Zastupnička pitanja

Elvedin Okerić

Elvedin Okerić

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo uz saradnju sa nadležnim Ministratsvima i Prvobranilaštvom KS pokrene aktivnosti prema dužnicima Zavoda po osnovu zakupa, naknada za uređenje i naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište radi plaćanja glavnog duga i troškova sudskog postupka po presudama uz oslobađanje plaćanja zakonskih zateznih kamata.


Elvedin Okerić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo kao nastavnom bazom. Konačan cilj je podizanje kvaliteta obrazovnog i stručnog rada u vidu stručne prakse i praktičnog rada studenata završnih godina studija medicinskih nauka .
Svjedoci smo da u Kantonu Sarajevo nisu na adekvatan način uređena pitanja obavljanja stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka, kao ni pitanja povezivanja stručne prakse i praktičnog rada studenata sa visokim obrazovanjem iz oblasti medicinskih nauka. Zbog ovakvih okolnosti svjedočimo da studenti iz Kantona Sarajevo, pored dva veli ka medicinska centra tj bolnice, obavezni praktični rad i stručnu praksu realiziraju u mjestima izvan Kantona Sarajevo tj u drugim kantonima u FBiH.

U kontekstu prethodnoga iniciramo da se rukovodstvo Opće bolnice poveže posebnim sporazumima sa visokoškolskim ustanovama iz oblasti medicinskih nauka i u najkraćem roku organiziraju u skladu sa važećim propisima, praktični rad i stručnu praksu studenata .

U slučaju potrebe stručnu pomoć i podršku u realizaciji ovih aktivnosti, pružit će Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo visokog obrazovanja KS i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove .


Elvedin Okerić

16.02.2023
Puni tekst pitanja:

Uzimajući u obzir činjenicu da je Bosna i Hercegovina postala punopravnom članicom Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu upućujem Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene proceduru donošenja Zakona o gorskim službama, kojim bi se uredio sistem funkcionisanja gorskih službi spašavanja na nivou Kantona Sarajevo. Kako su gorske službe spašavanja udruženja građana, na ovakav način bi se uredila oblast angažovanja iste u planinama, na nepristupačnim područjima i u drugim vanrednim okolnostima, način rada Gorske službe spašavanja, saradnja sa ostalim organima, kao i angažman svakog pojedinca-člana Gorske službe spašavanja, koji je u radnom odnosu, a učestvuje u intervenciji za vrijeme radnog vremena.

Vlada Kantona Sarajevo je Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, a zbog svog značaja i povezanosti sa djelatnošću civilne zaštite, Gorsku službu spašavanja- stanica Sarajevo i Gorsku službu spašavanja Kantona Sarajevo proglasila Službom zaštite i spašavanja na području Kantona Sarajevo, koje su tehnički i materijalno opremljene za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom. Obje Gorske službe spašavanja imaju veliku ulogu kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti odgovarajuću opremu za spašavanje na pogođenom području. Obje Gorske službe spašavanja broje cca 86 pripadnika, koji su sistematizovani kroz ličnu formaciju. Posebne rezultate su pokazali pri pronalasku izgubljenih planinara i turista, te na obezbjeđenju skijališta. Njihova uloga je nezaobilazna u sistemu zaštite i spašavanja, ima humanitarni karakter i pripadnici obje Gorske službe i spašavanja učestvuju u svim akcijama zaštite i spašavanja prilikom proglašenja stanja prirodne i dr. nesreće.