Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

Marijela Hašimbegović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi zaštite naše kulturne baštine i hitnog obezbjeđenja osnovnih uslova za djelovanje JU Historijski arhiv Sarajevo koji se tiče adekvatnog prostora sa svim standardima za smještaj arhivske građe koja je povjerena Arhivu na čuvanje


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dokument Strategija demografskog razvoja?


Marijela Hašimbegović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koja je upravna mjera izrečena u inspekcijskom nadzoru izvršenog 10.7.2023. godine u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu zdravstva KS vezano za postupak izdavanja Rješenja i potpisanih ugovora za obavljanje pripravničkog staža za zubne tehničare u JU Dom zdravlja KS radi uvida u zakonitost izdatih rješenja..


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje zašto KJKP ViK d.o.o. Odbija preuzeti obaveze vezane za vodovod Nahorevo od strane Općine Centar?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

iInicijativa da se izvrše provjere na kojim sjednicama Školskog odbora je razmatrana problematika narušenih međuljudskih odnosa, prijava o nezakonitom radu Uprave i nepoštovanj8u zakonskih propisa u Elektrotehničkoj Školi za energetiku?


Marijela Hašimbegović

07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujemo (Klub zastupnika DF) hitnu Inicijativu radi saniranja štete nastale usljed požara otvorene pijace "Kvadrant" na sljedeći način


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja inspekcijskog nalaza za postupak konkursne procedure u organizaciji Min.privrede KS za Javni konk.za ustupanje prava Ribolovnom području na period od 10 godina


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši provjera o posjedovanju akta Plan zaštite od požara za sve kantonalne javne ustanove kulture i izvrši uvid u sve druge mjere koje su propisane zakonom po pitanju zaštite od požara


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu


Marijela Hašimbegović

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li Min.kulture i sporta vrši preispitivanje vjerodostojnosti pravdanja dodijeljenih grantova prilikom raspodjele budžeta sportskim klubovima i savezima? Dali se prilikom raspodjele sredstava iz budžeta KS za 2023 godinu vodilo računa o ovom pitanju?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje postupka procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu ili ako postoji ovakva Studija tražim da se preispita uticaj na okoliš za prostorno plansku dokum.


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Incijativa da se preispitaju okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je izvršena od strane direktorice škole


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

U kojem statusu je projekat izgradnje krematorija na sarajevskom gradskom groblju Vlakovo' Da li je pribavljena okolinska dozvola?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog uklanjanja otpada-azbestnog krova koji je deponovan na lokalitetu vodozaštitne zone kao i drugog otpada koji se nalazi na ovoj deponij


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je inspekcijskih prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazn


Marijela Hašimbegović

30.05.2023
Puni tekst pitanja:

U ime građana upućujem inicijativu radi pokretanja postupka uvrđivanja broja porodica koje su ostvarile status raseljenih lica u KS kao i donošenje sistemskog rješenja raseljenih lica u KS radi ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i u konačnici rješenja njihovog stambenog pitanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, broj: 13-03/2-32-32189/23 od 10.07.2023. godine


04.08.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja iznimnoproblematične situacije u JU "Djeca Sarajeva" koja se odnosi na način prijave i upisa djece u vrtić, kao i načina rezervisanja mjesta za djecu koja su ranije koristila usluge vrtića. Na terenu se susrećemo sa ozbiljnim poremećajem rada sistema EMIS programa koji je dovao do situacije da mnogobrojni roditelji nisu uspjeli izvršiti rezervaciju mjesta i upis svoje djece u vrtiće. S tim u vezi tražim hitno preispitivanje online upisa kroz EMIUS program koji proizvodi nevolje i probleme kako roditeljima tako i uposlenicima JU "Djeca Sarajeva". Očigledno je da u procesu ove reforme na terenu postoje ozbiljni propusti i ovakvi poremećaji nepovoljno utiču na porodicu, našu djecu i ugrožavaju radna mjesta uposlenika JU "Djeca Sarajeva" što je nedopustivo. Prednosti koje se nude u vrtićima kao što su socijalizacija, emocionalni i intelektualni rast djeteta su benefiti važni za dobrobit naše djece u kasnijoj dobi i nemamo pravo odvojiti našu djecu od mogućnosti za njihov napredniji razvoj. Dobrobit naše djece mora biti naš prioritet.


27.06.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu da se Kanton Sarajevo prijavi na NetZeroCities Twinning Programme podržan od strane EU. Ovaj projekat je otvoren za EU Member states and Horizon 2020 Associated Countries do 30 juna. Obzirom da je grad Sarajevo član 100 Net Zero Emission Cities i da pripadamo Horizon 2020 smatram da pružena prilika otvara mogućnost osnaživanja KS radi iznalaženja novog pravca djelovanja u sferi akutnog otvorenog pitanja zagađenosti zraka. Ovakav projekat nudi razna rješenja i drugih otvorenih pitanja iz oblasti klimatskih promjena koja su rastuća prijetnja i izazov za cijelo čovječanstvo. Obzirom da je BiH i zvanično dobila status kandidata za članstvo u EU važno je sudjelovati i koristiti prilike koje će nas približiti EU.


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.


27.06.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-03255/23 od 01.08.2023. godine