Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo obezbijedi edukaciju, odnosno pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlene u organima i institucijama Kantona Sarajevo, kao i druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika. a radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licima.

O b r a z l o ž e n j e:

U cilju uključivanja zaposlenih u organima i institucijama Kantona Sarajevo, koji nemaju oštećen sluh u problematiku gluhih lica, humanizacije odnosa prema gluhim licima i omogućavanja uspješnije međusobne komunikacije, kao i to da gluhe osobe ostvare svoje pravo komunikacije Zakononom propisano. Članom 27. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/11), propisano je da organi i institucije Kantona, u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo, mogu obezbijediti pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlenike, radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licem. Članom 10. Istog zakona propisano je da udruženje može organizovati edukaciju/ kurseve za organe iinstitucije Kantona, kao i za druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika, te da ove poslove Udruženje obavlja kao javna ovlaštenja i kao udruženje od javnog interesa.


Admela Hodžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za postavljanje kamera za videonadzor na području općine Hadžići na određenim lokacijama”.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Da li direktor KJKP GRAS-a gospodin Ismet Kapo ima saglasnost Vlade i resornog ministarstva da Ugovorom o djelu zaposli sebi savjetnika?


Admela Hodžić

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• S obzirom da je eskalirala situacija u Hadžićima zbog velikog broja migranata, te da se slobodno kreću po teritoriji Općine Hadžići pitam policijskog komesara Nusreta Selimovića i ministra unutrašnjih poslova Admira Katicu šta će poduzeti? Da li će povećati broj patrolnih vozila, broj policijskih službenika, da li planiraju pokriti video nadzorom škole, autobuska stajališta i mjesta gdje je zabilježen najveći broj napada na građane?


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 346.677,60 KM sa PDV-om za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice Trzanj-Odžak sa oborinskom i propustom preko rijeke Korča.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da donese odluku kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune:
1. RVI - ne plaća se uz dokument,
2. Porodice šehida i poginulih boraca - ne plaća se uz dokument,
3. Osobe sa invaliditetom - ne plaća se uz dokument.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva izradu projektne dokumentacije i za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici Smucka-Orahovica na Općini Hadžići.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje uređenja dijela izletišta, odnosno izgradnju novih i sanaciju postojećih sadržaja i opreme za održavanje sportsko-rekreativnog izletišta Kraljevac na općini Hadžići u iznosu od 30.000,00 KM .


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja da obezbijedi sredstva u iznosu od cca 1.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju puta na dionici ulica XII Hercegovačka - Ban Brdo na Općini Hadžići.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema reagenasa, aparati su stari, nema medicinskog kadra, a direktor naručuje akreditacije.
• Tražim da mi dostavite svu dokumentaciju o nabavci akreditacija sa svim pristiglim ponudama, odluku direktora o kupovini iste, kao i da nadležno ministarstvo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvrše kontrolu te nabavke?


Admela Hodžić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo “da se iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu izdvoje sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za Općinu Hadžići, a u svrhu rješavanja smještaja migranata i poboljšanje uslova života u migrantskom centru Ušivak i okolini koja je u velikoj mjeri zagađena otpadom i otpadnim vodama”.