Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi
odgovori koje mjere će poduzeti za prioritetno vakcinisanje nastavnika u osnovnim i srednjim
školama KS s obzirom da su sindikati najavili bojkot nastave u septembru ako se ne izvrši
prioritetna vakcinacija nastavnika?


13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”


13.07.2021

Hamed Aljović

19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”


Hamed Aljović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da mi odgovori na pitanje: Kada planirate vrattiti i ostale učenike u školske klupe?


Hamed Aljović

06.08.2020
Puni tekst pitanja:
Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak farmera (imenom i prezimenom, zatim mjesto i općinu gdje se proizvodnja odvijala) koji su ostvarili pravo na novčani poticaj za 2019. godinu u sistemu krava-tele u Kantonu Sarajevo.
 
Obrazloženje pitanja
 
Velik broj poljoprivrednika mi se kao zastupniku/poslaniku u Skupštini Kantona Sarajevo obratilo sa molbom da postavim ovo zastupničko/poslaničko pitanje jer su izrazili sumnju na nepoštivanje uslova držanje stoke u sistemu krava-tele na pašnjacima u Kantonu Sarajevo

Hamed Aljović

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, da mi dostavi odgovor na osnovu čega i kojeg Zakona je izdato iješenje o reprezentativnosti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo za nivo Kantona Sarajevo. Posebno zahtijevam da mi se odgovori kako je moguće da pomenuti sindikat dobije reprezentativnost, a da isti nema svojstvo pravnog lica i nije upisan u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, a što je jasno potvrdilo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u odgovoru na moje zastupničko pitanje Broj: 01-05-23628-44/19 od 09.07.2019.godine.”


Hamed Aljović

11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo privrede KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti prema Upravnom odboru JU“Djeca Sarajeva“ koji je izabrao VD direktorice koja ne ispunjava uslove propisane zakonom i ostalim važećim propisima.


11.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, da mi odgovori koje mjere će poduzeti da se obustavi organizonavana krađa šume na području MZ Tarčin, Općina Hadzić i MZ Rakovic, Općina Ilidza. Sve gore navedeno se odvija u saradnji sa pojedinim radnicima MUP-a i šumarima.