Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Zavodu za planiranje razvoja KS, u ime građanki i građana okupljenih u neformalnu grupu „Spasimo Dobrinju“, upućujem sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je stručno mišljenje Zavoda br. 02-03-5067/19 vezano za izgradnju Hifa Oil kompleksa pozitivno stručno mišljenje ili negativno stručno mišljenje?
2. Prema važećem regulacionom planu Dobrinja, kolika je okomita udaljenost između planirane saobraćajnice XII transferzale i najisturenijeg dijela objekta u ulici Trg zlatnih ljiljana?
3. Da li je prema važećem RP Dobrinja planiran drvored na zelenoj površini između Trg zlatnih ljiljana i XII transferzale i na kojoj udaljenosti od najisturenijeg objekta?
Molimo da nam dostavite zahtjev koji vam je upućen za vaše mišljenje o izgradnji XII trasferzale (dio Stupska petlja - granica entiteta) i vaš odgovor na taj zahtjev?


Vibor Handžić

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

• Da li su izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda za proširenje XII transferzale (magistralna cesta M18) na potezu Stupska petlja – entitetska granica?
• Da li je tačno da će se XII transferzala širiti prema naselju Dobrinja, a ne prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo?
• Da li je tačno da će proširena transferzala biti na cca. 10m od objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dobrinja, čime bi bio prekršen član 58. stav (3) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)?


15.12.2021

15.12.2021

Vibor Handžić

01.11.2021

01.11.2021

01.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Iz kojeg razloga je Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koja se nalazila u prostorijama u Vrazovoj, izmještena u neuslovan prostor na Kovačima, koji teritorijalno ni ne pripada prostoru Općine Centar, posebno uzimajući u obzir da se ambulanta za istu namjenu za prostor Općine Stari Grad nalazi nedaleko, u prostorijama MZ Logavina?"