Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Već nekoliko puta sam potencirao problem (ne)izgradnje Osnovne škole u naselju
Stup nukleus na Stupu! Odgovora nije bilo, zato ponavljam zastupničko pitanje i
zahtjevam odgovor u pisanoj formi u zakonskom roku!?
Poznato je da je u naselju Nukleus Stup, Regulacionim planom predviđena izgradnja
Osnovne škole. Međutim, vidljivo je da se sa realiziranjem onoga, što je ozakonjeno
Regulacionim planom, odugovlači. Neobjašnjivo je da se na tom planu nista konkretno
ne poduzima. Vrijeme prolazi, a spekulacije se umnožavaju. U predizbornom
vremenu, aktuelni načelnik je obećao realiziranje spomenutog kapitalnog projekta, ali
konkretne aktivnosti se ne poduzimaju! Sada se pominje promjena lokacije, zbog
postojanja neriješenog imovinskog pitanja na prvobitnoj lokaciji, ali se ne radi nista da
bi se spor riješio. No postoji bojazan stanovnika ovog naselja na Stupu, da ce se
eventualna izgradnja škole desiti na igralištu, za koje su opremu osigurali američki
ambasador Thomas Miller i njegova supruga. Ukoliko bi se desilo da se uništi to
igralište, to bi bilo protumačeno kao diplomatski skandal!!!
Treća moguća lokacija je na mjestu gdje je predviđen park. To bi bilo potpuno suludo,
jer bi i bez tog sadržaja u naselju, bile pretpostavke za GETO, bez mogućnosti da se u
budućnosti nešto popravi. Ako se desi da u dogledno vrijeme počne izgradnja
stambenih zgrada na prvobitnoj lokaciji, gdje je Regulacionim planom predviđena
izgradnja škole, onda ce biti potpuno jasno, zbog čega se odugovlači sa izgradnjom
Osnovne škole u naselju Nukleus Stup!
Podsjećam Vas, da u našoj tradiciji, kada se želi naglasiti neki hendikep, postoji
izreka, „To je kao selo bez škole!“. Ako se ima u vidu da je riječ o gradskoj četvrti,
koja ima ambiciju da bude urbano naselje, onda je svaki komentar suvišan!?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se na području KS, eksterna matura ne polaže, vec da se učenicima odredi
ekvivalent u skladu sa pravilnikom o polaganju eksterne mature.
Budući da je u KS, online nastava i da mnogi ucenici nisu bili u prilici imati jednak pristup obrazovanju,
zatim, da nastavni planovi i programi nisu predvidjeni za online nastavu, te da je veliki broj učenika,
naišao na teškoće prilikom usvajanja znanja posredstvom online platformi, predlažem da se eksterna
matura ne polaže, vec da se uvede ekvivalent u skladu sa pravipnikom o polaganju ekstetne mature.
Smatram da bi polaganje eksterne mature predstavljalo dodatni pritisak na učenike, nastavnike i
roditelje u KS.


Zvonko Marić

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

18.12.2019

Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor u ulici Stupska 19


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ukidanje pravnog subjekta u lancu dopreme gasa


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje


22.11.2019

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi dostavite Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenješumsko-uzgojnihradovairadova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u2019.godini,kao i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.

• Također molim da dostavite projekat ​"Monitoring zaštite šuma od požara i šumskih krađa uspostavom videonadzora, fizičkihpreprekasafizičkomitehničkomzaštitomuključujući i stacionarne rampe, a sve u cilju zaštite imovine Kantona Sarajevo" i i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Zahvaljujem se na odgovoru broj ​14-02-05-03730-1/19 od ​07.11.2019​. godine, te molim za pojašnjenje zašto ste kod nekih predstavnika etažnih vlasnika prihvatali samo izjavu bez ikakvih konkretnih dokaza da su pozvali ili održali redovni obavezni skup etažnih vlasnika. Naročito je interesantno da se u svim slučajevima pozivu nije niko odazvao.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.

Odgovor:

Potpuni odgovor uručen zastupniku


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjesec oktobar koji nije u skladu sa Zaključkom.