Zastupnička pitanja

Sead Milavica

Sead Milavica

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se oformi stručno tijelo na
nivou Kantona Sarajevo koje bi vršilo verifikaciju lokacija privatnih, stambenih i
drugih objekata koje u svom sastavu sadrže azbest cementni materijal opasan po život
građana, sa ciljem stvaranja baze podataka radi daljih planiranja aktivnosti.


Sead Milavica

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu, da u suradnji sa Općinom Ilidža pokrenu aktivnosti sa ciljem planiranja sredstava za isplatu zemljišta u vodozaštitnoj zoni Hrasnica, građanima kojima je onemogućeno korištenje ovog zemljišta.


Sead Milavica

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje rampe za kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim vrstama pomagala na području Platoa Skenderija.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.


Sead Milavica

07.11.2019

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede, “da pristupi izradi propisa kojima bi se definisao rezidentni parking, uslovi njegovog korištenja, kao i mjere za provođenje istih”.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se građanima Kantona Sarajevo u vidu srevisnih informacija, putem LCD monitora ili na drugi način, omogući uvid u količinu zagađenja zraka, odnosno koncentraciju PM čestica, na dnevnoj osnovi kao i informacija o trenutnim mjerama koje su na snazi”.


Sead Milavica

04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sead Milavica na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uspostavljanje diretne autobuske linije GRAS- a na relaciji Vijećnica – Hadžići - Vijećnica”.


04.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sead Milavica na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo omogući upošljavanje barem jednog logopeda u narednom periodu.


Sead Milavica

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sead Milavica na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izgradnju podzemne garaže na platou ispred Željezničke stanice na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.