Zastupnička pitanja

Amra Hasagić

Amra Hasagić

13.07.2021

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da unutar akademskog kalendara za 2021/2022. akademsku godinu izvrši neophodne izmjene broja slobodnih dana (minimalno dva uzastopna ukoliko se radi o radnim danima) za velike vjerske praznike kako bi se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo omogućio adekvatna konzumacija prava na praktikovanje vlastite konfesije. Također tražim od Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo da hitno pristupi izmjeni neophodnih zakonskih propisa kako bi omogućilo trajno poštivanje ovih prava i otklonilo dosadašnje nedostatke.


13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

Amra Hasagić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za cijepanje parcele radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi predstavlja Groblje upisano u z.k. ul.broj 384 k.o. SP Gornja Vogošća kao državno vlasništvo


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za
cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na
kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“, lokacija Tihovići-Budišići.
Obrazloženje:
Za izgradnju osnovne škole izdata je građevinska dozvola 15.05.1978. godine, objekat je izgrađen ali nikada nije
uknjižen. Izdavanjem saglasnosti za cijepanje parcele prema lokaciji objekta i prijenos prava posjeda na Općinu
Vogošća u cilju rješavanja uknjižbe objekta osnovne škole.
Parcela je prema novom premjeru označena je kao k.č. broj 501/1 upisana u p.l. broj 73 K.O. Tihovići, posjednik
JP „Sarajevo-šume“ d.o.o. a po starom premjeru odgovara k.č. broj 122/145 upisano z.k. ul. Broj 384 k.o. SP
Gornja Vogošća kao državno vlasništvo.


Amra Hasagić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da se u ulici Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje saobraćajnih znakova kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice."


Amra Hasagić

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, gosp.Mirze Čelika, zbog lažnog predstavljanja.


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv dopredsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, g-de Smiljane Viteškić, zbog zloupotrebe službenog položaja.