Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisustvu bio je i ministar za boračka ppitanja Muharem Fišo, kojem se također obratio demobilisani borac RVI Memso Agović. Inspektorica Čaušević je u svom odgovoru i sama kazala da nadležnosti njene službe nisu da izlazi na teren pa mi nije jasno kako je mogla da iznese ovu vrstu insinulacije jer naprosto nevjerujem da se iz njenog ureda vidi selo Svrake kod Vogošće...........


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

"Smatram neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo osigura zaštitu ili minimalno ravnopravan položaj objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo u odnosu na važeći normativni okvir koji uređuje pitanje organizacije i realizacije izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi."


Puni tekst pitanja:

nstitut za istoriju u Sarajevu je javna naučna ustanova Kantona Sarajevo. Prije rata Institut je bio republička ustanova, a nakon rata KS je zbog značaja ove ustanove preuzeo osnivačka prava.

Prema informacijama kojima raspolažemo stanje u toj ustanovi je kritično.

ođ Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade tražim sljedeće odgovore.

1. Da li je tacno da je na čelu Instituta već 14 godina ista osoba i da je u svakom mandatu izbor bio nezakonit.

2. Da li je tačno da je direktor Instituta, zajedno sa svojom zamjenicom formirao Vijeće naučnog instituta (Naučno vijeće) u kojem su od uposlenika samo njih dvoje. S obzirom na činjenicu da Vijeće broji pet članova, ostala tri su vanjski članovi (od čega dva penzionera, uz to teškog zdravstvenog stanja). Budući da Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti (čl. 28) nalaže da su članovi Vijeća svi uposlenici u stalnom radnom odnosu u zvanju doktora nauka i punim radnim vremenom, kao i odgovarajući broj magistara, očigledno je da je ovo Vijeće formirano suprotno zakonu. Ovako sastavljeno Naučno vijeće do sada je bilo potpuno u funkciji direktora. S obzirom na činjenicu da ovo Vijeće vrši izbor direktora Instituta, ono je dobilo zadatak da postavi dosadašnju zamjenicu, koja je zajedno sa direktorom učestvovala u svim mahinacijama, a sve s ciljem da se nezakonitosti koje su činili u proteklih 14 godina zataškaju. Napominjem da je u toku procedura za izbor direktora........


Semir Halilović

Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS


Puni tekst pitanja:

S obzirom da u javnosti već mjesecima slušamo zabrinjavajuće informacije oko zakonitosti utroška javnih sredstava u okviru SPUS radi se o stotinama hiljada maraka, smatram kako je izuzetno važno da zbog cjelokupne studentske populacije raščistimo navedenu situaciju. Iz gore navedenih razloga tražim od nadležnih da se dostave finansijski izvještaji za sve one godine za koje nisu dostavljeni.......


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

ZASTO SE U JAVNOJ USTANOVI OS „HRASNO" TRENUTNO NALAZE DVA DIREKTORA - SEJDO MRVIC KOJEM JE ISTEKAO MANDAT 06.03.2016 GODINE J ADMIR MUJKIC KOJEG JE RESORNI MINISTAR KAVAZOVIC OVLASTIO DA OBAVLJA POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI DIREKTORA ŠKOLE, A U SKLADU SA ČLANOM 19 PRAVILNIKA O IZBORU DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO. GOSPODINU MUJKICU JE ONEMOGUĆENO OBAVLJANJE FUNKCIJE U SKLADU SA RJEŠENJEM REORNOG MINISTRA. OVA SITUACIJA ZA POSLEDICU IMA NEPOKRETANJE PROCEDURE PREDVIDJENJE PRAVILNIKOM O IZVODJENJU EKSURZIJA I ŠKOLA U PRIRODI. TE ZATO UCENICI 4 RAZREDA NE MOGU ICI U ŠKOLU U PRIEODU, A UCENICI ZAVRŠNIH RAZREDA NA EKSURZIJU KOJE SU PLANIRANA PROGRAMOM RADA ŠKOLE. PITAM VAS ZAR DJECA TREBAJU BITI KAŽNJENA ZBOG NERJESENIH ODNOSA U ŠKOLI. RODITELJI SU ZABRINUTI I ZA IZDAVANJE VALIDNI SVJEDOČANSTAVA UCENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA. TAKODE TREBA NAPOMENITI DA U POSLEDNJIH 6 MJESECI SKOLSKI ODBOR KAO ORGAN UPRAVLJANJA ŠKOLE NE FUNKCIONISE. KO ODGOVARA ZA SIGURNOST DJECE U TOJ ŠKOLI. MOLIM DA POD HITNO RIJEŠITE SITUACIJU U IME 730 UČENIKA OVE ŠKOLE.


Puni tekst pitanja:

20. aprila je bio međunarodni dan buke. Pitam odgovorne šta se uradilo taj dan, pogotovo ako imamo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu ima 120 miliona osoba sa teškim oštećenjem sluha, kakav je nadzor buke u Kantonu Sarajevo? Da li se mjeri jačina buke na radnom mjestu ali i komunalne i buke na javnom mjestu."

Odgovor:

ODGOVOR:
Kanton Sarajevo ima dugogodišnje iskustvo u primjeni regulative za zaštitu od buke. Imajući u vidu značaj zaštite od buke koja predstavlja specifični zagađivač okoliša koji utiče na zdravlje stanovništva, Skupština Kantona je 1999. godine donijela Zakon o zaštiti od buke. Od tada, na osnovu iskustava koji su ukazivali na probleme za efikasnije provođenje zakona, donesen je 2007. godine novi Zakon, a nakon što je usvojen i po prvi put federalni propis, 2013. godine, urađen je cijeloviti Zakon o zaštiti od buke 2016. godine. Ova činjenica govori da se kontinuirano pronalaze...


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.....


Puni tekst pitanja:

Po kojem osnovu su ljekari koji su napustili Opću bolnicu primljeni u Klinicki centar, ukoliko znamo da je na snazi moratorij, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou? Da li ce se nadoknaditi ti kadrovi u Općoj bolnici, odnosno hoce li Ministarstvo zdravstva i Vlada dati saglasnost na isto? I na koji način se planira ''zanoviti'' kadar, jer se doktor ne može dobiti uslovno rečeno ''preko noći'', već su potrebne godine, pa se nameće pitanje – ko će sutra liječiti građane?


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, gdje se radi o interresornoj nadležnosti, a odnosi se na problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo:

Naime, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo na raspolaganju ima svega 5 tumača znakovnog jezika, i neophodno je povećanje ovog broja.

Na osnovu čl. 19. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara imenuje Komisiju za znakovni jezik, u čijoj je nadležnosti, između ostalog, obrazovanje, osposobljavanje i rad tumača znakovnog jezika, te izdavanje certifikata. Međutim, Komisija od 2009. godine do danas nije uradila apsolutno ništa, što znači da je potpuno onemogućeno povećanje broja tumača znakovnog jezika.

Ujedno, Udruženje gluhih KS nije u mogućnosti voditi evidenciju niti izdati iskaznice tumačima znakovnog jezika, jer je članom 16. Zakona o upotrebi znakovnog jezika Kantona Sarajevo precizirano da se u evidenciju tumača znakovnog jezika unosi i "broj i datum upisa tumača u Registar tumača znakovnog jezika", koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Stoga upućujem inicijativu da se u skorijem vremenskom periodu iznađe rješenje za navedeno, da li na način da upravo Kanton Sarajevo bude inicijator i delegira ovu problematiku ka višim nivoima, ili da se eventualno Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, koje broji oko 320 aktivnih članova, omogući da vrši provjeru znanja tumača znakovnog jezika i na osnovu toga izdaje Certifikate, o čemu mišljenje trebaju prvenstveno dati Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo pravde i uprave KS.

Iskoristiću ovu priliku da se obratim i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, s obzirom na probleme sa kojima se gluhe osobe susreću u zdravstvenim ustanovama, gdje uposlenici vrlo često nisu senzbilini prema njihovom invaliditetu. Predlažem da se ova kratka brošura koju je izradilo Udruženje gluhih, koju prilažem uz inicijativu, distribuira doktorima i medicinskom osoblju koje komunicira sa pacijentima, a gdje je detaljno navedeno kako komunicirati sa osobama koje imaju ove poteškoće.


Puni tekst pitanja:

"Po kojem zakonskom osnovu su ljekari, koji su napustili Opću bolnicu “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” primljeni u Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu, ukoliko znamo da je na snazi moratorij na zapošljavanje, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou? Da li ce se ti kadrovi nadoknaditi u Općoj bolnici i na koji način? Kakav je plan Ministarstva zdravstva po ovom pitanju – kako se planira “zanoviti” kadar? Svjesni smo činjenice da se doktorom ne postaje, uslovno rečeno, “preko noći”, već su potrebne godine i godine školovanja i usavršavanja, pa je neizbježno pitanje ko će sutra liječiti građane?"


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

"Iz kojih razloga još nije ponovo pušten u promet za saobraćaj u mirovanju parking prostor kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, te kada se može očekivati njegovo otvaranje, kao i koliko novih parking mjesta na teritoriji Kantona Sarajevo možemo očekivati u 2016. godini?"


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljala pitanje Ministarstvu privrede da odgovori.

Koje konkretne mjere su poduzete ili se planiraju poduzeti kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Kako nisam dobila adekvatan odgovor, usmjeravam pitanje Kantonalnom pravobranilaštvu u dijelu pregleda utuženih obaveza po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.i 2015.godinu; te pregleda zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove usmjeravam drugi dio pitanja koji se odnosi na korisnike koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora I subjekte koji, pod firmom istraživanja vrše eksploataciju mineralnih sirovina i vode, a za koje Uprava ima inspekcijske nalaze ili vodi postupak.


Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi napotrebne doze Ana-te vakcina u DZ Sarajevo


Rasim Lakota

Puni tekst pitanja:

"Zašto se sanacini plan koji je sačinila firma ZOI 84, a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?"


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS da mi dostavi informaciju, koliko ima nelegalno postavljenih bilborda na području Općine Ilidža ili da dostave, koliko ima izdatih odobrenja za postavljanje bilborda u putnom pojasu na području Općine Ilidža

Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža...


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu za izmjenu člana 17. Tačka 4; Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo (Službene novine KS 23/05, 26/06 i 41/08) Poreska oslobađanja iz člana 17. Tačka 4 navedenog Zakona, između ostalog propisuju da je za boračku populaciju uslov za oslobađanje plaćanja ovog poreza kada prvi i jedini put rješavaju stambeno pitanje neprekidan boravak u oružanim snagama 24 mjeseca za vrijeme agresije to jest period od 1992 sa 31.12.1995."


Bibija Kerla

Puni tekst pitanja:

Ovih dana me zvalo mnogo građana i tražilo od mene da od resornog ministarstva tražim odgovor na pitanje zašto je voda sa izvorišta Bačići toliko hlorisana. Je li to znak da je voda toliko zagađena da se moraju stavljati ogromne količine hlora. Znamo da je mala količina hlora bezopasna ali veće količine tih supstanci takođe su štetne pa tražim odgovor na ovo pitanje?"


Hamed Aljović

Puni tekst pitanja:

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?
Koji član Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se odnosi na podatke koje sam tražio u poslaničkom/zastupničkom pitanju upućenom prema Zavodu za izgradnju?


Ana Babić

Puni tekst pitanja:

Došlo se do poražavajućih podataka da više malodobnika već od 12. godina, skoro svakodnevno konzumira nargilu, a pri tome nisu informirani o brojnim štetnim posljedicama konzumiranja iste.

Obrazloženje: Zbog konzumiranja nargile javljaju se česte glavobolje, manjak koncentracije, velika bezvoljnost, a to se odražava na njihove rezultate u školi, a i na fakultetu. Mladi postaju napeti, što ne rijetko prelazi u agresivnost, a zabilježene su i ozbiljne depresije.

Zato molim odgovorne institucije vlasti da ovaj problem smatraju visoko ozbiljnim, te da se poduzmu mjere kako bi se javnost o ovome educirala. A plašim se da će ovaj problem izmaći kontroli, ako ne bismo preventivno djelovali.

Zato treba pojačati inspekcijski nadzor nad nargilama, a od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo tražim potporu u iznalaženju rješenja za navedeni problem.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za veliki broj inozemnih kaznenih listova (Kompletno pitanje u attachmentu)


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu Uredbe o subvencioniranju troškova prijevozau javnom gradskim saobraćaju na području Kantona Sarajevo kojom će se omogućiti da slijepa i slabovidna lica mogu ostvariti pravo neovisno o članstvu pri Udruženju slijepih i slabovidnih lica Kantona Sarajevo, a na osnovu dokaza o stepenu invaliditeta


Amel Mekić

Puni tekst pitanja:

Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo podržavam dostavljeni Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u navedenom Prijedlogu otvori pozicija za podršku povećanja nataliteta u Kantonu Sarajevo što bi se

najviše odnosilo na finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje ženama. U nekim kantonima su takve procedure već zakonski uređene.

Naime, suočeni smo sa činjenicom da u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i Kantonu Sarajevo, dolazi do alarmantnog pada nataliteta, što se osjeti po znatno manjem broju upisa djece u osnovne i srednje škole. Zvanična statistika pokazuje zabrinjavajuće podatke da se u Bosni i Hercegovini godišnje rode 83 bebe na 10.000 stanovnika, te prema natalitetu BiH zauzima posljednje mjesto u regionu.

S toga, molim Vladu Kantona Sarajevo da prihvati moju inicijativu.


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Istraživanja pokazuju da se skoro 90% informacija iz okruženja prima vizuelno. Gubitak ove mogućnosti može se bar djelimično nadoknaditi raznim tiflotehničkim pomagalima i naučenim vještinama, ali nažalost slijepe osobe u Kantonu Sarajevo su uskraćene za ovu podršku. Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), slijepe osobe mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.
Prema zvaničnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu za slijepe osobe je, po ovom osnovu, iz Zavoda isplaćeno svega oko 1 hiljadu KM. Ovo nije u skladu ni sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a ne može se porediti ni sa zemljama u okruženju, pa čak ni sa Republikom Srpskom, gdje je ovo pitanje mnogo povoljnije riješeno.

Stoga, moje pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva jeste da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?