Zastupnička pitanja

Segmedina Srna Bajramović

Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za vodosnabdijevanje građana KS, kao i namjeri poskupljenja vode i novog zapošljavanja radnika u JKP VIK Sarajevo


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

" Koliko je doktora i kojih profila u KS raskinulo radni odnos uzimajući u obzir sve zdravstvene ustanove gdje je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač" ?


Puni tekst pitanja:

Zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo i Odluka par-nepar


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni...


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo


Puni tekst pitanja:

„Zato danas tražim od nadležnih u Ministarstvu, te ZZO KS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, poznavajući suštinu problema, kako sam ranije istakla, a poštujući zakone, međunarodna prava i konvencije, pristupe HITNO izmjeni odluka u smislu omogućavanja adekvatne terapije transplantiranim i dijaliziranim pacijentima, tj ukidanje uvedenog ograničenja upotrebe lijekova na listama Ministarstva zdravstva KS za sve pacijente koji u svom liječenju imaju medicinsku opravdanost, kao što je slučaj sa ovim pacijentima.“?

Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180...


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....


Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS


Puni tekst pitanja:

S obzirom da već mjesecima čekamo revizorski izvještaj kako bismo mogli razmatrati Izvještaj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a uzimajući u obzir da smo na nivou federalnog Doma naroda imali tematsku sjednicu o zdravstvu na kojoj su se definisali odredjeni konkretni zaključci koji se odnose i na Klinički centar, postavljam pitanje kada je planirano zakonski predvidjeno razmatranje izvještaja..ili se od istih za ovu godinu odustalo trajno..
asno je kako smo mjesecima bili izloženi vrlo ozbiljnim medijskim navodima o stanju u Kliničkom centru i Opštoj bolnici kada je u pitanju kvalitet zdravstvene zaštite koja se pruža našim sugradjanima, te smo i iz tog aspekta dužni da odredjene stvari raščistimo do kraja..

Razmatranje Izvještaja su zakonski predvidjeni termini kada imamo priliku da razmotrimo kvalitet rada pojedinih ustanova za period koji je iza nas, a dodatno provjerimo sve one činjenice koje ozbiljno narušavaju samo povjerenje u sistem.

Navesti cu samo neke, polazeći od rata saopštenjima oko zlatnog sata, haosa na relaciji Opšta bolnica- KCUS oko hitnog zbrinjavanja pacijenata, kadrovske devastacije Kliničkog centra, do ozbiljnih navoda o zlouopotrebama kada je u pitanju patohistologija što sve zajedno ozbiljno narušava povjerenje gradjana u zdravstveni sistem.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

S obzirom da u javnosti već mjesecima slušamo zabrinjavajuće informacije oko zakonitosti utroška javnih sredstava u okviru SPUS radi se o stotinama hiljada maraka, smatram kako je izuzetno važno da zbog cjelokupne studentske populacije raščistimo navedenu situaciju. Iz gore navedenih razloga tražim od nadležnih da se dostave finansijski izvještaji za sve one godine za koje nisu dostavljeni.......


Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo, podržava Inicijativu da se na narednu sjednicu Skupštine uvrsti tačka dnevnog reda: Informacija o saznanjima i poduzetim mjerama nadležnih tijela po pitanju slučaja trovanja djece u JU „Djeca Sarajeva“.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, te se plasiraju različite kontraverzne informacije koje nisu zasnovane na zakonima iz ove oblasti.

Naime, plasiraju se informacije da je Premijer Federacije BIH dogovorno sa premijerom KS zaključio da se ide sa Projektom pripajanja ove dvije bolnice. Za početak, želim istaći da se o ovom važnom pitanju ne može razgovarati i zaključivati na nivou Premijera FBIH i Premijera KS, bez strateškog opredjeljenja o ovom projektu na nivou vlada.

Interesira me da li se o ovom Projektu izjasnila Vlada KS, te koji su zaključci po istom.

Stoga, radi informisanja ovog doma, kao i sveukupne javnosti, želim podatke i o sljedećem:

Kakva je zaštita prava radnika iz radnopravnog odnosa koji su uposlenici bolnice koja se pripaja drugoj zdravstvenoj ustanovi? Ovo iz razloga jer su uposlenici JZU Opće bolnice s pravom uplašeni za svoj radno-pravni status. Govori se da im se traži da sporazumno podnesu zahtjev za prestanak radnog odnosa, uz obećanje da će nastaviti svoj radno-pravni status u UKCS.

Kako na ovo pitanje gledaju u Vladi KS, s obzirom da je Vlada donijela zaključak o zabrani prijema novih uposlenika i u javne ustanove, a isto je donijeto i na nivou Privremenog Upravnog odbora UKCS.“

Odgovor:

O D G O V O R

Odluka o pripajanju JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ sa Univerzitetsko-kliničkim Centrom Sarajevo nije donesena i samim tim nije ugrožen radno-pravni status uposlenika Opće bolnice.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema saznanja niti zvaničnih informacija da je bilo prisile prema zaposlenicima JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ za prelezak u UKCS.
Obzirom na činjenicu da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama iskazan višak kadra, a u drugima je iskazan deficit kadra, ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo cijene opravdanim da se može...


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjestu rodjenja, tako da, nakon što se preko MIP ili Interpola ti dokumenti dostave u BiH, šalju se MUP-u koji je dužan te Inostrane kaznene listove promptno dostaviti ovlaštenim sudskim tumačima ili prevoditeljima, nakon čega se tekst tih dokumenata verificira od strane naših sudova i vraća se MUP-u, radi uvodjenja tih osoba u odgovarajuću evidenciju ( kaznenu, prekršajnu...)
Name, 2011., kao jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, od strane EU naložene su, izmedju ostalog, i mjere uspostavljanja elektronske baze podataka, u kojima su trebale biti i ove baze-krivična, prekršajna i operativna baza.Uz obavezu da te informacije imaju odgovarajući protok informacija u zemlji, ali i sa policijskim tijelima drugih zemalja, za ovo je EU izdvojila značajna sredstva i donirala opremu.
Ali, prema mojim informacijama, te baze podataka nikada nisu zaživjele, niti stavljene u funkciju do kraja. Molim da se ova informacija provjeri i obrazloži. Ako se ispostavi da je tačna,a u svjetlu sve većih sigurnosnih izazova, konkretno terorističkih napada, prijetnje terorizmom i drugih oblika ekstremizma, posebno zabrinjava činjenica da bi se u tim dokumentima, pored sitnih kriminalaca mogli skrivati okorjeli kriminalci, pa i teroristi!
Molim da se ova informacija provjeri i tražim da se dostave imena odgovornih.

Odgovor:

INFORMACIJA U VEZI ZASTUPNIČKOG PITANJA
U okviru zastupničkog pitanja iznesene su i konstatacije kao što su:
• Da se Kaznena i Prekršajna evidencija vode prema mjestu rođenja;
• Da se inostrani kazneni listovi promptno trebaju dostaviti sudskim tumačima ili prevoditeljima, a onda sudu radi verifikacije teksta, pa zatim vratiti MUP-a radi uvođenja u evidencije;
• Da je donirana elektronska oprema od strane EU radi vođenja baza podataka (Operativna, Kaznena i Prekršajna), radi protoka informacija u zemlji i prema policijskim agencijama drugih zemalja.
U vezi...


Puni tekst pitanja:

Kao što je široj javnosti poznato, cijena boravka u vrtićima JU Djeca Sarajeva, od oktobra je povećana za 20 KM. Pošto sam se za ovu inicijativu zalagala još u prošlom mandatu, njen cilj je bio unaprjedjenje zdravlja djece, te smanjenje bolesti nastalih kao posljedica loših prehrambenih navika, a kroz uvodjenje standarda i normativa prehrane.
Šta se postiglo povećanjem, odnosno u šta je investiran novac, kada djeca još uvijek za doručak i užinu imaju džem i eurokrem
Dakle, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi se već više od pola godine ne nabavljaju.
Obećano je i uvodjenje HACCAP sistema kontrole, što se još nije desilo.
Ukratko, sve je ostalo isto!


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koju možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Inicijativu možete naći u prilogu.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

"S obzirom da mjesecima slušamo različite političke manipulacije na bazi budžetskog deficita, tražim od Ministarstva finansija da nam do naredne sjednice Skupštine KS dostavi pregled kretanja istog po godinama uključujući imena odgovornih ministara za svaki od perioda?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

"S obzirom da mjesecima slušamo različite političke manipulacije na bazi budžetskog deficita, tražim od Ministarstva finansija da nam do naredne sjednice Skupštine KS dostavi pregled kretanja istog po godinama uključujući imena odgovornih ministara za svaki od perioda?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.