Zastupnička pitanja

Selma Filipović

Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu KS da mi dostavi imena i prezimena osoba koje su već bile angažovane u KJKP „Vodovod i kanalizacije“ na određeno vrijeme, odnosno imena i prezimena osoba kojima su izmjenjena rješenja sa određeno na neodređeno vrijeme" .


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

" Kada je posljednji put donesena odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za visokoškolsku ustanovu kao javnu ustanovu Univerzitet u Sarajevu, kao i da me se informiše da li je utvrđena osnovica za obračun plaće visokoškolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi Univerzitet u Sarajevu prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu i koja bi se primjenjivala od 01.01.2017.godine..." ?


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zaobrazovanje, nauku i mlade da mi dostave informaciju o svim osobama koje su zaposlene na Univerzitetu Sarajevo, tačnije sve članice Univerziteta (fakulteti i akademije) u periodu od imenovanja ove Vlade" ?


Puni tekst pitanja:

" Da li je tačno da je KJKP "" Vodovod i kanalizacija Sarajevo" zaposlilo 30 novih uposlenika u radni odnos, i da li je ovim zapošljavanjem grubo prekršen moratorij na zapošljavanje u KS? Hoće li prijem ovolikog broja uposlenika smanjiti učestalost reduciranja vode u KS" ?


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

"Da li član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu može istovremeno biti i član još dvije Skupštine društava u preduzećima kojima je osnivač Kanton Sarajevo?"


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Neformalnim putem ( portal SB) došla sam u posjedf dokumenta broj: 116-05-962616, 25.05.2016. pod nazivom prijedlog Zaključka Vladi KS kojim je navodno ministrica Zilha Ademaj dostavila prijedlog Zaključka Vladi KS koji predlaže Vladi £da se smijene članovi upravnog odbora i rukovodstvo KC na čelu sa direktoricom Sebijom Izetbgović.

Tražim odmah usmeni odgovor ministrice Zilhe Ademaj kako bi se poduzeli slijedeći koraci o tome da li je ministarstvo predalo dokument Vladi Kantona Sarajevo i ako nije da nas eventualno upozna sa svojim saznanjima o ovom komprometirajućem dokumentu.

Također od ministarstva Pravde i uprave, ministra Marija Nenadića tražim da informira ovu Skupštinu koji su slijedeći koraci kako bi se ovo pitanje riješilo.


Selma Filipović


Puni tekst pitanja:

"Da li je ijedan organ Kantona Sarajevo pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti za nastale propuste u radu Kantonalnog tužilaštva koji su navedeni u izvještaju o radu Kantonalnog tužilašva za 2015. godinu, koji je usvojila Skuptina KS?"


Puni tekst pitanja:

"Iz kojih razloga još nije ponovo pušten u promet za saobraćaj u mirovanju parking prostor kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, te kada se može očekivati njegovo otvaranje, kao i koliko novih parking mjesta na teritoriji Kantona Sarajevo možemo očekivati u 2016. godini?"


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Za pohvalu je što je policijski komesar Kantona Sarajevo gsp. Vahid Ćosić izvršio temeljnu procjenu sigurnosne situacije i razmijenio informacije sa svim obavještajnim i sigurnosnim agencijama u BiH i regiji putem Interpola, te osigurao da za najluđu noć u godini u glavnom gradu BiH budu pojačane mjere osiguranja.
One su bile pojačane i kvalitetne i prilikom posjete papa Franje Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i to je za svaku pohvalu, ali staje sa nama običnim gradjanima Sarajeva, koji su svakodnevno izloženi nesigurnosti, neefikasnosti i neradu institucija koje imaju obavezu da osiguraju siguran život gradjanima.
Svakodnevne kradje auto mafije, pljačke prodavnica, banaka, paljevine automobila, sitne kradje unose veliku dozu nemira medju gradjanima, a adekvatne reakcije države ne vidimo. Tragično je da se građani moraju sami organizovati da bi sebi osigurali sigurnost imovine i života.
Ovim putem tražimo da komesar, tužilaštvo KS i MUP KS, u saradnji sa svim sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini (MUP RS, SIPA, DRŽAVNO TUŽILAŠTVO) pokrenu aktivnosti i osiguraju sigurniji život građanima našeg glavnog grada.
Na kraju bih postavila pitanje Ministru unutrašnjih poslova KS da mi odgovori koliki broj krađa automobila od ukupnog broja se odnosi na krađe u Kantonu Sarajevo, te u nadležnosti kojeg tužilaštva je da postupa u slučajevima kradja automobila kada se isti sa teritorije KS, gdje se desi krivično djelo, transportuju na teritorij Republike Srpske

Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno je otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Pozitivnim zakonskim propisima i to prije svega Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH propisana su pravila o određivanju mjesne nadležnosti prema kojim je...


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za "poduzimanje konkretnih mjera za smanjenje nesigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu i kompleks laboratorija:

"Koji je udio Kantona Sarjevo u strukturi vlasništva instituta/LAboratorija ili kako se to na Stupu zove ili se planira zvati?

Da li se Kanton Sarajevo odriče novoizgrađenog objekta, u koji je uloženo preko 3 miliona kreditinih budžetskih sredstava zarad deset duluma aktraktivnog zemljišta pogodnih za drugu namjenu (tambena izgradnja i sl)?

Koji je rok da se izvrši tehnički prijem objekta i da se objekat predda na upotrebu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na korištenje kao krajnjem korisniku?

Koji je rok kreditinih zaduženja kod Svjetske banke, kolike su i kada dospijevaju kreditne obaveze i ko je i kojim dokumentom preuzeo obavezu vraćanja?"


Selma Filipović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu:
"Molim premijera Vlade Kantona Sarajevo da mi u saradnji sa resornim ministarstvima za finansije, privredu i pravdu Kantona Sarajevo odgovori na sljedeće pitanje, i to: Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBIH o realizaciji projekta izgradnje veterinarskog instituta na Stupu u koju su uložena kreditna sredstva od strane Svjetske banke u iznosu od 3,5 miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane do sada izdvojio 800.000 KM. Koji je rok zaduženja, kada prispijevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kanton Sarajevo u strukturi vlasništva instituta. Posebno insistiram na činjenici da je zgrada Instituta u koju su uložena sredstva svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade Kantona Sarajevo gdina Fikreta Musića, i da od tog dana do danas a to je 1214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Europske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BIH. I ne samo to, jesmo li mi toliko bogati da pustimo da ovako skupi objekti propadaju?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju? Što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu"?


Puni tekst pitanja:

„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izdvojio 800.000,00 KM /"
"Koji je rok zaduženja, kada prispjevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kantona Sarajevo u strukturi vlasništva Instituta?"
"Posebno insistiram na činjenici da je zgrada instituta, u koju su uložena sredstva, svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade KS Fikreta Musića i da od toga dana do danas, a to je 1.214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Evropske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BiH"

Odgovor:

U vezi pitanja zastupnice/poslanice Selme Filipović, postavljenog na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 29.04.2015. godine, a u vezi realizacije projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu, obavještavamo vas da je odgovor na ovo pitanje utvrđen u odgovoru Ministarstva privrede u čijoj je nadležnosti bila realizacija datog projekta.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu"?

Odgovor:

ODGOVOR: Odredbom člana 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15) propisano je: „Visokoškolska ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, finansira se ili sufinansira iz Budžeta po osnovu kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova, koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada“.
Istovremeno u stavu 4. istog člana Zakona o visokom obrazovanju propisano je: „Sredstva koja obezbjeđuje Kanton utvrđuju se u skladu sa kriterijima iz stava (1) ovog člana, zavisno od prirode, značaja i...