Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li nadležno ministarstvo u narednom periodu planira pristupiti donošenju novog ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?


15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

1. Molim vas da pošaljete dopis institucijama i organizacijama izvan djelokruga Kantona Sarajevo, a koji su bili prisutni na XV hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj se govorilo o migrantskoj krizi, da zastupnicima u Skupštini dostave odgovore na pitanja za koje smo ostali uskraćeni zbog ranije odlaska odgovornih sa sjednice Skupštine.


Vibor Handžić

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na sedmoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Sarajevo koja je održana 28.06.2018. godine doneseni je između ostalog sljedeći
zaključak:
Nalaže se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da obavijesti preduzeće Murai-Komerc
d.o.o. Vogošća, da je Agencija pokrenula postupak za raskid kupoprodajnog ugovora sa
kupcem preduzeća UNIS BIOKOVO;
S tim u vezi imam nekoliko pitanja:
1. Da li je pokrenut postupak za raskid kupoprodajnog Ugovora?
2. Ako jeste u kojoj je fazi, odnosno ako nije zbog čega nije?
3. U kojoj fazi je tužbeni process za nadoknadu štete zbog prodaje nekretnine hotel
Biokovo?
4. Koje aktivnosti je poduzela Kantonalna agencije za privatizaciju vezano za prodaju
imovine hotela Biokovo;
5. Da li prekršen Ugovor o privatizaciji?
6. Da li je Murai Komerc bio u obavezi obezbjediti saglasnost Kantona ili Agencije za
privatizaciju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parceli 2077/2?