Zastupnička pitanja

Dževad Rađo

Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zašto šumsko privredne osnove Za ŠPP (šumsko-privredno područja) „Trnovsko“ i „Igmansko“ do sada nisu usklađene sa „Prostornim planom Kantona Sarajevo 2003-2023“ (član 8, stav 2. Zakona o šumama, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 05/13), sa regulacionim planovima Općine Trnovo i katastrom nekretnina Općine Trnovo u granicama Općine Trnovo?


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Pitanje upućujem upravi KJP “Sarajevo-šume”, te tražim da mi u pisanom odgovoru dostave informaciju koliko iznose kazne koje su menadžment i direktor KJP “Sarajevo-šuma” platili na osnovu inspekcijskih naloga kantonalne i federalne inspekcije.
Također tražim da mi se odgovori šta je sa imovinom KJP “Sarajevo-šume” d.o.o na području Općine Trnovo, te koliko je investirano u istu u posljednjih deset godina?”


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Da li je tačno da je suspendiran Odbor za reviziju kao i direktor interne revizije KJKP GRAS, ako jeste koji je bio cilj te suspenzije, a prema infromacijama s kojima raspolažem suspenzija je izvršena bez Zakonskog osnova i izvan okvira sanacionog plana usvojenog od strane Skupštine KS?
Također tražim da mi se odgovori da li su ugovorima o poslovnoj tehničkoj saradnji ( za izdvajanje reklamnih površina i kapaciteta tehničkih pregleda, za usluge osiguranja vozila, telefonske i komunalne usluge) prethodili odgovarajući projekti i elaborati kao i Zakonski predviđeni postupci nabavke?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Da li su planom nabavke predviđeni odgovarajući projekti i elaborati opravdanosti, sa tehničko- tehnološkog i ekonomskog aspekta za nabavku plinskih autobusa, nabavku minibusa, nabavku opreme i usluge mobilne komunikacije, te za nabavku opreme i usluga održavanja opreme i softvera za registraciju radnog vremena zaposlenika?"


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"S obzirom da sam nezvanično upoznat da je iskop od strane Tužilaštva BiH na sanitarnoj deponiji ekspresno saniran nakon protesta građana postavljam slijedeće pitanje :Ко je ili koja je institucija dala tehničko rješenje sanacije, te da li je prilikom iskopa došlo do oštećenja drenažnog sloja ili geomembrane deponije? Istovremeno pitam da lije uređaj za prečišćavanje voda u funkciji ili ne, te ako nije od kada nije, i na koji način se sada eleminišu oborinske,procjedne ili podzemne vode? Također pitam koje uradio projekat uređaja i koje vršio nadzor?"


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "reciklažu otpada u Kantonu Sarajevo".


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "stanje u Kantonalnom javnom preduzeću ZOI '84".


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "formiranje Fonda za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo".

Pitanje u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "prečišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanja mulja nakon samog prečišćavanja".

Pitanje u prilogu.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za dopunu Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije Vlade Kantona Sarajevo".


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije Vlade Kantona Sarajevo podnosim inicijativu za dopunu člana 22. tačka 3. Korisnik usluge koji je isključen iz centralnog toplifikacionog sistema, obavezan je redovno plaćati fiksne troškove u skladu sa tarifnim sistemom.
Prijedlog dopune: umjesto tačke stavi zarez pa slijedi dopuna: osim predratnih korisnika čiji su stanovi u toku agresije BIH granatirani (devastirani), te su zbog tih uslova isključeni a imaju validni pisani dokaz”.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

" Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva da se donese Odluka o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 13/04 i 11/06) u smislu usklađivanja cijene za ortopedsko pomagalo – očna proteza (akrilatne) sa stvarnom cijenom na tržištu" .

Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava izmjenu i dopunu Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 13/04, 11/06, 16/11) na čijoj realizaciji su već pokrenute aktivnsoti u sklopu kojih će se regulisati i pitanje očnih proteza.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. Jula Danom žalosti u BiH. Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine , kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BIH, bili su dužni da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti. Međutim pojedini medijski emiteri su se oglušili na Odluku Vijeća ministara, te postavljam pitanje da li će isti biti sankcionisani i na koji način ?


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Geološkim istraživanjima. Prijedog zakona koji je dat na javnu raspravu je neprihvatljiv od strane privrednika i svih institucija koje podliježu ovom Zakonu. Privrednici i svi zavodi su napravili prijedog Zakona koji je prihvatljiv i primjenjiv, te isti dostavili Ministarstvu privrede u februaru 2016.godine., ali povratna informacija nikada nije došla.

Primjenom postojećeg Zakon od dana donošenja, za sve objekte koji su izgrađeni u Kantonu Sarajevo, pravno je nemoguće ishodovati odoborenje za građenje, to znači da su svi objekti izgrađeni nelegalno.

Postojeći Zakon nalaže da se prilikom izvođenja geotehničkih radova ishoduju urbanistička saglasnost za te radove, a nadlažene institucije za izdavanje urbanističke saglasnosti ( općine, ministarstva) ne poznaju termin urbanistička saglasnost za istražne radove. Sve ovo je suvišno iz razloga što se u urbanističkoj saglasnosti za građevinski objekat nalaže izvođenje geotehničkih istražnih radova.

U prilogu pitanja dostavljam prijedlog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o geološkim istraživanjima koji su uptili privednici i Zavod, te obrazac zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta."


Puni tekst pitanja:

''Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta. Od proglašenja područja zaštićenim, vidi se znatan napredak u oživljavanju i održavanju prostora. Prostor se svakodnevno održava što se tiče javne higijene, postavljene su klupe, korpe, nadstrešnice, instalirane sprave na trim stazi, urađeno veće dječije igralište, instalisana javna rasvjeta, te se uređuju šetnice, prostor oko bob staze, itd. Zbog svega ovoga, i velikog pritiska posjetilaca, neophodno je obezbijediti vodu i sanitarne uslove. Moguća sredstva za ovaj problem mogla bi se iznaći iz pripadajućih sredstava Kantonu Sarajevo iz fonda okoliša u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općinom Stari Grad, te Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja koja upravlja ovim prostorom.''

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prihvata inicijativu zastupnika Dževada Rađe, s napomenom da su otpočele aktivnosti na njenoj realizaciji.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu za izmjenu člana 17. Tačka 4; Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo (Službene novine KS 23/05, 26/06 i 41/08) Poreska oslobađanja iz člana 17. Tačka 4 navedenog Zakona, između ostalog propisuju da je za boračku populaciju uslov za oslobađanje plaćanja ovog poreza kada prvi i jedini put rješavaju stambeno pitanje neprekidan boravak u oružanim snagama 24 mjeseca za vrijeme agresije to jest period od 1992 sa 31.12.1995."


Puni tekst pitanja:

Kada se očekuje dovršetak zgrade na Šipu za smještaj interno raseljenih lica sa područja Općine Centar?
Zašto zgrada čija je gradnja u ove svrhe započeta 2011. godine, još nije završena?


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

"Sindikat radnika trgovine i uslužih djelatosti Sindikalna podružnica KJP „ZOI 84“ Sarajevo, uputila mi je molbu da reagujem i postavim pitanje koje svakodnevno postavljaju radnici kompanije a ne dobivaju odgovore, te pitam slijedeće :
Šta je sa Statutom firme koji je po mišljenju radnika donesen nelegano te na taj način je uspostavljena i Uprava kompanije ?
Status provođenja sanacionog plana i programa kompanije koji je donesen od strane Skupštine Kantona Sarajevo ( 2013 – 2014godine) nije ispoštovan, koliko su radnici upoznati ispoštovan je samo segment uplate zaostalih plata i toplih obroka.
Šta je sa radnim mjestima, dolazi do zapostavljanja stručnosti i radnog iskustva pod okriljem sistematizacije radnih mjesta. Konstantno smjenjivanje „starog“ stručnog kadra i dovođenje novog nestručnog kadra ?
Ko je odgovoran za sanaciju piste za brzo klizanje ? Radovi koji su imali za cilj sanaciju same piste kao i magacinskih prostora u gorem su stanju nego prije sanacije.
Traži se odgovornost za urušavanje voznog parka i stanja vertikalnog transporta ( tri motora za pokretanje liftova su uništena zbog nemara pojedinaca koji nisu sankcionisani)
Pitanja iz radnog odnosa nisu regulisana ( zakonsko uporište donošenja odluka o minimalnoj plaći, dinamika isplate zaostalih plaća i toplih obroka, realizacija administrativnih zabrana na platama radnika po osnovu kredita, obustavljanje obračuna sindikalne članarine bez pristanka radnika).
Nadamo se da će navedna pitanja pokrenuti pozitivne procese u kompaniji te ista spriječiti propadanje „ZOI 84“


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

1. Obzirom da sam na Osmoj Radnoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici Emiri Mikulec, a isto se odnosi na odobravanje dva projekta Inistitutu za nuklearnu medicinu KCUS, tačnije dr. Begić Ameli mimo procedura, dobio sam odgovor od predhodne ministrice, te ovom prilikom ističem slijedeće :
Nezadovoljan sam odgovorom i istrajat ću u ovome do kraja.
U odgovoru se navodi da su projekti zaustavljeni i da je ugovor poništen što mi dodatno ukazuje na to da se radi o pokušaju maleverzacije. Također, navodi se saglasnost naučnog vijeća iz 2011.godine, dakle Projekta koji je završen.
Tražim da mi se dostave oba projekta, sva dokumentacija koju posjeduje ministarstvo vezana za projekte na koju se pozivaju u odgovoru na poslaničko pitanje : Ugovor o finansiranju projekata potpisan sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Odluku o odobravanju finansijskih sredstava broj 10 – 1/4 - 20820-1 / 15 od 21.07.2015.godine Ministarstva zdravstva na osnovu koje je sačinjen predhodni Ugovor, Sporazum o raskidu ugovra sa KCUS, a koji se tiče navednih projekata.
Također tražim informaciju do kojeg iznosa finansijskih sredstava ministrica Mikulec je mogla dodijeliti sredstva bez obaveze raspisivanja javnog poziva i provođenja javnih procedura.
Obrazloženje koje su dali smatram nelegalnim jer se postavlja pitanje zašto onda uopšte postoji praksa provođenja javnih poziva za raspodjelu finansijskih sredstava u svrhu implementacije određenih projekata.
Također tražim informaciju od ministarstva finansija :
Da li su sredstva po osnovu ova dva projekta prebačena KCUS, ako jesu u kojem iznosu ?
Dakle radi se o projektim iz 2015.godine i to :
- Značaj ventilaciono / perfuzione tomografije pluća V/P SPECT na individualizaciju tretmana plućne embolije i kućnog lijećenja na osnovu kontifikacije plućne embolije.
- Ventilaciono / perfuziono tomografije pluća V/P SPECT u procjeni hronične apstruktivne plućne bolesti – HOPB“

2. Obzirom da sam na Osmoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici DF Emiri Mikulec, a isto se odnosi na to da se lista lijekova prvo našla u apotekama pa tek onda na Vladi , te pitanje vezano za lijek Rocarttrol kako može biti skinut sa esencijalne liste, lijek koji nema zamjenu, kao i lijek Ksarelto.
Odgovorom koji sam dobio jako sam nezadovoljan, prilično ljut i povrijeđen, jer zaista odgovor govori u prilog činjenici da nas pojedini uposlenici ministarstava smatraju manje inteligentnim i neupućenim pa ću samo kratko poručiti „ Tačno je da ne možemo biti u isto vrijeme doktori, magistri farmacije, pravnici, ekonomisti, ali budite sigurni da ćemo uvijek dobiti pravu informaciju isključivo od struke ako nam to bude trebalo “.
Dakle, smatram da je ovaj odgovor uz saglasnost predhodne ministrice Mikulec pisala dugogodišnja pomoćnica ministrice magistrica farmacije koja godinama sjedi na tom radnom mjestu i provodi nakaradnu politiku po pitanju farmaceutike. Odgovor sam dobio na tri pune stranice, pisalo se o svemu i svačemu samo ne o onome što sam pitao. Nakon konsultacije sa stručnjacima iz ove oblasti , sugerisano mi je da Rocarttrol treba dodati , da pored dvije prioritetne grupe pacijenata sa bubrežnom osteodistrofijom odnosno dijaliznih pacijenata i pacijentica sa postmenopauzalnom osteoporozom kod kojih je to pitanje prevencije, na listu apsoulutno treba uvrstiti pacijente kod kojih su paraštitne žlijezde koje regulišu metabolizam kalcijuma i fosfora hiruškim putem odstranjene ili boluju od hypoparatireoidizma nepoznatog porijekla. To znači da je proizvodnja parathormona svedena na minimum ili ga uopšte nema u organizmu. Ovakav metabolički status može životno ugroziti pacijenta i kao takvi moraju se staviti na listu pacijenata kojima je ovaj medikament neophodan obzirom da ga moraju doživotno koristiti. Broj pacijenata je u odnosu na ukupnu populaciju mali i ne bi predstavljao značajnije finansijsko opterćenje. I dalje ostajem i pokrećem inicijativu da se navedeni lijek stavi na esencijalnu listu lijekova.
Također sam postavio pitanje vezano za Ksarelto zašto se ne nalazi na listi lijekova. U odgovoru koji sam dobio također sam nezadovoljan a pogotovo iz razloga što mi daje mogućnost da sumnjam da je nakon mog poslaničkog pitanja naglo došlo do promjene te je 16.11.15' lijek Ksarelto vratio se na listu sa 25% finansiranja učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja sa obećanjem da će komisija imati slijedeću sjednicu 24.11.15'.godine gdje će opet konačno da razmisle o mogućnosti uvrštavanja ovog lijeka na B listu lijekova.
Sada opet pitam da li je lijek Ksarelto uvršten na B listu lijekova, da mi se dostavi sastav komisije za lijekove koja egzistira u ministarstvu zdravstva i koja je učestvovala u pravljenju navedenih lista, akti po kojima radi ova komisija ukoliko postoje, zatim svi zaprimljeni zahtjevi pacijenata za obezbjeđivanje Ksarelta u tretmanu plućne embolije a koje navode u odgovoru. Također tražim da mi se dostavi visina naknada koje primaju članovi komisije.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministrici zdravstva.

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva nalazi se u prilogu.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Upućujem inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo pokrene inicijativu stavljanja i uvrštavanje u tačke dnevnog reda :
- Prijedlog zakona o izmjenama zakona i dopunama zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih prizanja i odlikovanja I članova njihovih porodica
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBIH i izbjeglicama iz BIH

Napominjem da je završena kompletna zakonska procedura u smislu donošenja gore pomenutih zakona."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica se nalazi u prilogu.


Dževad Rađo

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo na Drugoj radnoj sjednici 29.04.2015.godine postavio je pitanje vezano za probleme šehidske porodice Kalabušić nastale dodjelom zemljišta za izgradnju kuće, kao zamjenske lokacije za zemljište koje je postalo aktivno klizište zbog kojeg je njihova kuića u ulici Humska broj 738. potpuno uništena.

Odgovor:

Postupajući po navedenom poslaničkom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od Općine novo Sarajevo da dostavi informacije i podatke vezane za aktivnosti koje su nadležne općinske službe vodile prilikom dodjele zemljišta i odobravanja građenja po zahtjevu Kalabušić Senade za izgradnju stambenog objekta u ulici Humska bb u Sarajevu.