Zastupnička pitanja

Mehmedić Besim

Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Odgovor:

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova...


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Da li je tačno i zašto je u julu umanjena za 42% finansijska tranša ANUBiH, dok su drugi instituti koji su na istoj poziciji Budžeta dobili neumanjen iznos?

Odgovor:

- U Budžetu Kantona Sarajevo, na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, ekonomski kod 614300 LAN012 Transfer za nauku odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje naučnih instituta i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato sa ove pozicije finansira/sufinansira se djelatnost pet instituta nauke (Institut za istoriju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava), kojima je Kantona Sarajevo osnivač (Zakon o visokom...


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, da za narednu sjednicu Skupštine, pripremi informaciju o modalitetima implementacije Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) kao i ispunjenje rokova navedenih u istoj, te način implementacije korekcije tarifnog pravilnika u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo“.

Odgovor:

Na prijedlog resornih ministarstava, Vlada Kantona Sarajevo (novembar 2008.g.) dala je saglasnost na nekoliko infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za Kanton. Realizacija tih projekata nije bila moguća finansiranjem samo budžetskim sredstvima, nego su za realizaciju istih potrebna bila i značajna kreditna sredstva. Nakon usvojenih zakonskih regulativa stvorene su predpostavke za finansiranje kapitalnih investicija putem kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo i Vlada KS je zadužila Ministarstvo finansija da iznađe najpovoljnije modalitete za implementaciju istih.
U prilogu je...


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

«Zašto Vlada Kantona nije reagovala na pad industrijske proizvodnje i povećanje nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u proteklih godinu i pol, te šta namjerava, konkretno, poduzeti na stvaranju ambijenta za bolju industrijsku proizvodnju i zaustavljanje povećanja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo?»


Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu SK Sarajevo da donese Zaključak u kojem bi se VK Sarajevo obavezala da u ime Kantona Sarajevo, a u skladu sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godine, uputi, putem Ambasade Italije, novčanu ili adekvatnu pomoć stradalim stanovnicima Sjeverne Italije od zemljotresa koji se dogodio krajem maja ove godine na ovom području Italije.“
Objašnjenje inicijative:
„Uvjeren sam da ovim činom građani Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine solidarišući se sa stanovnicima Sjeverne Italije djele solidarnost sa svim stanovnicima Italije prema postradalim te bar simbolično ne zaboravljaju dokazanu solidarnost Italije i njenih državljana, koja je upućivana građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u novijem proteklom periodu.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na šesnaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.06.2012. godine u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” podsjetio na Obalu Maka Dizdara koja se radi već otprilike mjesc dana, te dao komentar o inženjerskim poslovima, da je nonsens i upropaštavanje para, te postavio poslaničko pitanje :
„Zašto Ministarstvo saobraćaja ne znam koga drugog da pitam, ne da molim, nego insistiram da zajedno sa nadzornim organima koji rade u ime Općina, naprave koordinaciju i definitivno se dogovore kada i u koje vrijeme instalacije treba skinuti, da mi građani to deset puta više ne plaćam“.


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Po kojem osnovu je raspisan/objavljen Javni poziv za imenovanja pozicija u upravnim i nadzornim odborima visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo? S obzirom da član 167. Zakona o visokom obrazovanju predviđa: „Mandat članova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta u Sarajevu i postojećih visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove te naučnoistraživačkih instituta zatečenih na dužnosti na dan stupanja na snagu ovog Zakona produžuje se do dana imenovanja upravnog odbora integriranog Univerziteta kao javne ustanove.“ Ne dovodi li ovaj član u sukob mogućnost objavljivanja navedenog Javnog poziva?


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,
Da zaista ovaj Grad, ovaj Kanton riješi problem prodaje poljoprivrednih proizvoda oko Markala i na pijaci Ciglane.“

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za rješavanje navedenog problema. Predlažemo da se pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ukljući i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje može dati značajan doprinos u rješavanju problema prodaje poljoprivrednih i drugih proizvoda ne samo oko pijaca Markale i Ciglane, nego i svih drugih pijaca na području Kantona Sarajevo.


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da u narednom periodu Kanton Sarajevo dodjeli plaketu Dževad Karahasanu ispred Kantona Sarajevo, jer je to u najmanju ruku čime mu se možemo zahvaliti.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

"Kada će Skupština Kantona dobiti polugodišnji izvještaj o implementaciji i realizaciji Odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine po kojoj se Kanton Sarajevo zadužio za kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM?"


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da se korito rijeke Miljacke, prije nastupajućih, jesenjih, kišnih dana, očisti te da se u tom smislu angažuju vrijedni radnici JKP „RAD“.


Puni tekst pitanja:

„Da li je zaista moguće, poslije toliko godina, da se prostor ispred vijadukta na Ciglanama uredi na jedan pristojan način s zdravstvenog i etičkog aspekta.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Šta će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti po pitanju subvencioniranja socijalno najugroženijih kategorija stanovništva Kantona, povodom nove odluke o povećanju cijene utroška električne enrgije“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da se onemogući parkiranje na uglovima ulica u općini Centar, Jezero-Kemalbegova, Kemalbegova-Hasana Kikića, Hsana Kikića – Danijela Ozme i Danijela Ozme – Jezero, tako što bi se postavile barijere i postavilo ogledalo u Kemalbegovoj ulici, na raskrsnici sa Ulicom Jezero.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je pitanje:
„Obzirom da sastav Vlade Kantona Sarajevo nije usklađen sa Amandmanom XXIX na Ustav Kantona Sarajevo, da li je premijer, kao kandidat za premijera ispoštovao navedeni Amandman prilikom sastavljanja Vlade, ako nije, što je evidentirao, kada će predložiti izmjenu sastava Vlade s distance primjene Amandmana XXIX na Ustav Kantona Sarajevo.


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Postavljavam zasutpničko pitanje UO ZZO Kantona Sarajevo, direktoru Zavoda, ministru zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo kao odgovornim za donošenje odluka i odgovornim u vršenju nadzora nad donošenim odluukama. Zašto je 27.05.2014.godine UO Zavoda dao saglasnost direktoru Zavoda za potpis ugovora o nabavci traka za mjerenje šećera u krvi kada je imao saznanje da je to u suprotnosti sa rješenjem ureda za razmatranje žalbi od 12.03.2014.? i kada je dodjela ugovora putem pregovaračkog postupka u potpunosi u suprotnosti sa zakonom o javnoj nabavci BIH? Zašto su nadležne komiisje i direktor Zavoda surptono rješenju ureda za razmatranje žalbi od 12.03. 2014.godine provodili pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci traka za mjerenje šećera u krvi i to proizvođača ROŠ diagnostic i Bayer za potrebe osiguranika Zavoda umjesto da izvrše izmjenu tenderske dokumentacije u skladu sa instrukcijama ureda za razmatranje žalbi i objave novi postupak nabavke. Zašto je ovim netransparentnim postupkom nabavke probijen finansijski plan Zavoda ako je za nabavku traka predviđen budžet u iznosu od 1.130.000 KM dok vrijednost ugovora na koji je UO da saglasnot iznosi 3.225.000 te je ovom saglasnosti probijen plan zavoda za gotovo tri puta. Čemu služe finansijski planovi i je li to znači da s epotreba za trakama za mjerenje šećera u krvi povećala u tolikom obimu ii da bi se pravile zalike od kojih bi imao korist odabrani dobavljač a na štetu budžeta Zavoda? Zašto je odabrani dobavljač pregovaračkim postupkom kome je data saglasnost za sklapanje ugovora kada se imalo saznanja da isti nema referensi direktni ugovor za pravo za distribuciju proizvoda ROŠ dijagnostik u BIH te da je firma osnovana 2012 godine sa osnivačkim kapitalom od 2000 KM a osnivač firme izvjesna kompanija sa Kipra također osnovana 2012 godine sa osnivačkim kapitalom od 1.000 eura i u vlasništvu jednog lica čiji je identitet prikriven i ima sve povlastice od plaćanja poreza, doprinosa za pet godina rada. I kao takav netransprentnim kranje sumnjivim procesom dobija ugovor u vrijednosti slušajte građani Kantona preko 2 miliona KM? Je li to znači da se osnivanje kompanija u kantonu može povezati sa mandatima minsitra u zdravstvu u Vladi Kantona Sarajevo i direktora Zavoda?
Inicijativa je Ministarstvu saobraćaja i uvaženom direktoru Direkcije. Sami ste svjedoci svaki dan prelazim ovdje preko Skenderije dobro su uradili zatravili teren, ali zaista ako je moguće da naprave jednu malu neškodljivu intervenciju da naprave pješaćki prelaz jer vam građani pokazuju gdje sada trenutno prelaze preko. Govorim iz bezbjednosti građana a ne zbog toga što mi se ne sviđa ono što su uradili. Pa jedna mala kratka intervencija bila bi dobra“.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Besim Mehmedić na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 13.11.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo, a koja je usvojena na 34. sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Odgovor:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13 od 19.07.2013.godine) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom...


Puni tekst pitanja:

Gospodine Lokmiću podržavate li, Direktoricu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u zahtjevu za raskid ugovora o zakupu sa Javnom ustanovom APOTEKE SARAJEVO a koje koriste prostor koji se nalazi u Vrazovoj br 11?
Tužbeni zahtjev od Doma zdravlja Kantona Sarajevo, za raskid ugovora, upućen je Općinskom Sudu u Sarajevu dana 11. oktobra 2013. godine.
Ukoliko dođe do raskida ugovora, to će imati za posljedicu sumnju da je lobiranjem za interes privatne APOTEKE neko u lancu odgovornih, za sebe priskrbio materijalnu dobit te time stavio privatni iznad opšteg interesa.
Razlog ove sumnje je činjenica da ukoliko se Apoteke Sarajevo uklone sa lokacije u Domu zdravlja u Varzovoj, to se otvara mogućnost privatnoj Apoteci da ostvaruje novčani promet na godišnjem niovu od najmanje 1 000 000 KM.
Gospodine Ministre, držim da niste namjerno nesavjesni, kada zaklanjenjem iza birokratskih propisa, podržavate da se ukloni Apoteka u Varzovoj, koja je dio Javne Kantonalne Ustanove, a time ugrožena egzistencija i poslovanje javne ustanove čiji je osnivač ovaj Kanton i dovodite u pitanje 430 uposlenika koji rade u JU APOTEKE SARAJEVO, a nemali broj zaposlenika nakon zatvarnja Apoteke u Varazovoj će najvjerovatnije dobiti otkaz.
Ministre i Direktorice JU Dom zdravlja, uvjeren sam da možete i trebate reagirati i ovo moje pitanje na način da štitite prava i obaveze osnivača zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo, te ne dozvolite nametanje bilo kakvog interesa koji dovodi u pitanje kvalitetan zdravstveni sistem građana Kantona Sarajevo.“

Odgovor:

Na osnovu Rješenja ovog ministarstva broj: 10-37-5206-1/12 od 06.11.2012. godine JU „Apoteke Sarajevo“ su dobile odobrenje za rad ogranka „Centar“ sa sjedištem u ulici Vrazova broj 11 Sarajevo.
Na navedeno Rješenje, „Lupriv ljekarne„ Mostar izjavio je žalbu, zastupan po advokatu Spaho Mehmedu. Rješavajući po žalbi Federalno ministarstvo zdravstva je Rješenjem broj: 06-37-7469/12 od 29.11.2012. godine, odbacilo Žalbu „Lupriv ljekarne“ Mostar kao izjavljenu od neovlaštene osobe, obzirom da shodno odredbama Zakona o upravnom postupku žalitelj nije učestvovao u postupku u svojstvu...