Zastupnička pitanja

Senad Hasanović

Senad Hasanović

30.09.2021

30.09.2021
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“, te da se zaduži Vlada Kantona Sarajevo da pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.


Senad Hasanović

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Imajući u vidu da je počela nova školska godina, te da se nastava konačno odvija u učionicama, a da Kanton Sarajevo u protekle dvije godine nije uspio napraviti značajnije pomake kada je u pitanju kvalitet zraka posebno u zimskom periodu, pitam premijera da li su poduzete aktivnosti za osiguranje prečistača zraka za osnovne i srednje škole?


16.09.2021

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Da li Vlada Kantona Sarajevo odnosno resorno ministarstvo ima registar beskućnika, odnosno osoba koje nemaju prijavljeno mjesto boravka a ne spadaju u kategoriju izbjeglih i raseljenih lica, te da li postoji program pomoći za navedena lica?


Senad Hasanović

19.05.2021

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

"Imajući u vidu da je Skupština Kantona Sarajevo prekinula sa praksom razmatranja informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, molim za informaciju koje mjere se trenutno provode, te da li je osigurano funkcionisanje javnog gradskog prevoza u narednim mjesecima? Da li je Vlada Kantona Sarajevo sačinila korigovani plan aktivnosti s obzirom da je aktuelna pandemija dodatno pogoršala ionako vrlo kompleksno pitanje rješavanja statusa GRAS-a?"


Senad Hasanović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zašto pojedini ministri počinju smjenu direktora javnih ustanova na osnovu nalaza inspekcija, te da li će ta
praksa ubuduće vrijediti za sve direktore javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona Sarajevo svjesna da se na ovaj način otvara prostor za potpunu političku kontrolu
direktora javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, da se odluka o njihovoj smjeni donosi na
osnovu nalaza inspekcija koji mogu ali i ne moraju biti objektivan pokazatelj ukupnog poslovanja
ustanove ili preduzeća, te da se time u drugi plan stavlja važnost podnošenja Izvještaja o radu i
finansijskom poslovanju?


05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo za boračka pitanja ima jedinstven registar korisnika koji su ostvarili pravo
1. na bilo koju jednokratnu pomoć, dopunsko pravo porodica šehida i poginulih boraca, ratnih
2. vojnih invalida, demobilisanih boraca, ili ostvarili pravo na stipendiju, prekvalifikaciju isl., te
3. da li je registar javno dostupan?


05.03.2021

05.03.2021