Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

Marijela Hašimbegović

11.06.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko vodnih dozvola su izdale Općine od novembra 2022 godine kada je dio nadležnosti prešao na Općine.


11.06.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kako bi djeci koja su žrtve nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja i trgovine ljudima u KS omogućili pravo na zdravlje i zdravstveno osiguranje. Aktualni Zakon ne štiti ovu kategoriju djece samo zbog toga što kao žrtve, ne svojom krivicom, nisu u prilici da redovno pohađati osnovnu školu . Pravo djeteta na zdravstveno osiguranje mora biti bezuslovno osigurano svakom djetetu i ne smije se uslovljavati ostvarivanjem nekog drugog prava.


22.07.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo hitnu inicijativu radi obezbjeđenja dodatnih 200 000 KM iz Budžeta KS radi osiiguranja osnovnih uslova za rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH


11.06.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo radi formiranja posebnog Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima kojeg će činiti specijaliziran tim stručnjaka osposobljenih za prepoznavanje, istraživanje i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima. Ova preporuka je u skladu sa izvještajima međunarodnih tijela za praćenje stanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (Američki sekretarijat vanjskih poslova, Komitet VE za praćenje primjene Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima).


11.06.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se hitno izvrši inspekcijski nadzor na lokaciji Gornje Vlakovo , desno od puta ispod razrušenog hotela. Prijavom građana na ovoj lokaciji primjećene su radnje odlaganja otpadnog materijala ( plastika, stari namještaj i slično ) koji se trenutno prekriva zemljom koja se takođe doprema na ovu lokaciju. Ove radnje se vrše uz rad bagera što inicira na organiziranu aktivnost.


11.06.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto se na Pedagoškom fakultetu ne vrši aktualna ekvivalencija doploma prema Okvirnom Zakonu o ekvivalenciji BiH.


Marijela Hašimbegović

14.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se Rješenje broj; 02/9-RZJO-6635/24 od 10.05.2024. godine kojim zabranjujete održavanje mirnog okupljanja u pokretu stavi van snage i novim Rješenjem omogućite održavanje mirne protestne šetnje pod nazivom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja" u organizaciji SSOOIO FBiH-Kantonalni odbor


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja postojećih pravnih nejasnoća, kao i usklađivanja sa praksama naprednih evropskih zemalja i zemalja okruženja


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS od 16.02.2024 godine, objavljenog u Službenim novinama broj 14/24 od 11.04.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu na osnovu Zaključka Skupštine KS broj 01-04-40225-1/23 od 11.09.2023 godine u vezi sa stavkom (2) Zaključka "predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno....


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, vezano za povredu zakonskih odbredbi


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrši budžetski nadzor pozicije iz usvojenog Prijedloga budžeta za 2024. godinu koja se odnosi na razdjel 21 glava 08 potrošačka jedinica 0001 21080001 JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 11-06/01-11-25816-34/24 od 10.05.2024. godine


Marijela Hašimbegović

27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi usklađivanja odredbi Ugovora o isporuci vode sa potrošačkom legislativom


25.03.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2024/2025. kojeg je Vlada Kantona Sarajevo donijela na 13. sjednici održanoj 22.02.2024. godine.

Ovim Zaključkom ukida se još jedan od smjer šumarske struke – tehničar hortikulture, a broj učenika na smjeru ekološki tehničar biva smanjen za 50%. Ovakve nepromišljene aktivnosti mogu imati nemjerljive posljedice.
Obzirom da smo Grad koji je jedan od najzagađenijih na svijetu i Kanton koji je pokriven šumama i šumskim zemljištima sa preko 65% površine moramo raditi na strategiji ulaganja u ljudske resurse i buduće stručnjake iz oblasti šumarstva, hortikulture i ekologije. Način afirmisanja mladih po pitanju ovih zanimanja treba biti vizija i opredjeljenje resornog ministarstva i Vlade općenito.


27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Fikreta RAdončića, a po uvidu u izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog povrede zakonskih odredbi


16.04.2024
Puni tekst pitanja:

Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje apoteka

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02297/24 od 09.05.2024. godine


27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi obezbjeđenja zamjenskih stanova porodicama sa statusom interno raseljenih lica sa područja općine Novo Sarajevo u izinosu od 500.000,00 KM


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

U ime građana postavljam pitanje zašto je obustavljena nastava u klasi niže baletske škole u osnovnoj školi "Mladen Pozajić"?


04.03.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu radi izmjene Uredbe koja propisuje oblast prednosti pri prijemu pacijenta u amblantu porodične medicine radi ostvarivanja prava na prednost pri prijemu za onkološke pacijente


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

šTA STE DO SADA URADILI PO PITANJU POBOLJŠANJA STANJA U OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I IZVRŠENJA SANKCIJA OSIM OVE KAKO NAVODITE MOGUĆNOSTI PRISTUPA ELEKTRONSKOJ BAZI PODATAKA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA?


25.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu.
Tražim da se izvrši inspekcijski nadzor kao i nadzor Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS radi osnovane sumnje o grubom i višestrukom kršenju zakona prilikom donošenja ove Odluke , zlouptrebi položaja i nesavjestan rad od strane resorne ministrice Naide Hota- Muminović kao donosioca Odluke.
U međuvremenu dok traje postupak utvrđivanja zakonitog djelovanja tražim od premijera Vlade KS da se HITNO i bez odlaganja ova štetna Odluka za radnike, ustanovu, organ rukovođenja, organ upravljanja, koja je odraz ozbiljne pravne nesigurnosti i koja ugrožava interese Osnivača stavi van snage.

Odgovor:

Odgovor Ureda za borbu protiv korupcije KS, broj: 20-04-197-520/24 AT od 10.05.2024. godine


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši revizija inspekcijskog nalaza vezano za okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je trenutno u otkaznom statusu


11.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi planiranja aktivnosti iz oblasti civilnog sektora za JU Centar za napredne tehnologije