Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

Vildana Bešlija

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) pokrećem sljedeću inicijativu da su
nastavnici i nastavnice dužni da obezbijede printane materijale za učenike i učenice i iste podijele u školi
učenicima i učenicama, odnosno da se obustavi praksa kojom se zadužuju roditelji, učenici i učenice da
iste sami sebi obezbijede, iz prostog razloga što sva domaćinstva nemaju u kući printere, svi roditelji ne
rade te iste ne mogu isprintati na poslu, a ni svi roditelji su u mogućnosti plaćati potrebne printane
materijale za odvijanje nastave u školi. Smatram da to treba biti jedna od redovnih aktivnosti nastavnika i
nastavnica za obavljanje pripremnih aktivnosti za odvijanje nastave.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) postavljam sljedeća pitanja:
1. Koliko učenika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave, zbog
neposjedovanja opreme?
2. Koliko nastavnika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave zbog
neposjedovanja opreme?
3. Da li su završene aktivnosti obezbijeđenja opreme i besplatne konekcije za internet za praćenje
online nastave za djecu iz socijalno ugroženih kategorija na užem području Kantona Sarajevo, na
osnovu usvojene inicijative koju sam podnijela 01.09.2020. godine?


Vildana Bešlija

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija, npr. omogućavanje korištenja sigurnih prostora za učenje (udruženja građana, centara za kulturu, biblioteke i sl.), kroz određene subvencije samohranim majkama u socijalnoj potrebi i sl.”


Vildana Bešlija

03.04.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija je pokrenula inicijativu prema Vladi KS za stavljanje u funkciju telefonskih linija koje će biti 24 sata aktivne za sve osobe iznad 65 godina, te da su ti brojevi telefona vidno istaknuti u informativnom programu TVSA, kao i u svim zvaničnim komunikacijskim kanalima Vlade. Svrha je omogućavanje posjeta svim osobama iznad 65 godina koje iskažu potrebu (ne samo onih koji su evidentirani putem centara za socijalni rad), posebno onim koji žive sami u domaćinstvu.

Također, zastupnica traži da Vlada Kantona Sarajevo pokrene inicijativu prema Federalnom štabu civilne zaštite za izmjenu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u svrhu odobravanja kretanja u terminima koji će biti prilagođeni ovoj kategoriji stanovništva.