Zastupnička pitanja

Mirza Čelik

Mirza Čelik

04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u pripremama za predstojeću 2019./2020. školsku godinu, pri anketiranju učenika po pitanju odabira maternjeg jezika u školama obavezno primjenjuje odredbe člana 8. Ustava Kantona Sarajevo (Amandman na Ustav LIII), člana 7. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, člana 9. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo kao i Zaključaka naučnog odbora Naučnog savjetovanja o pitanju jezika od 6. aprila 2019. godine.


Mirza Čelik

24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.


Mirza Čelik

15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je po Ugovoru o djelu bilo zaposleno nekoliko pripravnika. Od svih pripravnika otkaz je dobila samo pripravnica koja je bila u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo angažovana preko Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Otkaz je dobila po sistemu „imate sat vremena da napustite prostorije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo“, što je klasičan oblik mobinga i neprofesionalizma, a što će se dokazati i na Sudu.Trenutno je u Ministartsvu u Sektoru za informatizaciju osoba zaposlena na Ugovor o djelu, pa je logično pitanje po kojem kriteriju je ministrica vršila odabir ko će nastaviti raditi po Ugovoru o djelu, a ko neće.”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Zašto od početka mandata ministrice Bogunić nije izvršena isplata plaća Odjelu za opservaciju i dijagnostiku Centra „Vladimir Nazor“, iako su za tu namjenu obezbijeđena sredstva u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a istovremeno su obezbijeđena sredstva za rad u NVO u istoj ustanovi. Centar „Vladimir Nazor“ se ministrici Bogunić nekoliko puta obraćao za isplatu, ali ništa nije urađeno. Odjel za opservaciju i dijagnostiku će morati prestati sa radom a trenutno je u opservaciji 50 učenika, a istovremeno neće se moći pružati podrša u vidu savjetodavnog rada nastavnicima i učenicima sa teškoćama. S obzirom da nisu izvršene isplate naknada za dosadašnji angažman uposlenika Centra za opservaciju i dijagnostiku, dovedena je u pitanje dalja opservacija i dijagnostika, kao i podrška školama i rad mobilnih timova. ”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Zašto ministrica Bogunić nije završila konkursnu proceduru koju je provela Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u oktobru 2018. godine za radna mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a koju je bila u obavezi završiti jer je ista okončana i jer je iz Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tri puta dostavljena urgencija da se ista završi. S obzirom da su kandidati za objavljena radna mjesta pristupili ispitu općeg znanja, kao i stručnom ispitu, a zatim je dostavljena rang lista uspješnih kandidata, te je ministrica bila u zakonskoj obavezi da završi konkursnu proceduru. Koliko je oštetila kandidate koji su već u prethodna četiri mjeseca trebali zasnovati radni odnos. Kandidati su se obratili Tužilaštvu povodom kršenja ljudskih prava, te će nastalu štetu morati platiti poreski obveznici, odnosno Kanton Sarajevo, a zbog kršenja Zakona ministrice. ”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Na osnovu informacija iz Ministarstva molim da mi odgovorite kako je na mjesto pomoćnika za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje, u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministrica angažovala osobu koja je već bila pomoćnik u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Srajevo, a da za iste poslove mije ispunjavala uslove, jer nije imala ni jedan dan radnog staža, gdje je direktno kršen Zakon o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Sada, iako je prekršen navedeni zakon, ista osoba je nagrađena i ponovno imenovana na poziciju pomoćnika ministra. Osim navedenog postoje informacije da je ista u rodbinskim vezama sa ministricom Bogunić, gdje se opet radi o nepotizmu i zloupotrebi službenog položaja.”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim ministricu da obrazloži razloge prijetnji i situaciju koja se desila u JU „Gimnazija Obala“ gdje je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo direktno verbalno vrijeđala direktora JU „Gimnazija Obala“ govoreći mu pred svjedocima, a jedna od svjedokinja je stručna savjetnica Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Melisa Mizdrak, upućujući mu prijetnje riječima „Zapamtit ćeš ti ko je Zineta Bogunić“, „Krvi ću ti se napiti“. Pored svjedoka navedene Melise Mizdrak i naravno direktora kome su upućene prijetnje, svjedokom te situacije su bili i učenici JU „Gimnazija Obala“. Sve se dešavalo u prostorijama škole, ispred vrata kancelarije direktora škole, gdje su učenici prolazili .”


15.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Po kojem osnovu ministrica Bogunić vrši diskriminaciju prema djeci sa teškoćama u razvoju, te u pojedinim školama plaća asistente u nastavi, kao što je to slučaj u Prvoj osnovnoj školi, gdje je omogućila plaćanje asistenta u nastavi, a npr u školi u kojoj imamo učenike sa teškim teškoćama (Škola „Mehmedalija Mak Dizdar npr.) i pored upućenih zahtjeva nije dozvolila da se angažuje asistent u nastavi. Napominjemo da je ovo očit primjer diskriminacije učenika sa teškoćama. Pitanje je „prema kojoj stručnoj procjeni“ je ministrica odlučila da je učeniku u jednoj školi neophodan asistent, a u drugoj nije. ”


Mirza Čelik

17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da obezbijedi sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacione mreže u naselju Butmir.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izmjenu režima saobraćaja u ul. Butmirskog bataljona, tako da se u istoj saobraćaj odvija dvosmjerno”.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja za postavljanje saobraćajnih ogledala na sljedećim lokacijama:
• raskrsnica ulica Poligonska – Bajrama Hasanovića;
• raskrsnica ulica Ilirska – Butmirska Cesta (kod škole);
• Plavi Put kod T.R. Novi Market;
• Ilirska kod broja 60;
• raskrsnica ulica Aerodromska – Butmirski Vrtovi.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izmjenu autobuske linije Ilidža – Butmir do Hipodroma”.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da iznađe sredstva za izgradnju predškolske ustanove na području MZ Sokolović Kolonija.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta za rekonstrukciju Doma kulture u Butmiru.

Odgovor:

Odgovor dostavljen 12.09.2019


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja za označavanjem pješačkog prelaza i postavljanje dva (2) ležeća policajca u ul. Poligonska naselje Butmir općina Ilidža.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za postavljanje usporivača brzine na sljedećoj lokaciji: ulica Ilirska, kod stadiona FK Butmir”.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde na mostu u ulici Most Spasa između naselja Butmir – Sokolović Kolonija.


17.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za postavljanje radara za mjerenje brzine u ulici Bojnička u blizini raskrsnice ulice Bojnička sa ulicama Trešnje i Uglješe Uzelca”.


Mirza Čelik

27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu 1.000.000 KM za utopljavanje objekta OJ Dom zdravlja Ilidža a u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 400.000 KM za „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Vlakovo I Rogačići“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 7.000 KM za „Pripremu za instalaciju lifta u JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović, Ilidža“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i isto uputio ministru kulture i sporta.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Rekonstrukciju četverokrake raskrsnice i raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na lokaciji M17/R953 - Lužansko polje - IV Viteške brigade“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 15.000 KM za „Rekonstrukciju grijnih instalacija objekta JU Treća osnovna škola, Ilidža“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Obzirom na znatna umanjenja stavki u Prijedlogu budžeta KS za 2019 u odnosu na Nacrt budžeta KS za 2019 na stavkama „Škola plivanja za učenike i studente“, „Škola skijanja za učenike i studente“ i „Škola planinarstva za učenike VII razreda osnovne škole“ postavljam pitanje da li će biti moguća realizacija trećeg časa Tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji je predviđen nastavnim planom i programom.”