Zastupnička pitanja

Mersiha Mehmedagić

Mersiha Mehmedagić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se izvrši retroaktivno umanjenje računa za mart, te umanjenje računa za april uz ispostavljenu fakturu za april 2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izmijeni Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije na način da se primjena matrice Tarifnog sistema u obračunu potrošnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja sa zajedničkim mjerilom toplote ne uslovljava instalisanim djeluteljima toplote i da se osiguraju sredstva za ugradnju zajdničkih mjerila toplotne energije


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od strane drugih institucija vezano za postupanje Stručnog tima u predmetu?


Mersiha Mehmedagić

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija koliko je izvršeno inspekcijskih nadzora u akciji kontrole nelegalnih objekata, kloliko je nelegalnih objekata zatečeno i koje mjere su izrečene? Također molim da me informišete koliko inspektora radi na kontroli smještajnih objekata (izdavanje apartmana "Stan na dan") koji se nalaze na platformama za oglašavanje?


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju o stanju Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike nakon Zaključka iz 2014. godine kojim se prihvata prijedlog da se navedeni prostor rekonstruiše u izolatorij i Odluke Upravnog odbora o odobrenju rekonstrukcije i prilagodbu prostora bivše Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike za izolatorij sa pratećim sadržajem površine 230 m2. Koliko novca je utrošeno za privođenje objekta krajnjoj namjeni i imamo li trenutno izolatorij?


Mersiha Mehmedagić

29.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je bilo slučajeva seroznog meningitisa u KS i koje korake poduzimaju ili planirate poduzeti u cilju preveniranja ove zarazne bolesti u vrtićima i osnovnim pkolama?


Mersiha Mehmedagić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike


Mersiha Mehmedagić

09.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabavljene količine pneumokoknih vakcina hitno učine dostupnim i javnost obavijesti o datumu početka vakcinacije


09.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu sv e potrebne mjere kako bi se građani KS kao potencijalni konzumenti gaziranih pića, upozorinli i zaštitili od eventualnih štetnih posljedica po zdravlje (vezano za trovanje gaziranim pićima Coca Cola..)


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine


Mersiha Mehmedagić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima kroz zajedničku komunalnu potrošnju finansiraju održavanje čistoće na zaštićenim područjima JU Zaštićena prirodna područja nakojima nije uspostavljen sistem naplate ulaza (Bentbaša, Skakavac..)


11.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove hitno izvrši inspekcijski nadzor, kako na lokaciji samog potencijalnog vodovoda, tako i u Općini Trnovo i Javnom komunalnom preduzeću "Trnocvo"d.o.o. Trnovo


Mersiha Mehmedagić

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. javnog poziva imaju korisnici koji imaju takav sistem cijevnog razvoda koji omogućava ugradnju individualnog mjerila, (takozvani ,jednocijevni sistem").

S obzirom da su za javni poziv resorno Ministarstvo i KJKP Topane osigurali po 300.000,00 KM, a da uvjeti nisu prilagođeni potrošačima koji nemaju Jednocijevni sistem", iako je ovakvih potrošača mnogo više, molim da fmansijeri projekta što prije ponude istu mogućnost i korisnicima koje je ovaj javni poziv diskriminisao

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-42/23 od 06.07.2023. godine


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.04.2023. godine podnijela sam inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske savjetovanje.gov. hr.

Pod brojem03-04-02-22884/23 od 18.05.2023. godine dobila sam načelnu podršku inicijativi i uopšten odgovor koji glasi:

„ Uspostavljanje web portala putem kojeg bi se provodile konsultacije, odnosno javne rasprave prilikom donošenja zakona u Kantonu Sarajevo, također bi podrazumijevalo prethodno usklađivanje pravnog okvira koji bi omogućio provođenje konsultacija, odnosno javnih rasprava na način kako je to navedeno u predmetnoj inicijativi. Pored toga, općenito, kada je u pitanju ostvarivanje prava građana i pružanje javnih usluga elektronskim putem, pa tako i u slučaju učešća građana u konsultacijama, odnosno javnoj raspravi putem web portala, prethodno je potrebno osigurati odgovarajuće tehničke preduslove, te donijeti propise kojima bi se, između ostalog, dejinisao način identifikacije, odnosno autentifikacije korisnika."


03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu da se hitno i bez odlaganja postupi po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kako bi se konačno pristupilo uklanjanju sporne table postavljene u obuhvatu Zaštićenog pejzaža Bentbaša

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-03639/23 od 19.07.2023. godine


25.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu naslovljenim institucijama da hitno i bez odlaganja postupe po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kako bi se konačno pristupilo uklanjanju sporne table postavljene u obuhvatu Zaštićenog pejzaža Bentbaša sa natpisom "Dobro došli! Grad Istočno Sarajevo Grad 157000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo da uz finansijsku podršku resornog Ministarstva raspiše javni poziv za učešće u projektu sufinansiranje troškova ugradnje individualnih vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja za sve korisnike.


Mersiha Mehmedagić

23.05.2023
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske https://'savjetovanja, gov. hr ".


29.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim detaljnu informaciju o statusu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, koliko sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo je do sada uloženo u garažu i da li su ostvareni prihodi predviđeni navedenim Sporazumom?


Mersiha Mehmedagić

12.04.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Javnu ustanovu Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo da mi u tabelarnom pregledu dostavi informaciju o stanju kulturno-historijskog naslijeđa sa posebnim akcentom na listu nacionalnih spomenika na području Kantona Sarajevo.


25.09.2023

Mersiha Mehmedagić

25.09.2023
Puni tekst pitanja:

Kako Kanton Sarajevo u kišnim periodima ima ozbiljne probleme sa začepljanjem kanalizacionih objekata zbog čega imamo poplavljene ulice, kolaps u saobraćaju, a nerijetko i izlijevanje otpadnih voda što ugrožava zdravlje stanovništva, neophodno je hitno osigurati sredstva za nabavku vozila za čišćenje i pročepljavanje kanalizacionih objekata. Molim da se prioritetno osiguraju sredstva za nabavku specijalnog vozila manjih gabarita i mase, kako bi se osiguralo neometano čišćenje kanalizacionih objekata Baščaršije i uskih ulica padinskih naselja koja su, zbog nedovoljnog broja vozila, najugroženija.


09.02.2024

Mersiha Mehmedagić

09.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko" sa sažetim pregledom inspekcijskih nalaza u posljednje tri godine.
Molim Kantonalnojavno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi dostavi:
-REalizaciju plana sječe, plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te plana šumsko uzgovjnih radova, zaštite šuma i investicija shodno važećoj Šumskoprivrednoj osnovi za Šumskogospodarsko područje "Trnovsko" zaključno sa danom upućivanja zastupničkog pitanja;
-Opravdanost sječe u odjelu 8 Šumskogospodarskog područja "Trnovsko", aktuelne parametre prodaje i plan šumsko-uzgojnih radova.
Molim Ministarstvo privrede KS da me informiše:
-Da li je
Općinsko vijeće Općine Trnovo dalo pozitivno mišljenje na važeću Šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje "Trnovsko",
-Da li je bilo primjedbi na implementaciju iste od strane navedenog organa i na šta su se konkretno odnosile ukoiko ih je bilo?