Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

30.07.2020

30.07.2020

06.08.2020
Puni tekst pitanja:
  • Koja firma je vršila radove na oposobljavanju prostorija Građevinskog fakulteta za funkciju izolatorija?
  • Koliko sredstava je Kanton Sarajevo uložio u opremu tj.pregrade da bi se obezbjedila funkcionalnost istog i koja firma je vršila te radove ?
  • Ko je vršio uklanjanje (rasklapanje) tih pregrada i po čijem nalogu?
  • Gdje je ta oprema trenutno uskladištena i čija je odgovornost ukoliko dodje do oštećenja iste?

30.07.2020

06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Kakvi su Vam planovi za rad mobilnih timova i asistenata u OŠ koji su bili angažovani u ovoj školskoj godini, te hoće li Vlada za narednu školsku godinu izdvojiti sredstva za mobilne timove i asistente.


30.07.2020
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministar zdravstva provjerio navode iznesene u javnosti (prof. dr. Suljević na FACE) da anesteziološki aparati / respiratori na KCUS-u nisu servisirani duži period protivno pravilima o održavanju ? To je vrlo ozbiljna optužbe protiv menadžmenta koja direktno narušava zdravlje i život osiguranika KS?
Mi raspolažemo informacijom da u dosadašnjem mandatu generalne direktorice Izetbegović KCUS jedno vrijeme nije imao ugovorenog servisera opreme, da je jedna ugovorena servisna firma propala, a da firma pod aktuelnim ugovorom ima ograničene kadrovske resurse (2 servisera) kojima objektivno ne može zadovoljiti potrebe kvalitetnog i redovnog održavanja.


06.08.2020
Puni tekst pitanja:
  • Da li se oprema tj.pregrade koje su korištene na Građevinskom fakultetu mogu iskoristiti za novi izolatorij?
  • Ukoliko se mogu iskoristiti zašto se čeka zadnji momenat da bi se obezbjedio novi prostor u kome bi se iste postavile?

 


30.07.2020
Puni tekst pitanja:

Zog nedoumice koja se javlja kod etažnih vlasnika, kao i predstavnika etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pojašnjenje o redoslijedu plaćanja troškova poslova redovnog održavanja, kao i zakonskih obaveza po pitanju protupožarne zaštite, održavanja lifta i slično u odnosu na dug za pozajmicu.


30.07.2020

30.07.2020

Danijela Kristić

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

23.06.2020