Zastupnička pitanja

Mersiha Mehmedagić

Mersiha Mehmedagić

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo da uz finansijsku podršku resornog Ministarstva raspiše javni poziv za učešće u projektu sufinansiranje troškova ugradnje individualnih vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja za sve korisnike.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

KJKP „Toplane Sarajevo" je 12.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u projektu „Sujinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistem daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo". Pravo učešća po tački 4. javnog poziva imaju korisnici koji imaju takav sistem cijevnog razvoda koji omogućava ugradnju individualnog mjerila, (takozvani ,jednocijevni sistem").

S obzirom da su za javni poziv resorno Ministarstvo i KJKP Topane osigurali po 300.000,00 KM, a da uvjeti nisu prilagođeni potrošačima koji nemaju Jednocijevni sistem", iako je ovakvih potrošača mnogo više, molim da fmansijeri projekta što prije ponude istu mogućnost i korisnicima koje je ovaj javni poziv diskriminisao


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.04.2023. godine podnijela sam inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske savjetovanje.gov. hr.

Pod brojem03-04-02-22884/23 od 18.05.2023. godine dobila sam načelnu podršku inicijativi i uopšten odgovor koji glasi:

„ Uspostavljanje web portala putem kojeg bi se provodile konsultacije, odnosno javne rasprave prilikom donošenja zakona u Kantonu Sarajevo, također bi podrazumijevalo prethodno usklađivanje pravnog okvira koji bi omogućio provođenje konsultacija, odnosno javnih rasprava na način kako je to navedeno u predmetnoj inicijativi. Pored toga, općenito, kada je u pitanju ostvarivanje prava građana i pružanje javnih usluga elektronskim putem, pa tako i u slučaju učešća građana u konsultacijama, odnosno javnoj raspravi putem web portala, prethodno je potrebno osigurati odgovarajuće tehničke preduslove, te donijeti propise kojima bi se, između ostalog, dejinisao način identifikacije, odnosno autentifikacije korisnika."


Mersiha Mehmedagić

29.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim detaljnu informaciju o statusu Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, koliko sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo je do sada uloženo u garažu i da li su ostvareni prihodi predviđeni navedenim Sporazumom?


23.05.2023
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske https://'savjetovanja, gov. hr ".


Mersiha Mehmedagić

12.04.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Javnu ustanovu Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo da mi u tabelarnom pregledu dostavi informaciju o stanju kulturno-historijskog naslijeđa sa posebnim akcentom na listu nacionalnih spomenika na području Kantona Sarajevo.