Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnijela inicijativu vezano za Odluku Vijeća ministara BiH o proglašenju 11.jula Danom žalosti u Bosni i Hercegovini i ne poštivanje iste od strane pojedinih medijskih kuća.

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila zastupničko pitanje vezano za "prijem djece u vrtić "Dječiji grad".

Pitanje u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetila na kampanju simboličnog naziva "Gdje je moja škola" koja se odnosi na više stotina djece sa poteškoćama u razvoju za koje je upitan pristup adekvatnom obrazovanju, te podnijela inicijativu Vladi Kantona Sarajevo "da se HITNO formira interresorna radna grupa, koju bi sačinjavali predstavnici Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a koja bi po ubrzanoj proceduri, analizirala problematiku i Skupštini KS iznijela prijedloge za rješenje".


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetivši na slučaj dječaka Zejda Ćoralića, podnijela je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kako bi mu se obezbijedila sredstva za svakodnevni rad sa defektologom".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, ponovila inicijativu sa 27. Radne sjednice upućenu Ministarstvu saobraćaja, a koju je podnijela na zahtjev stanovnika Grbavice i roditelja učenika koji pohađaju OŠ "Kovačići I". Inicijativa se odnosi na postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije na pješačkom prelazu u blizini pomenute škole.


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo "za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo" a u saradnji sa Udruženjem porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je postavila zastupničko pitanje vezano za inicijativu koju je zastupnica pokrenula prije skoro godinu dana,a na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, "da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš, postave tzv. bukobrani", kako bi bili pošteđeni buke sa autoceste.

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević je ponovno postavila zastupničko pitanje vezano za problem automobila koji su oduzeti ili zaplijenjeni po različitim osnovama, a jednostavno propadaju i pretvaraju se u olupine. Zastupnica je ovo pitanje postavila prije gotovo godinu dana.

Pitanje uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu "za rješenje problema "zakrčenja" ulice Vrbanja, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, na dužini od nekih 150 metara (tzv. Nulta transferzala)" zastupnica Dizdarević je uputila Općini Centar Sarajevo.

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa, na zahtjev stanovnika Grbavice i roditelja učenika, koji pohađaju OŠ "Kovačići I" u Novom Sarajevu, za postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije u blizini ove škole


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za režim isporuke toplotne energije u sezoni grijanja, koju vrši KJKP Toplane Sarajevo


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za nedostatak certificiranih tumača znakovnog jezika


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

Molim za obrazloženje na osnovu čega je donesena navedena Odluka, posebno imajući u vidu povećanje cijena zakupa garažnih mjesta na parking garažama na Dobrinji, Saraj polju i Ciglanama, iako je u saopštenju Vlade KS od 16.02.2017. godine navedeno da cijene zakupa ostaju iste.
Konkretno, cijene od 75 KM za zatvoreni i 50 KM za otvoreni dio garaže na Dobrinji, koje će biti na snazi od 01. aprila tekuće godine, su visoko iznad usluge koju građani dobivaju u oronuloj garaži, koja još i prokišnjava.


Puni tekst pitanja:

U Kantonu Sarajevo evidentan je porast broja djece sa poteškoćama predškolskog uzrasta (iako nema tačnih podataka, procjenjuje se da ih već ima oko 1000 u KS) kojima Kanton Sarajevo nije u obavezi da ispuni osnovno pravo na adekvatni odgoj i obrazovanje. Postojeći Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ne obavezuje Kanton Sarajevo da obezbjedi odgoj i obrazovanje jednoj od najranjivijih kategorija stanovništva, što je u potpunosti diskriminirajuće.

S aspekta struke, svjetska praksa je dokazala da je jedna uložena KM za rad u ranoj dječijoj dobi ekvivalentna uloženih 10 KM u osnovno-školskoj dobi djeteta sa posebnim odgojno – obrazovnim potrebama.

U svrhu sistemske podrške i ostvarivanja osnovog prava na odgoj i obrazovanje predškolskoj djeci, ali i njihovim roditeljima, te svim onim odgojno-obrazovnim institucijama i NVO (poput EDUS-a) koji rade kvalitetne programe za navedenu djecu, predlažem da resorno ministarstvo pokrene proceduru izmjena i dopuna postojećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prvenstveno u svrhu OBAVEZNOG obezbjeđivanja prava na odgoj i obrazovanje predškolskoj djeci sa poteškoćama u razvoju, te jasnom redefiniranju adekvatnih odgojno-obrazovnih programa za navedenu djecu.

S obzirom da su liste čekanja sve duže (u prosjeku 50 djece čeka više od pola godine, a za njih 150 je upitan nastavak u EDUS – Mjedenica programu, zbog nedostatka finansijskih, kadrovskih i prostornih kapaciteta), te podsjećajući na važnost rane intervencije, molim Ministarstvo obrazovanja da se očituje po navedenoj inicijativi u što kraćem roku.

S obzirom da smo juče obilježili Međunarodni dan osoba sa Down sindromom, i idemo u susret 02. aprilu – Svjetskom danu autizma, pozitivan odgovor na ovakvu inicijativu bi predstavljao mali poklon za ovu djecu i njihove roditelje.


Puni tekst pitanja:

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje dokumentacije, ovjeravanje zdravstvene knjižice, javljanje na Zavod za zapošljavanje, plaćanje računa itd). Sve ove radnje same po sebi podrazumijevaju duge redove, te iziskuju sate odvojenog vremena za iste.
Da bi, npr., roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju obavio nešto od navedenog, neophodno je organizovati pomoć nekog bliskog, da za to vrijeme ostane s djetetom. U težem su položaju porodice koje nemaju ovakvu podršku, pa se dešava da su primorani povesti dijete sa sobom. U tom slučaju, dijete s poteškoćama u razvoju, obzirom na posebne potrebe, arhitektonske barijere, gužve i duge redove, dolazi u nepovoljan položaj.
Naravno, ne postoji čarobni štapić koji bi ovim porodicama riješio probleme, ali mali korak ka tome je i ova inicijativa, putem davanja prednosti porodicama djece s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom u javnim ustanovama, i na taj način skraćivanjem vremena potrebnog za izvršavanje neophodnih obaveza. U općinama, ambulantama i ostalim javnim ustanovama postoje natpisi ро kojim prednost imaju RVI, šehidske porodice, trudnice, pa predlažem da se uz ove grupe jasno i transparentno istakne i pravo prednosti za osobe sa invaliditetom i porodice djece sa poteškoćama u razvoju.

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci...


Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, za rješenje problema na ulazu u Sud Bosne i Hercegovine, gdje se svakog jutra stvaraju velike gužve iz razloga što je ulaz u Sud doslovno preko trotoara. Vozila stvaraju gužvu iz oba pravca, dok se polako penju i prelaze preko, doduše malo spuštenog, trotoara. Moj prijedlog je da se na navedenom dijelu izvrši uklanjanje trotoara u dužini od nekih recimo 6 metara i postavi pješački prelaz, čime bi se ubrzao ulaz na parking Suda BiH i riješio problem svakodnevnih gužvi. Molim resorno ministarstvo da se očituje po navedenoj inicijativi”


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

1. Prvu današnju inicijativu upućujem Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na molbu roditelja, prije svega majki - pratilja, koje za vrijeme liječenja borave sa bolesnom djecom na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu

Naime, ove majke su prinudjene često i duži vremenski period, po nekoliko sedmica, u zavisnosti od toga koliko liječenje djeteta traje, boraviti u krajnje nehumanim uslovima, gdje po 24 sata dnevno provode na stolici, bez prava na ležaj i odmor. Majka - pratilja je 90% vremena prepuštena sama sebi i svom djetetu, u smislu cjelodnevne brige, hranjenja, skidanja temperature djetetu, inhaliranja, te je odmor - bar preko noći - neophodan. Nažalost, odmor nije moguć na stolicama koje su sada majkama na raspolaganju, koje su daleko neudobnije od ovih na kojima mi sjedimo.

Cjelodnevna i cjelonoćna prisutnost roditelja uz dijete je itekako važna, i statistike pokazuju da rezultira skraćivanjem trajanja liječenja. Mogućnost da se uz svaki krevet za dijete planira i krevet za mogući smještaj majke i odgovarajući sanitarni uvjeti danas predstavlja elementarne standarde u liječenju djece. Stoga apelujem na nadležne da imaju sluha za ovaj problem i da se iznađe rješenje za isti, da li u vidu nabavki određenog broja kreveta, ili u zavisnosti od kapaciteta smjestaja – fotelja ''na izvlačenje'', kako je to riješeno na klinikama u regionu, kako bi se makar na ovaj način olakšali teški dani kroz koje ovi roditelji prolaze.


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

" Inicijativa se odnosi na ponovo aktuelan problem – problem zagađenosti zraka, koji se ponavlja iz godine u godinu, Koncentracija štetnih materija i ovih dana prekoračuje sve dozvoljene granice. Pokrećem inicijativu da Vlada KS hitno oformi ekspertni tim koji će napraviti dugoročnu strategiju, konkretne projekte i plan aktivnosti za rješavanje problema zagađenosti, da nam se već i iduće zime ne bi ponavljao isti problem" .


Puni tekst pitanja:

. Drugo pitanje se odnosi na inicijativu koju sam prije tačno godinu dana uputila Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, za rješenje problema sa kojim se vozači susreću prilikom vožnje iz pravca naselja Koševsko brdo ulicom Jukićeva prema Vogošći, tj. kod uključenja na magistralnu cestu M18. Poštujući trenutno važeću saobraćajnu signalizaciju i znakove, prilikom vožnje iz pravca naselja Koševsko brdo ulicom Jukićeva ne postoji mogućnost uključenja na cestu koja vodi ka Vogošći, a da se pritom ne načini prekršaj. Naime, na jednom uključenju nalazi se saobraćajni znak ''zabrane skretanja'', a na drugom križanju nailazimo na punu liniju. Savjesni vozači koji saobraćaju ovom relacijom, kao i stanovnici naselja Koševsko brdo, su primorani kružiti preko naselja Ciglane, što predstavlja dodatne i bespotrebne kilometre i vrijeme. S druge strane, veliki broj vozača na ovom mjestu svakodnevno čini prekršaje, uključivanjem na cestu preko pune linije, a posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada su evidentne velike gužve na ovom pravcu. Na ovaj način se ugrožava bezbijednost svih učesnika u saobraćaju. Na ovu zastupničku inicijativu sam dobila blagovremeno, u mjesecu januaru, odgovor JP Ceste Federacije BiH u kojem je stajalo da će se vršiti rekonstrukcija i adekvatno priključenje ulice Jukićeva na kružnu raskrsnicu, a navedeno je trebalo biti završeno u toku 2016. godine. Evidentno je da do danas nije urađeno ništa po ovom pitanju, pa na zahtjev velikog broja naših sugrađana ponovo upućujem pitanje Ministarstvu saobraćaja KS, kada će i na koji način ovaj problem biti riješen.


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

1. Osvrt na odgovor koji sam dobila od Direkcije za puteve KS na zastupničku inicijativu sa 20. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, a vezano za rješavanje problema velikih saobraćajnih gužvi na tzv. ''0'' transferzali, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, proširenjem ceste na 2+2 saobraćajne trake.

U odgovoru stoji da bi se realizacijom predmetne inicijative, naravno, znatno poboljšali uslovi odvijanja saobraćaja, te da je prilikom izgradnje tržnog centra SCC investitor, kroz dobijanje urbanisticke saglasnosti i odobrenja za gradjenje objekta, bio uslovljen da rekonstruiše, odnosno proširi transferzalu na 4 saobraćajne trake na cijeloj dionici. Međutim, investitor je izvršio proširenje samo na dijelu do ulaza u garažu tržnog centra SCC, a kao razlog tome se navode neriješeni imovinsko-pravni odnosi na dijelu gdje se nalazi privremeni parking prostor. Takodje, dio odgovornosti se prebacuje i na Općinu Centar, koja nije pristala učestvovati u sufinansiranju ovog projekta, a navedena dionica je u nadležnosti kantonalnog ministarstva, dakle ne u općinskoj nadležnosti.

Smatram da je odgovor nepotpun i nekorektan – jer se nameće pitanje: šta će se dalje dešavati? Investitor je bio uslovljen da izvrši proširenje dionice, nije ispunio tu obavezu, i u samom odgovoru nema naznaka da će se ovaj problem uopšte riješiti. Stoga ponavljam inicijativu i apelujem na Vladu i nadležne institucije da pristupe rješavanju spornih imovinsko - pravnih odnosa, te da preispitaju obaveze investitora koje su bile uslov za dobijanje potrebnih dozvola za gradjenje, te da se utvrde odgovornosti i konačno riješi problem sa kojim se građani Kantona Sarajevo svakodnevno suočavaju. Molim da se po navedenom očitujete u rokovima definisanim Poslovnikom.


Puni tekst pitanja:

2. Upućujem pitanje Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo – molim da mi se dostavi informacija vezano za inicijativu koju sam u dva navrata pokretala prošle godine, a odnosi se na rješavanje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće.

Radi se o preduzeću u većinskom vlasništvu (66,6%) Vlade Kantona Sarajevo, koje se susreće sa brojnim problemima u poslovanju, usljed kojih se svake godine dovodi u pitanje mogućnost finansiranja isporuke toplotne energije za vrijeme grijne sezone. Bilo je određenih naznaka da će Vlada Kantona Sarajevo pokrenuti konkretne korake za rješavanje statusa ovog preduzeća i pitanja Peračkog vrela, pa molim resorno ministarstvo da mi dostavi informaciju o tome šta se konkretno uradilo po ovom pitanju u proteklom periodu?


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

" ...Vladi Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, bez čekanja u redu, za porodice djece i osoba s invaliditetom / poteškoćama u razvoju”.


Puni tekst pitanja:

" ...upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješenje problema koji je posebno evidentan u posljepodnevnim satima, kada dolazi do potpunog ''zakrčenja'' ulice Vrbanja, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, u dužini od nekih 150 m (tzv. Nulta transferzala).
Na istoj dionici trenutno nema nikakvih građevinskih objekata koji bi spriječili eventualno proširenje pomenute ceste (postoji stari ruševan zid, par stabala i napušteni kiosk). S obzirom da je ispred ulaza u SCC centar cesta već proširena na 2+2 saobraćajne trake, a iste su i na mostu Suade i Olge, moj prijedlog je da se razmotri mogućnost proširenja te dionice, čime bi se riješio ogroman problem saobraćajnih gužvi. Molim Ministarstvo saobraćaja KS da razmotri moju inicijativu i dostavi odgovor, u rokovima definisanim Poslovnikom”.


Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i...


Neira Dizdarević

Puni tekst pitanja:

" Ko trenutno rukovodi Hotelom Maršal i po kojem zakonskom osnovu, uzimajući u obzir da je Rješenjem br. 07-05-22-2480-3/16 od 28.01.2016. godine za privremenog upravitelja imenovana Amra Kaljić, i to citiram: " do imenovanja direktora preduzeća, a najduže 6 (šest) mjeseci? " Dakle, šest mjeseci je isteklo krajem mjeseca jula" .