Zastupnička pitanja

Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?


Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da na dvije velike šetnice u KS, Aleji ka Vrelu Bosne te Vilsonovom šetalištu, ugrade nadzorne kamere na sve ulaze i izlaze u ove šetnice s obzirom da su to gotovo jedina mjesta gdje se građani Kantona Sarajevo odmaraju, šetaju, ali ih u tome remete putnička vozila koja krše znak zabrane a mnogi voze agresivno i opasno po pješake i djecu" .

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da realizacija dva navedena elaborata iziskuje znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na realizaciji...


Puni tekst pitanja:

" Pokrećem inicijativu kod Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo da naprave idejno rješenje i izvedbeni projekat, ukoliko je moguće za ovu ili eventualno narednu godinu, spomenika svim pripadnicima Armije Republike BiH koji su na ljeto 1993. godine na Igmanu zaustavili agresorsku ofanzivu"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvoza obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevoda mi odgovori:


Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju da mi:
a) odgovori na osnovu čega utvrđuje nacionalnu pripadnost eksperata koji se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za Kanton Sarajevo i
b) da mi dostavi " urnek obrasca" (prazan prijavni obrazac) koji su popunjavali kandidati prilikom apliciranja na javni konkurs (poziv) za imenovanje (izbor) na listu eksperata Agencije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo (javni konkurs/poziv iz 2014. godine i ponovni javni konkurs/poziv iz 2015. godine)" .


Edin Forto

Puni tekst pitanja:

" Već dugo najavljujete reformu zdravstva u Kantonu Sarajevo i reformski dokument koji priprema posebna radna grupa stručanjaka iz oblasti zdravstva.
Možete li nam dostaviti imena osoba koje se nalaze u ovoj grupi? Možete li nam reći da li je neki od članova te grupe u sukobu interesa na način da je na čelu neke od institucija koje grupa treba reformirati? Ko je u pomenutoj grupi predstavnik privatnog sektora zdravstva u Kantonu Sarajevo?"

Odgovor:

O D G O V O R

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo imenovala je radnu grupu za izradu Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, u sastavu:

1. dr Alma Kadić/ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
2. Alen Katović, dipl. prav./ Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/
3. dr Seniha Čelik / JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo/
4. Suada Muhović, dipl.ecc. / Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
5. Alma Pehlić, dipl.prav. /Klinički centar Univerziteta u Sarajevu/
6. prim.dr...


Puni tekst pitanja:

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

" Ko trenutno rukovodi Hotelom Maršal i po kojem zakonskom osnovu, uzimajući u obzir da je Rješenjem br. 07-05-22-2480-3/16 od 28.01.2016. godine za privremenog upravitelja imenovana Amra Kaljić, i to citiram: " do imenovanja direktora preduzeća, a najduže 6 (šest) mjeseci? " Dakle, šest mjeseci je isteklo krajem mjeseca jula" .


Puni tekst pitanja:

Problem stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom...


Mario Vukasović

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.


Puni tekst pitanja:

Zašto UO Studentskog centra nije postupio po zakonu i nakon više od dva mjeseca od izglasavanja dva negativna finansijska izvještaja smijenio direktora a što su bili dužni" .


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. Jula Danom žalosti u BiH. Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine , kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BIH, bili su dužni da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti. Međutim pojedini medijski emiteri su se oglušili na Odluku Vijeća ministara, te postavljam pitanje da li će isti biti sankcionisani i na koji način ?


Edin Forto


Puni tekst pitanja:

Tražim da ministrica zdravstva Zilha Ademaj pismeno odgovori da li u svojoj najavljenoj reformi planira urediti oblast medicine rada?

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva ima obavezu i dužnost da štiti javne zdravstvene ustanove i njihovu imovinu koja je dijelom finansirana sredstvima građana, među koje spade i JU Zavod za medicine rada Kantona Sarajevo. Isto tako, ovo ministarstvo ima obavezu kreirati zdravstvenu politiku kojom će se, u narednom periodu, osigurati finansiranje zdravstva na održivim osnovama, uz istovremeno osiguranje potreba stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a saglasno zakonskim odredbama.
Upravo iz tog razloga, ovo ministarstvo je preduzelo aktivnosti na izradi Plana restruktuiranja zdravstvene...
Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

U prethodnom periodu dosta se govorilo o uklanjanju pasa lutalica sa ulica Kantona Sarajevo i vidim iz izvještaja da Vlada često raspravlja o ovom pitanju .

Podržavam mjere Vlade na rješavanju ovog pitanja.

Interesuje me da li je došlo do stvarnog smanjenja broja pasa lutalica na ulicama Kantona Sarajevo, šta Vlada Kantona trenutno poduzima na tom planu i kada se očekuju konkretni i vidljivi rezultati na ovom planu ?

Ujedno tražim informaciju koju treba da pripremi Ministarstvo pravde i uprave, a odnosi se na broj eventualnih tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica i koji se iznosi potražuju po tom osnovu .


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostavi relevantna dokumentacija o registraciji Udruženja "Čuvari Bosne", registrovanog pri Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.
Tražim da mi se dostavi informacija o eventualnoj uplati novčanih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo Udruženju "Čuvari Bosne" u proteklom periodu.


Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva finansija Kantona Sarajevo da obrazloži, odnosno objasni član 2. Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br. 08-05-14-1157/99, sačinjen 23.09.1999.godine između Ministarstva finansija i UPI banke d.d. Sarajevo.

Član 2. Ugovora glasi: Ministarstvo banci ustupa 50% naplaćene kamate na ime naknade za obavljene bankarske poslove, koje će banka naplatiti od svake uplate dužnika. Knjiženje i naplata naknada vršit će se dnevno. Banka će odvojeno sintetički pratiti sredstva naplate i sredstva kamate.


Sejo Bukva

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo te Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva da svaki od istih poduzmu aktivnosti na izmjenama odredaba koje tretiraju oblast naplate usluga policije i hitne pomoći prilikom održavanja sportskih manifestacija, čiji su učesnici reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine u bilo kojem sportu, a koje se organizuju na području Kantona Sarajevo.

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Shodno vašem aktu broj i datum veze, razmotrili smo pokrenutu inicijativu, koja se odnosi na izmjene odredbi propisa koji tretiraju oblast naplate usluga angažovnja policijskih službenika ovog Ministarstva, za osiguranje sportskih manifestacija čiji su učesnici reprezentativne selekcije BiH u bilo kojem sportu, a koje se održavaju na području Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, obavještavamo vas da su u toku aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a nakon toga i provedbenih...


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

U Skladu sa članom 106. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu da Vlada za svaku sjednicu Skupštine pripremi Informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je nadležna, te da se ista tretira kao redovna tačka dnevnog reda.