Zastupnička pitanja

Mersiha Mehmedagić

Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBIH, te Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava FBIH u pogledu prava trudnica na zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li su osigurane ili ne".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za poduzimanje korektivnih mjera i poduzetih sankcija u slučaju nepostupanja za sve subjekte koji su bili predmet nadzora u posmatranom periodu zbog nalaza vode koji nisu odgovarali bakteriološkoj ispravnosti.

Pitanje se nalazi u prilogu.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je podnijela inicijativu "Molim Ministarstvo zdravstva da razmotri ukidanje smjernica koje osiguranicima vremenski ograničavaju nabavku lijekova po cijeni koju priznaje ZZO KS, te da uskladi В listu u tom dijelu sa Federalnom В listom lijekova gdje tih ograničenja nema."

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 24.05.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila zastupničko pitanje vezano za "analize vode, mikrobiološku neispravnost vode i njene uzroke u općinama u Kantonu Sarajevo ".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je podnijela inicijativu "za rekonstrukciju putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica: Rustem-pašina, od kružnog toka do mosta na rijeci Željeznici, te put Famosa, od raskrsnice sa ulicom Lasički drum, uz industrijsku zonu Famos, do entitetske linije".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

"Molim da Ministarstvo osigura dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine FBiH, broj 46/10) u pogledu prava trudnica na zdravstveno osiguranje bez obzira da su osigurane ili ne,te da se u svim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo član 12. Zakona istakne korisnicima na vidno mjesto"

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 26.04.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, ponovila je zastupničku inicijativu pokrenutu 22.03.2017.godine "molim Ministarstvo zdravstva da ukine smjernice koje osiguranicima vremenski ograničavaju nabavku lijekova po cijeni koju priznaje Zavod zdravstvenog osiguranja KS, te da uskladi B listu u tom dijelu sa Federalnom B listom lijekova, gdje tih ograničenja nema".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave sve izmjene upisane u sudski registar od 2010. godine do danas za JU " Elektrotehnička škola za energetiku" .


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo privrede i Ministarstvo za boračka pitanja da mi dostave izvještaje o utrošku stredstava za pozicije “Podsticaj razvoju male privrede” i “Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica” za 2016. godinu, te u sklopu izvještaja odgovore na sljedeća pitanja:
- Sa kim su potpisani ugovori i po kakvim uslovima?
- Koje su obaveze ugovornih strana?
- Koliko novih radnih mjesta je obezbijeđeno implementiranjem navedenih sredstava”?


Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo zdravstva da razmotri ukidanje smjernica koje osiguranicima vremenski ograničavaju nabavku lijekova po cijeni koju priznaje ZZO KS, te da uskladi B listu u tom dijelu sa Federalnom B listom lijekova gdje tih ograničenja nema”.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Molim nadležno Ministarstvo da izvrši nadzor i dostavi informacije o utrošku namjenskih sredstava Direkcije za puteve Kantona Sarajevo za 2016. godinu, ekonomski kod 614100 EBL001 045F Zimsko održavanje puteva – Općina Trnovo u iznosu od 50.000 KM. U sklopu informacije tražim detaljan pregled puteva čije održavanje se finansiralo iz navedenih sredstava, kao i pregled puteva koji se u tekućoj godini planiraju održavati iz istih izvora" .


Puni tekst pitanja:

“Na osnovu saznanja o kršenju Zakona o srednjem obrazovanju KS od strane školskih odbora a vezano za izbor i imenovanje direktora srednjih škola, tražim od Ministarstva da dostavi slijedeće podatke:
-spisak svih direktora kojima ističe mandat a koji su po Zakonu bili obavezni raspisati konkurs za izbor direktora,
-spisak svih vršilaca dužnosti direktora sa podacima kada su imenovani.
Također, tražim od Ministarstva da poduzme sve mjere kako bi se osigurala zakonitost u postupku izbora i imenovanja direktora, te sankcionisalo svako kršenje navedenog propisa od strane školskih odbora i direktora" .


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Molim potpisnike Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja da se očituju:
-po pitanju člana 52. Kolektivnog ugovora i odnosa koeficijenata uposlenika sa VI stepenom spram uposlenika sa VII stepenom, I i II ciklusom studija po Bolonjskom sistemu studiranja;
-po pitanju usklađenosti člana 52. Kolektivnog ugovora sa članom 77. Zakona o radu FBiH.
-Ukoliko se utvrdi neusklađenost sa Zakonom o radu FBiH, da se poduzmu sve potrebne mjere u cilju zaštite prava uposlenika, te prevencije štete po Budžet KS u vidu eventualnih tužbi " .


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

" Na osnovu dostupnih informacija o nepoštivanju registrovanih redova vožnji na autobuskim i minibuskim linijama koje povezuju Trnovo sa Ilidžom (linije 45, 45b, 47, 47a, 48 i 85), tražim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da izvrši kontrolu realizacije redova vožnji na svim spomenutim linijama.
Tražim od Ministarstva saobraćaja da mi dostavi podatke o realizaciji registrovanih redova vožnji u prethodnoj godini za sve navedene linije, te razmotri uvođenje dodatnih linija u skladu ssa potrebama stanovnika.
Na osnovu informacija o angažovanju privatnih vozila za prevoz učenika, tražim od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da utvrdi da li su lica koje prevoze učenike OŠ "" Zaim Kolar" registovani i licencirani prevoznici i po kojem pravnom osnovu su angažovani.
S obzirom da se radi o budžetskim sredstvima namjenjenjim za prevoz učenika, tražim od Budžetske inspekcije Ministarstva finansija da izvrši kontrolu utroška navedenih sredstava, a od Ministarstva za obraovanje, nauku i mlade da se očituje da li je bilo informisano o ovakvom načinu prevoza učenika" .


Puni tekst pitanja:

" Zašto se u pojedinim osnovnim školama odobrava prijem nastavnika razredne nastave, dok se nastavnicima predmetne nastave koji nemaju punu normu ne omogućava da predaju petom razredu, nego se proglašavaju tehnološkim viškom i raspoređuju u druge škole" ?


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

U Skladu sa članom 106. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu da Vlada za svaku sjednicu Skupštine pripremi Informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je nadležna, te da se ista tretira kao redovna tačka dnevnog reda.


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi u što kraćem roku imali sveobuhvatnu evidenciju lica tretiranih Zakonom o pravima branilaca i članova i njihovih porodica i Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kako Vlada utvrđuje način i uvjete za odobravanje pozajmica za otvaranje radnih mjesta iz Člana 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, molim da se u Javnom pozivu za 2016. godinu iznađe način da se sredstva usmjere na zapošljavanje nezaposlene djece navedenih kategorija, po uzoru na Program mjera zapošljavanja za 2016. godinu koji je ciljao određene kategorije kroz zasebne programe zapošljavanja."


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ispita rješenje o prestanku radnog odnosa između OŠ "Skender Kulenović" Dobrinja i profesorice biologije Dokara Indire, nakon više od šest godina neprekidnog radnog staža. Tražim da se dostave podaci o svim zaključenim ugovorima od 2009. godine do danas i zabrani prijem novog uposlenika na mjesto prof. biologije do okončanja navedenog postupka. Također tržim od Ministarstva da pribavi podatke o zaključenim ugovorima na određeno vrijeme u svim školama u navedenom periodu, a prioritetno onim koje iskazuju potrebe za novim upošljavanjem, kako bi se spriječila mogućnost ugrožavanja radno-pravnog statusa uposlenika koji se možda nalaze u sličnoj situaciji."


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

U toku prethodnog mjeseca JU Domovi zdravlja i JU Apoteke Šarajavo imali su problem sa snabdijevanjem anti-tetanus vakcinama. U tom periodu, navodno, redovan program imunizacije nije bio doveden u pitanje, ali su građanai, koji su zbog ugriza pasa, posjekotina ili lakših povreda koje zahtijevaju primanje Ana-Te vakcine, bili su ugroženi i prepušteni sami sebi u potrazi za istom.

Na osnovu navedenih informacija pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva:

- Da ispita nivo snabdjevenosti potrebnim dozama Ana-Te vakcina za JU Domove zdravlja KS, JU Apoteke Sarajevo i JU Zavod za hitnu i medicinsku pomoć, kao i svim ostalim ugovornim ustanovama.

- Da obezbijedi svim korisnicima zdravstvene zaštite kojima je to potrebno, besplatnu vakcinaciju i revakcinaciju u Domovima zdravlja ili Hitnoj pomoći.

OBRAZLOŽENJE:

S obzirom da je rok za vakcinaciju od 36 do 72 sata nakon ugriza ili povrede neophodno je obezbijediti dovoljnu dozu vakcine, kako bi svi kojima je to potrebno, dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu od mogućeg tetanusa, ali i pravovremenu revakcinaciju. Struka upozorava da je ovo, u posljednjih godinu dana, četvrta nestašica na našem tržištu, te se Ministarstvo mora aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema.


Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljala pitanje Ministarstvu privrede da odgovori.

Koje konkretne mjere su poduzete ili se planiraju poduzeti kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Kako nisam dobila adekvatan odgovor, usmjeravam pitanje Kantonalnom pravobranilaštvu u dijelu pregleda utuženih obaveza po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.i 2015.godinu; te pregleda zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove usmjeravam drugi dio pitanja koji se odnosi na korisnike koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora I subjekte koji, pod firmom istraživanja vrše eksploataciju mineralnih sirovina i vode, a za koje Uprava ima inspekcijske nalaze ili vodi postupak.


Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi napotrebne doze Ana-te vakcina u DZ Sarajevo


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za boračka pitanja da mi odgovori koje aktivnosti je poduzelo, ili planira poduzeti, kako bi se sistemski riješio problem zapošljavanja djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnih vojnih zarobljenika i demobilisanih boraca? Koji su efekti dosadašnjih aktivnosti, te koliko ima nezaposlene djece gore navedenih kategorija po općinama u Kantonu Sarajevo?


Mersiha Mehmedagić

Puni tekst pitanja:

"Želim podsjetiti da još uvijek nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje postavljeno 07.10.2015. godine, a koje glasi:Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade? U sklopu odgovora sam tražila detaljnu informaciju o stanju u oblasti rudarstva i eksploatacije prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo, sa osvrtom na stanje obaveza i potraživanja po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina i geoloških istraživanja.
Pošto je Vlada predložila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkom istraživanju, i to u skraćenom postupku, prethodno pitanje dopunjujem sljedećim:
-Koje je stanje obaveza i uplata po osnovu Odluke o plaćanju naknade za geološko istraživanje na dan 31.12.2015. godine;
-Koliko je bilo slučajeva detaljnog geološkog istraživanja u svrhu navedenu u članu 8. Stav (4) Zakona bez odobrenja nadležnog Ministarstva?"