Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostavite informacije o objektu restorana “Vrelo Bosne” koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije OPĆA BOLNICA DR.ABDULAH NAKAŠ u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se dvorište PRVE OSNOVNE ŠKOLE NA ILIDŽI uredi i izvrši sanacija potrebnih dijelova”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za izradu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika sa teškoćama u razvoju, osnovnih, srednjih škola i specijalnim školama u Kantonu Sarajevo”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za subvencioniranje troškova javnog prevoza (Gras i Centrotrans) za djecu sa poteškoćama u razvoju.


Danijela Kristić

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje za JU STUDENTSKI CENTAR.


12.11.2019

12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da li KCUS posjeduje opremu za obnavljanje neonatalnog skringa sluha


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za postavljanje radara na relaciji Hadžići-Pazarić, mjesto Gradac.


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Pitanje o namjenskim sredstvima JU Studentski centar Sarajevo


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obnovu toaleta u Prvoj osnovnoj školi Ilidža


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

pitanje upućeno JU Studentski centar Sarajevo


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zapošljavanje socijalnih radnika i psihologa u osnovnim školama


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Nezadovoljstvo u vezi neodgovorenog pitanja


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Formiranje tima palijativne njege


12.11.2019
Puni tekst pitanja:

Uvođenje neonatalnog skrininga sluha u Općoj bolnici i KCUS


Danijela Kristić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za rekonstrukciju ambulante u Pazariću.