Zastupnička pitanja

Elza Gaković

Elza Gaković

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i instalaciju tehnološki adekvatnog prečistača procjednih voda iz trupa deponije Smiljevići


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe


Elza Gaković

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li se do kraja oktobra 2023. godine trebao realizirati projekat toplifikacije općine Vogošća? Da li su sredstva bila osigurana i u kom iznosu? Da li je urađena studija izvodivosti daljinskog grijanja osigurana od str EBRD, ako jeste ko je radio studiju


Elza Gaković

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za produženje linije alternativnog prevoznika Centrotrans sa postojeće relacije Stup-Dobroševići na utvrđenu liniju javnog gradskog prevoza Stup-Gornji Ahatović


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uradi idejno rješenje i projekat za izgradnju vrtića, osnovne škole i sportskih igrališta za potrebe stanovnika naselja Bojnik II


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje vanlinijskog prevoza za učenike mjesne zajednice Dobroševići koji pohađaju OŠ "Mustafa Busuladžić" i učenike koji pohađaju OŠ "Sokolj


Elza Gaković

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede sredstva za kupovinu ili izgradnju nove zgrade za potrebe KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu


16.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se za potrebe KJU "Terapijske zajednice" smještanja osoba ženskog spola koje konzumiraju pshoaktivne supstance planira izgradnja certificiranog montažnog objekta za te potrebe


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se provedu aktivnosti u svrhu namjenskog izdvajanja sredstava za funkcionisanje RCUO "Smiljevići" u Budžetu za 2024. godinu


Elza Gaković

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

2. Pokrećem inicijativu prema Direkciji za ceste Kantona Sarajevo za urgentno postavljanje usporivača saobraćaja na lokaciji Adema Buće 521.

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS broj: 04(01)-04-24618-22/23 od 11.07.2023. godine


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

1. Pokrećem inicijativu za osnivanje ortodontskog tima u OJ DZ Vogošća,zbog velikog rasta broja djece u ovoj opštini te evidentne potrebe za ortodontskim uslugama,kao i organiziranje drugih stomatoloških specijalističkih timova.


Elza Gaković

19.04.2023
Puni tekst pitanja:

1. Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju trajne regulacije rijeke Bosne u Rajlovcu.
Općina Novi Grad Sarajevo je u proteklom periodu u saradnji sa AVP (agencija za vodno područje rijeke) Save i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo realizovala potpisane Sporazume koji su se odnosili na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na regulaciji rijeke Bosne od P41-P62 u dužini od 1070m a riječ je o dionici od Butilske petlje do TC Robot u Rajlovcu za koje je izdato odobrenje za građenje, rješeni imovinsko pravni odnosi i koji je u planu AVP Save za izgradnju regulacije. Rijeka Bosna u području Sarajevskog polja ( teritorija Općine Novi Grad Sarajevo ) uz privrednu zonu Rajlovac ima cca 3,5 km neregulisanog vodotoka. U proteklom periodu, tačnije u novembru mjesecu 2021. godine rijeka Bosna uslijed veliki padavina se izlila iz neregulisanog korita i napravila enormne štete privrednim subjektima u privrednoj zoni Rajlovac.

U cilju zaštite privredne zone Rajlovac od budućih potencijalnih poplava iniciram sufinansiranje nastavka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi trajne regulacije rijeke Bosne kao preduslov za izgradnju trajne regulacije.

Neophodno je proaktivno i intenzivno raditi na trajnoj regulaciji rijeke Bosne u Rajlovcu kako bi se spriječile poplave u industijskim poslovnim subjektima čija šteta je desetina miliona konvertibilnih maraka samo od jedne poplave a projekat trajne regulacije koji bi spriječio trajno te štete košta finansijski deset puta manje.

Općina Novi Grad Sarajevo za nastavak ovog projekta je izdala urbanističku saglasnost na potezu od P1 (granica sa Općinom Vogošća ) do P17 u dužini od 798,94 m,izvršila cijepanje parcela, te je izradila finasijsku procjenu koštanja rješavaja imovinsko pravnih odnosa u iznosu od 985.560,00 KM, za potrebe eksroprijacije ukupno 8.213m2.


20.04.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se putemVlade KS uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrš ivanrednu reviziju cijene gasa kod snabdjevača gasom Energoinvesta dd Sarajevo
OBRAZLOŽENJE
Ured za reviziju FBiH je izvrsio kompletnu reviziju poslovanja Energoinvesta dd Sarajevo u sklopu kojeg je utvrdio prihode Energoinvesta po osnovu prodaje gas a kao i rashode nastale po osnovu nabavke gasa. Prihodi su iznosili 108 mil. KM, a rashodi 102 mil. KM. Istovremeno, u javnosti je prisutna polemika o nabavnoj i prodajnoj cijeni gasa, te je zatraženo da Energoinvest javnoobjavi fakturu ruskog Gazproma ili da prezentuje nabavnu cijenu gasa. Kako Energoinvest, kompanija u većinskom vlasnistvu FBiH, ne želi da objavi cijenu nabavke gasa tražim da ovom inicijativom Ured za reviziju uradi istu analizu kao 2021. godine. Ured je nadležan za reviziju poslovanja kompanija u državnom vlasnistvu i stoga želim da na bazi ove skupštinske inicijative Ured analizira i da odgovore na javno postavljena pitanja i gdje ce gradjani KS saznat ipunu istinu kao što se to vidi za 2021. godinu. Revizija se traži za 2022. Godinui prva 3 mjeseca 2023. godine. Vlada KS je podržala resorno ministarstvo u pogledu zahtjeva za dodatno smanjenje cijene gasa i stoga, tražim o istinu putem revizije poslovanja Energoinvesta u dijelu nabavke gasa.


20.04.2023
Puni tekst pitanja:

1. Građani kao i savjeti MZ „Briješće“ i MZ „Naselje heroja Sokolje“ unazad dvije godine traže produženje Centrotranslinije Otoka – Sokolje do okretaljke na spoju ulica Briješće Brdo sa Adema Buće. Nekada ranije iz Ministarstva saobraćaja KS im je odgovoreno da je ova linija registrovana kao privremena autobuska linijana period od tri mjeseca. Međutim linijafunkcioniše već dvije godine i nema više status privremene.
Upućujem pitanje ministru Šteti i tražim odgovor.
Da će se linija Otoka – Sokolje modifikovati iroduži do spoja ulica Briješće Brdo i Adema Buće?
Produženjem ove linije pomenuti prevoz bi mogli koristiti stanovnici mjesnih zajednica Briješće iAlipašin Most I.
Ono što je posebno važno jeste da pomenutu liniju koriste djeca koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ koja svakodnevno moraju pješačiti velike dionice do prve autobuske stanice.

2. Obzirom da je SavjetMZ”Briješće” upućivao inicijativ uprema Ministarstvu saobraćaja za korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće. Građani su 2018. Godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi vožnje jer su postojeći nedostatni .Postavljam pitanje ministru Šteti da li se planira korekcija reda vožnje prema predhodno navedenom zahtjevu.


Elza Gaković

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

3. Pokrećem inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za reviziju geologije svih već utvrđenih područja nestabilnih terena u padinskim dijelovima Kantona Sarajevo. Geološke analize koje su rađene prije urađene su na manjem broju uzoraka koje sad nisu refererntne za određivanje nestabilnosti terena jer su građani određenim građevinskim radovima izmijenili izgled nestabilnih terena.

Iniciram brže i efektnije rješavanje postupaka sanacije nestabilnih terena i klizišta na području Kantona Sarajevo. Kao primjer uzimam područje općine Novi Grad gdje ima oko 180 klizišta u zoni svih regulacionih planova koja su opasnost za živote ljudi i smetnja legalizaciji individualno stambenih objekata.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja građenja i okoliša da li se mogu smanjiti cijene gasa od 01. 04. obzirom na smanjenje količina potrošnje ovog prirodnog energenta. U vremenu kada je inflacija uzrokovala rast cijena osnovnih životnih namirnica smatram da bi veliko olakšanje za budžet građana Kantona Sarajevo bilo smanjenje cijene gasa. Za ovo pitanje tražim usmeni odgovor od ministra Bečerevića.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu prema Direkciji za ceste Kantona Sarajevo za uspostavljanje horizontalne i vertiklane signalizacije čitavom dužinom ul: Avde Palića. Neophodno je hitno postavljanje usporivača saobraćaja te označavanje pješačkih prelaza zbog saobraćanja školskog autobusa te velikog broja školske djece. Prelazak ulice djece i ostalih učesnika u saobraćaju jako je rizičan zbog brze i nesavjesne vožnje.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za uvođenje produženog boravka u OŠ „Sokolje“. Dvije susjedne osnovne škole OŠ „Mustafa Busuladžić“ i OŠ „Behaudin Selmanović“ kao i OŠ „Sokolje“ nemaju produženi boravak. Zbog velikog broja školske djece mjesnih zajednica Reljevo, Zabrđe, Dobroševići, Naselje heroja Sokolje i Briješće postoji velika opravdanost za uvođenjem produženog boravka u OŠ“Sokolje“.


Elza Gaković

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u ulici Gajevi bb. MZ „Gajevi“, Općina Ilijaš postavi pet sijalica ulične

rasvjete.

Obrazloženje

Elektrodistribucija Ilijaš je u protekloj godini postavila pet stubova za priključak električne

energije domaćinstvima u ulici Gajevi bb. Obzirom da je ulica Gajevi bb mjesto gdje stanuju

ljudi i gdje se nalaze i određeni broj vikend objekata te da se ovaj dio puta koristi za odlazak u

područnu školu, iz sigurnosnih razloga iniciram postavljanje rasvjetnih tijela na postojeće stubove.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

1. Pitanje za ministra Vranića je li istina da Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, sada dok jos traje epidemija i zbog važnosti nadzora nad zaraznim bolestima, nema rukovodioca Službe epidemiologiju niti voditelja Odjela zaraznih bolesti?

2. Je li istina da u Kantonu Sarajevo nema antirabicne vakcine, dok svi drugi kantoni imaju, i zasto Zavod za javno zdravstvo nije nabavio tu vakcinu niti vakcinu za pneumokok? Je li istina da pomenute vakcine posuđuju od drugih kantona?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova čija je djelatnost zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalistučko – konsultativna dijagnostika. Obzirom da smo svjedoci na žalost čestih teških dijagnoza a u nedostatku opremljenosti Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka,

Iniciram kupovinu ultrazvučnog aparata sa tri sonde za potrebe Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka.

Nabavka ovag ultarzvučnog aparata pacijenticama sa područja općine Novi Grad Sarajevo pružila bi se kompletnija i kvalitetnija ginekološka i radiološka zdravstvena usluga.


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za davanje jednokratne pomoći u iznosu od 15 000.00 KM od strane Kantona Sarajevo za sve opštinske i kantonalne GSS KS za kupovinu nove opreme, i to za:

GSS Novi Grad

GSS Ilidža

GSS Kanton Sarajevo

GSS stanica Sarajevo


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

1. Građani kao i savjeti MZ „Briješće“ i MZ „Naselje heroja Sokolje“ unazad dvije godine traže produženje Centrotrans linije Otoka – Sokolje do okretaljke na spoju ulica Briješće Brdo sa Adema Buće. Nekada ranije iz Ministarstva saobraćaja KS im je odgovoreno da je ova linija registrovana kao privremena autobuska linija na period od tri mjeseca. Međutim linija funkcioniše već dvije godine i nema više status privremene.

Iniciram da se linija Otoka – Sokolje modifikuje i produži do spoja ulica Briješće Brdo i Adema Buće. Produženjem ove linije pomenuti prevoz bi mogli koristiti stanovnici mjesnih zajednica Briješće i Alipašin Most I.

Ono što je posebno važno jeste da pomenutu liniju koriste djeca koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ koja svakodnevno moraju pješačiti velike dionice do prve autobuske stanice.

Modifikacijom i produženjem linije Otoka – Sokolje sigurnost djece koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ bi se poboljšala a svakako i svakodnevica svih građana prilikom odlaska na posao.

2. Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće.

Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi vožnje jer su postojeći nedostatni.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

U periodu od par dana na Dobrinji, na istoj lokaciji na žalost automobilom su udarena dva pješaka. Na ovaj problem upozoravalo se i u ranijem periodu ali se ništa nije poduzelo da se pješački prelaz na spoju ulica Salke Nezečića i Grada Bakua učini bezbijednim za svakodnevnu upotrebu.

Iniciram da se na pomenutoj lokaciji ograniči kretanje automobila na brzinu od 50km/h i da se postavi radarska kontrola.