisala dokle se došlo u sprječavanja maloljetničkog prijestupništva“?


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

Šta je sa realizacijom izgradnje azila za pse lutalice, u kojoj fazi je sam projekat kao i druge aktivnosti vezane za rješavanje ovog problema


Puni tekst pitanja:

„Da li ima, i koje su nadležnosti kantonalne inspekcije u primjeni i provođenju odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na odnosnom općinskom području, da li postoje validni podaci koliko se ista primjenjuje, posebno u centralnoj zoni Kantona Sarajevo, prvenstveno u ulicama Ferhadija i Titova?“


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

„Da se sredstva za liječenje u inostranstvu, u okviru Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, planiraju u procentu od najmanje 1% ukupnog Budžeta Zavoda te da se planirana sredstva namjenski troše po redoslijedu prioriteta koji podrazumijevaju da prednost u korištenju imaju ratni-vojni invalidi kao i ostale kategorije definisane Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ br. 33/04,56/05,70/07 i 9/10)


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da li je zaista moguće, poslije toliko godina, da se prostor ispred vijadukta na Ciglanama uredi na jedan pristojan način s zdravstvenog i etičkog aspekta.“


Puni tekst pitanja:

„Da se korito rijeke Miljacke, prije nastupajućih, jesenjih, kišnih dana, očisti te da se u tom smislu angažuju vrijedni radnici JKP „RAD“.


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

„ Da se hitno obezbjedite finansijska sredstva za projekt sanacije i pokrenu aktivnosti na izvođenju radova kanalizacije na tretiranom lokalitetu kako bi se spriječila daljnja zdravstvena i ekološka katastrofa za građane ovog lokaliteta“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da predsjedavajući stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo budu iz reda poslanika Skupštine.“


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

„Kako je moguće da da Skupština Kantona razmatra i usvaja programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti kulture koje, pri tome, raspolažu sa skromnim finansijskim sredstvima, a programe i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, čiji su budžeti višemilionski, tretira samo informativno?“


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

"Koji su efekti kontrole taxi prevoznika i da li je ove aktivnosti potrebno nastaviti?"
Da li je i jedan taxi prevoznik, u mandatu aktuelnog ministra saobraćaja, dobio licencu za rad, a da nije već obavljao ovu djelatnost?"


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Obzirom na tehničku opremljenost zimske službe KJKP „Rad“d.o.o.Sarajevo, kako je došlo do jednostranog prekida ugovora o radovima na održavanju zimske službe u općinama Vogošća,
Hadžići, Ilijaš i Ilidža, a ako su općine bile zadovoljne pruženim uslugama čišćenja cesta u zimskom periodu koje je pružalo odnosno preduzeće. Nadalje, informišući da je tretirani ugovor potpisan na pet godina, te konstatujući nelogičnim da se ti poslovi sada daju firmama čiji osnivač nije Kanton Sarajevo, poslanik pokreće inicijativu:
„Da se novopotpisani ugovori sa podacima o načinu isplate pravnim licima koji obavljaju usluge čišćenja u općinama Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Ilidža“ dostave na uvid poslanicima Skupštine
Kantona Sarajevo“.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Zbog kojih razloga je gosp.Mirsad Mušanović „skinut“, a bio je postavljen za člana Skupštine JP Olimpijski centar „ZOI 84“ gosp.Mirsad Mušanović i bio je na spisku kandidata za skupštine javnih preduzeća objavljenom u dnevnim novinama.“