Zastupnička pitanja

Mirza Čelik

Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

" Da li je nakon prošlogodišnjeg usvajanja Liste lijekova od strane Vlade Kanton Sarajevo došlo do izostavljanja sa esencijalne liste nekih od lijekova koji su krucijalni za liječenje RVI i da li je ova kategorija i na koji način oštećena donošenjem ove liste? Također tražim da mi se explicite obrazloži procedura izdavanja tzv. " crvenih recepata" koji važe za RVI" .


Puni tekst pitanja:

" Podnosim inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da što hitnije pristupi proceduri oko zaključivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta sa Općinom Ilidža, označenog kao k.č.21/13 i 21/4 K.O. Donji Butmir, zajedno sa kućom a radi preuređenja i adaptacije iste od strane Općine Ilidža u svrhu obezbjeđenja adekvatnog prostora za Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" .


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Tražim od Vlade KS da trajno razmotri mogućnost dodjele dijela skladišnog prostora u Zetri i to 3000m2 za Historijski arhiv Sarajevo jer je zgrada depoa u ulici Čadordžina br. 90 izgrađena 1913. godine i ne odgovara potrebama Historijskog arhiva. Napominjem da je smještajni kapacitet popunjen a zakonska obaveza je da vrše prijem arhivske građe na prostoru KS" .


Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva zdravstva KS da pokrene izmjene i dopune Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih nadomjestaka" .


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da u što kraćem vremenskom periodu uklone agresivne pse sa ulica u naseljima Pejton, Lužani i centar Ilidže" .


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Smjena Upravnih odbora

Odgovor:

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.


Puni tekst pitanja:

Podrška kreditnom zaduženju KJP PD Butmir


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitne izmjene Pravilnika o posebnim uslovima ostvarivanja prava na novčani posticaj


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu Ministarstvu saobraćaja da napravi elaborat opravdanosti za izgradnju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice."


Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."

Odgovor:

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim...


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

"Smatram neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo osigura zaštitu ili minimalno ravnopravan položaj objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo u odnosu na važeći normativni okvir koji uređuje pitanje organizacije i realizacije izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi."


Puni tekst pitanja:

nstitut za istoriju u Sarajevu je javna naučna ustanova Kantona Sarajevo. Prije rata Institut je bio republička ustanova, a nakon rata KS je zbog značaja ove ustanove preuzeo osnivačka prava.

Prema informacijama kojima raspolažemo stanje u toj ustanovi je kritično.

ođ Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade tražim sljedeće odgovore.

1. Da li je tacno da je na čelu Instituta već 14 godina ista osoba i da je u svakom mandatu izbor bio nezakonit.

2. Da li je tačno da je direktor Instituta, zajedno sa svojom zamjenicom formirao Vijeće naučnog instituta (Naučno vijeće) u kojem su od uposlenika samo njih dvoje. S obzirom na činjenicu da Vijeće broji pet članova, ostala tri su vanjski članovi (od čega dva penzionera, uz to teškog zdravstvenog stanja). Budući da Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti (čl. 28) nalaže da su članovi Vijeća svi uposlenici u stalnom radnom odnosu u zvanju doktora nauka i punim radnim vremenom, kao i odgovarajući broj magistara, očigledno je da je ovo Vijeće formirano suprotno zakonu. Ovako sastavljeno Naučno vijeće do sada je bilo potpuno u funkciji direktora. S obzirom na činjenicu da ovo Vijeće vrši izbor direktora Instituta, ono je dobilo zadatak da postavi dosadašnju zamjenicu, koja je zajedno sa direktorom učestvovala u svim mahinacijama, a sve s ciljem da se nezakonitosti koje su činili u proteklih 14 godina zataškaju. Napominjem da je u toku procedura za izbor direktora........


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS da mi dostavi informaciju, koliko ima nelegalno postavljenih bilborda na području Općine Ilidža ili da dostave, koliko ima izdatih odobrenja za postavljanje bilborda u putnom pojasu na području Općine Ilidža

Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža...


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

"U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu:Tražim od Vlade KS da pokrene postupak raskida ugovora koji je štetan za Kanton Sarajevo a odnosi se na zakup stanova na području naselja Otes sa firmom GPA društvo za razvoj i stanogradnju doo Sarajevo."


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da sam primjetio da akti koji izlaze iz Skupštine Kantona Sarajevo nisu lektorisani, molim da mi se odgovori da li Služba koja obrađuje akte Skupštine ima lektora. Ukoliko nema pokrećem inicijativu da se hitno uposli lektor."


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine (ležeće policajce) na teritoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef. Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade“.

Obrazloženje: "Stanovnici Pejton su se usmeno obratili nama u Klubu SDA zbog učestalih saobraćajnih nesreća u gore navedenim ulicama a zbog bezbjednosti djece koje svakodnevno prolaze navedenim ulica jer te ulice vode prema školi".

Odgovor:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da u što kraćem roku izvrši uređenje rasrkšća ulica Bojnička, Uglješe Uzelca i Trešnje sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, općina Ilidža“.

Obrazloženje: "Navedena raskrsnica se nalazi na jako frekventnoj Kantonalnoj saobraćajnici (ulica Bojnička). Na pomenutoj lokaciji nalaze se dva autobuska stajališta, i građani su svakodnevno svjedoci nesavjesne vožnje vozača. Na navedenoj raskrsnici su česte saobraćajne nesreće, te stoga smatramo da se ovom problemu treba pristupiti ozbiljno i u što kraćem roku".


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede "za izmjenu i dopunu Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 18/10), u dijelu koji se odnosi na član 42. Zakona o vodama, kojim se propisuje donošenje Odluke o zaštiti izvorišta".

Obrazloženje inicijative se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministartsvu privrede "za preduzimanje potrebnih aktivnosti na izradi novog Zakona o turizmu na nivou Kantona Sarajevo".

Obrazloženje inicijative nalazi se u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:
"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pristupi aktivnostima na osnivanju nove osnovne škole kao javne ustanove u Hadžićima, kako bi ista počela s realizacijom nastavnog procesa od naredne školske 2015/2016.godine".

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pokrene proceduru i pripremi Akcioni plan Ministarstva za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine, te pokrene aktivnosti na izradi niza provedbenih akata iz nadležnosti Ministarstva kako bi se osiguralo da ustanove iz oblasti obrazovanja provedu efektivne mehanizme u borbi protiv korupcije".

Inicijativu sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na Inicijativu zastupnika Mirze Čelika nalazi se u prilogu.


Mirza Čelik

Puni tekst pitanja:

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku inicijativu, citiramo:
„... smatram neophodnim da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ODMAH pokrene proceduru i dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Kantona Sarajevo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju."

Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Mirza Čelik, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade odmah, a najkasnije u roku od 30 dana pokrene proceduru i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo Zakon o obrazovanju odraslih":
"Kanton Sarajevo u ovom trenutku nema usvojen Zakon o obrazovanju odraslih iako je Zakon o obrazovanju odraslih od strane Vlade i Skupština Kantona Sarajevo u formi nacrta usvojen 2013 godine, nakon čega je upućen na javnu raspravu. Od tada konačan prijedlog zakona nikada nije stavljen na razmatranje. Vijeće ministara je u međuvremenu i usvojilo i u Službenog glasniku BIH objavilo dva veoma bitna dokumenta koja tretiraju ovu oblast. Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BIH i stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH, za period 2014-2020. BIH i Kanton Sarajevo se suočavaju s velikim ekonomskim i socijalnim tenzijama koje su posljedica isključenosti velikog dijela stanovništva iz radne snage, visoke stope nezaposlenosti radno aktivnog stanovništva, izrazito visoke stope nezaposlenosti mladih te niske mobilnosti radne snage. Poboljšanje ovog stanja moguće je osigurati provođenje niza mjera i aktivnosti a jedna od ključnih mjera je donošenje zakona o obrazovanju odraslih. Postoji uzročna povezanost općeg nivoa obrazovanja stanovništva i opće produktivnosti privrede. Zbog toga obrazovanje treba prilagoditi potrebama strukture privrede kako ne bi dolazilo do pojava poznatih kao prekomjerno obrazovanje. Nastanak obrazovanja određenih kvalifikacionih profila koji već ima na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i koji na tržištu ne mogu pronaći zaposlenje. Ili nedovoljno obrazovanje. Neusklađenost obrazovanja, kadrova, i nedovoljne potražnje na tržištu rada ima različite implikacije. U razgovoru sa privrednicima u Kanton Sarajevo nosiocima projekta aktivnosti zapošljavanja pri službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ukazano mi je da kroz analizu povezanosti potrebnih kadrova za privrednim rastom i raspoloživih ljudskih resursa može identificirati nedostatak nekih obrazovanih profila. Osim nedostatka kadrova u preduzećima je prisutan i nedostatak potrebnih vještina, komunikacije, poznavanja rada na računaru, znanje stranih jezika, primjena CNC tehonologije koja je ušla u svijet industrije te menadžerske i liderske vještine. Navedeni nedostaci uočljivi su i kod osoba koje su završile fakultet. S druge strane tržište ne potražuje niti u mogućnosti apsorbirati ono što obrazovanje nudi te u tom smislu potrebno osigurati efikasnije otvorenije i efektivne modele obrazovanja odraslih u najboljem interesu svih njenih građana koji će kroz vlastiti razvoj doprinijeti ostvarivanju razvoja ciljeva zajednice kojoj pripadaju. Imajući u vidu navedeno pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministarstva da u što kraćem roku pripremi tekst prijedloga zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u dalju proceduru."

Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu...