Zastupnička pitanja

Sanela Klarić

Sanela Klarić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri


Sanela Klarić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Sanela Klarić

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS


07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu izradu i usvajanje Plana promocije, efikasnije usluge i osiguranja svih kritičnih tački na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji KS


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS


07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitno postavljanje pješačkog prelaza sa vertikalnom signalizacijom i znakom za ograničavanje brzine ili izgradnju paserale kod željezničke stanice u Ilijašu na putnom pravcu R445 u ulici Bosanski put


Sanela Klarić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama


05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom tražim da svoje aktivnosti izgradnje stambenih objekata, za početak jedan pilot objekat, prilagode poljednjim standardima zelene gradnje EU kako slijedi:-Da mjere energetske efikasnoti budu u službi zaštite okoliša..


19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju


Sanela Klarić

10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upoznato sa zagađenjem vode na području općine Hadžići?
Da li zagađenje vode na području općine Hadžići vezano za nelegalnu sječu šume na istom lokalitetu?
Da li je ministarstvo svjesno štete koju zagađena voda stvara po instalacije i zdravlje građana općine Hadžići?
Da li je ministarstvo radilo bilo kakva istraživanja po pitanju zagađenja vode na području općine Hadžići?
Da li postoji plan za sanaciju zagađene vode? Ukoliko da, molim Vas da mi ga dostavite.
Na području općine Hadžići prilikom obilnijih padavina dolazi do zagađenja vode. Ovaj problem traje već dužvi vremenski period i još uvijek nisu poduzeti potrebni koraci na njegovom saniranju. Građani i građanke Hadžića snose najviše posljedica zbog ovog stanja obzirom da su zakinuti za pitku vodu te da stalno zagađenje vodi može dovesti i do problema sa instalacijama. Zbog svih navedenih okolnosti podnosim poslanička pitanja kako bismo saznali da li postoji bilo kakav plan sanacije ovog problema?


Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu kojom tražim da se izvrši prikupljanje informacija sa ciljem stvaranja baze podataka o statusu imovine kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i institucija na području Kantona Sarajevo.


21.06.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo vezano za trenutnu godišnju dizela od strane GRAS-a po količini, cijeni i ugovoru, koliko Euro1 autobusa ima u pogonu GRAS-a i koju količinu dizela godišnje iziskuju, kakoav je trenutni plan povlačenja Euro1 autobusa iz prometa i njihove zamjene sa eBusevima, da li Ministarstvo saobraćaja trenutno privodi kraju ugovor sa Svjetskom bankom koji uključuje kupovinu više dizel autobusa, može li Ministarstvo saobraćaja dostaviti tehničku analizu poređenja CAPEX-a i OPEX-a za eBusove i dizel autobuse, da li je tačno da nije ispoštovana ponuda Delegacije EU da se razgovara o dopuni kredita Svjetske banke sa grantom koji bi omogućio kupovinu električnih autobusa te dodao nekoliko miniona eura bespovratnih sredstava iz EU fonda Zelene agende za Zapadni Balkan, da li je tačno da je IFC-ov stručni eBus tim ponudio svoje tehničke usluge pružanja analize za konverziju na eBuseve u tri koraka?


14.08.2023
Puni tekst pitanja:

1. Da li ste, nakon provedenih mjera energetske efikasnosti, izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih u dijagramima grijanja odnosno automatika kotla prema novim parametrima za sljedeće objekte:
-Objekat u ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2,4, 6 i 8 (Dobrinja), za period od 2015. do 2023. godine;
-Zgrade u nizu u ulici Semira Frašte, broj 13, 14, 15, 16 i 17 (Alipašino polje), za period od 2015. do 2023. godine;
-Grada na Trgu heroja broj 32 (Hrasno), za period od 2015. do 2023. godine;
-Neboder u ulici Jezero 5 (Koševo), za period od 2015. do 2023. godine;
Nebodere u ulici Patriotske lige 38 (Jezero), za period od 2015. do 2023. godine?
2. Da li ste nakon provedenih mjera energetske efikasnosti izvršili umanjenje temperaturnog gradijenta te da li je izvršena promjena krivih dijagramima grijanja, tj. automatika kotla prema novim parametrima za tražene zgrade?
3.Da li posjedujete informacije o ostvarenim uštedama za energiju grijanja nakon provedenih mjera energetske efikasnosti za tražene zgrade?


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim vas da dostavite izvještaje o količini isporučene toplotne energije prije i poslije
renoviranja za sljedeće objekte:
- Objekat u Ulici Salke Lagumdžije, Lamela broj 2, 4, 6 i 8 (Dobrinja), izvještaji za
2017, 2018, 2020. i 2021. godinu;
- Zgrade u nizu u Ulici Semira Frašte, broj 13, 14, 15, 16 i 17 (Alipašino polje),
izvještaji za 2014, 2015, 2017. i 2018. godinu;
- Zgrada na Trgu heroja broj 32 (Hrasno), izvještaj za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu;
- Neboder u Ulici Jezero 5 (Koševo), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020. godinu;
- Nebodere u Ulici Patriotske lige 38 (Jezero), izvještaji za 2016, 2017, 2019. i 2020.
godinu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-6/23 od 22.06.2023. godine


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje JU Dom zdravlja KS tačnije OJ Dom zdravlja Hadžići da li je uočen veći broj pacijenata sa žaljenjem na stomačne tegobe u periodu od 9. do 12.6. ove godine?
Na području općine Hadžići prilikom povećanja padavina redovno dolazi do onečišćenja vode u gradskom vodovodu. Zbog čestog onečišćenja, kakvo se desilo i polovinom juna, može doći do narušavanja zdravlja građanki i građana Hadžića. Zbog navedenog podnosim poslaničko pitanje kako bismo saznali da li je došlo do povećanja broja oboljelih od bolesti i stanja koja se povezuju sa nečistom vodom u vodovodnom sistemu.

Odgovor:

Odgovor JU Dom zdravlja KS,OJ Dom zdravlja Hadžići, broj: 01-03-04-03-3243-3/23 od 18.07.2023. godine


17.08.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa sa kojom ćemo veoma važne projekte energetske efikasnosti uskladiti sa poslednjim
standardima, najboljim praksama i zaštitom zdravlja a u skladu sa zahtjevima EU Zelenog
dogovora (BiH je potpisala Sofijsku Deklaraciju u novembru 2021. godine) i u skaldu sa
zahtjevima projekta 100 Cities kroz koji se Kanton Sarajevo obavezao da će do 2030 godine
biti karbonneutralan Kanton,
sa kojom tražim da:
- Projekti energetske efikasnosti budu u službi zaštite okoliša, lokalne
ekonomije, zdravlja ljudi te zelenih politika EU;
- Pored mjera ugradnje termoizolacije na fasadama i zamjene prozora, odnosno
radova na vanjskoj omotnici objekta, obaveznim uvede mjere zamjene sistema
grijanja prilagođenom novim EE karakteristikama objekta iz obnovljivih
izvora energije;
- Uvede obavezne mjere prečišćavanja zraka posebno ako su u pitanju obrazovni
i zdravstveni objekti;
- Uvede obaveznu mjeru proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije za potrebe objekta;
- Uvede obaveznu mjeru upravljanja otpadom uz minimalno 50% recikliranja
ili ponovnog korištenja građevinskog otpada;
- Uvede zelene javne nabavke preko kojih će se obezbjediti podrška lokalnoj
ekonomiji uz smanjenje primarne energije i dekarbonizacije;
- Uvede obavezan registar svih objekata koji su rekonstruisani po mjerama
energetske efimasnosti uz uvođenje obaveznog monitoringa nakon završetka
svih radova;
- Uvede obavezu certificiranja objekata;
- Radi na jačanju kapaciteta i planiraju usvajanje mjera zelenog certificiranja
iz 2015. godine.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-8156-4/23 od 06.07.2023. godine


10.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, tačnije Inspektoratu poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići i da li je Inspektorat već izlazio na teren povodom pitanja zagađenja vode na području općine Hadžići?
Na području općine Hadžići veoma često dolazi do zagađenja pitke vode prilikom obilnijih padavina. Ovo uvelike utiče na kvalitet života građana i građanki, na njihovo zdravlje kao i na instalacije. Ipak, još uvijek nije pronađeno rješenje za ovaj problem niti je jasno detektovan njegov uzrok. U skladu s napisanim, postavljam zastupnička pitanja sa ciljem saznavanja da li su dosad pristizale prijave za ovaj problem te da li je Inspektorat poduzimao bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj: 14-02-04-03518/23 od 19.07.2023. godine


12.09.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.