Zastupnička pitanja

Mirsad Pindžo

Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje dodatna tri uposlenika u Kabinetu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupnička pitanja, koja je postavio na sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, održanim 31.01.2017. i 28.12.2016. godine


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupničko pitanje, vezano za nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove


Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupničko pitanje u vezi utroška budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS, Skupština KS, poslanici i parlamerntarne grupe


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća odobrenog od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo" .

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija- Budžetskoj inspekciji postavio uvaženi zastupnik Mirsad Pindžo, dajemo slijedeći odgovor:
Budžetski inspektori napravili su uvid u dokumentaciju koja im je prezentirana u KJP ZOI 84 Olimpijski centar“ d.o.o. Sarajevo. Neki podaci traženi su i usaglašavani sa Bor bankom d.d. Sarajevo.

Tom prilikom konstatovao je sljedeće:

Dana 25.07.2013.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84- Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je donijela Odluku o odobravanju Programa sanacije...


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

" Molim Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da nam dostavi izvještaj o utrošku budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS...
...Ujedno molim UVAŽENE, Predsjedavajuće i zamjenike Predsjedavajućeg da nam dostave svoje izvještaje o pravdanju utrošenih sredstava na gore navedenim pozicijama”?


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

" Tražim da Budžetska inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog KJP ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća odobrenog od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo" .


Puni tekst pitanja:

" Tražim da Uprava za inspekcijske poslove izvrši nadzor i kontrolu (putem ovlaštenih inspektora "?


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Cijeli tekst pitanja možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "Program sanacije preduzeća "ZOI '84" koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23.12.2013.godine".


Mirsad Pindžo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

"Da li je Tužilaštvo Kantona Sarajevo provodilo istražne radnje i donijelo tužilačku odluku vezano za moguća počinjenja krivičnih djela u poslovima:

-provođenju postupka javne nabavke i zaključivanje ugovora o realizaciji projekta rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu,

-provođenju postupka javne nabavke i zaključivanja ugovora na realizaciji projekta rekonstrukcija prečistaća Butila, i

-poslovanja Javnog preduzeća ZOI '84 i dovođenja istog do runa propasti.

Obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Tužilaštva Kantona Sarajevo možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, gospodin Mirsad Pindžo, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 23.03.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", postavio je zastupničko pitanje u kojem od Vlade Kantona Sarajevo traži da dostave poslanicima/zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo

"Izvještaj o realizaciji sanacionog programa Javnog preduzeća ZOI '84", sa detaljnim izvještajem o utrošku kreditnih sredstava."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.