Zastupnička pitanja

Bilsena Šahman

Bilsena Šahman

26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Tražim da Zavod za javno zdravstvo KS u koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva KS izvrši dezinsekciju na području Kantona Sarajevo.“


26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede KS da donese Zakon o ugostiteljstvu, s obzirom da Kanton Sarajevo nema Zakon o ugostiteljstvu, a turizam je zajednička nadležnost Federacije BiH i kantona.“


26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Navedena inicijativa odnosi se na realizaciju aktivnosti selekcije otpada kojom se trebaju utvrditi lokacije za postavljanje kontejnera za primarnu selekciju otpada, pribaviti urbanističke saglasnosti za lokacije, izgraditi zelene otoke za primarnu selekciju otpada i podijeliti kante domaćinstvima, provoditi javne kampanje i edukaciju stanovništva o korištenju kontejnera i kanti u svrhu selektiranja komunalnog otpada. Potrebno je odrediti dane kada će se odlagati  pojedine vrste otpada iz domaćinstava. “


26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Navedenu inicijativu upućujem Ministarstvu saobraćaj KS i Ministarstvu zdravstva KS. Pa tako od Ministarstva za saobraćaj KS tražim da se na cijelom području KS obezbjede zvučni semafori za slabovidna lica, kao i da se u javnom prevozu ofarbaju rukohvati, te da se pristupi izradi oglašavanja stanica u javnom prevozu.“


26.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da se strogo i odmah sankcionira bilo koji uvredljivi ili kompromitirajući sadržaji na portalima, a da se ograniči broj komentara čitalaca na najmanje moguću mjeru. Zadužuje se Ministarstvo pravde i uprave KS da utvrdi zakonsku regulativu koja će zadovoljiti ovu inicijativu.“


Bilsena Šahman

22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu KS, Ministarstvo privrede da mi razjasne dilemu da li je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva, broj 2/87) iz 1987. godine još uvijek na snazi budući da Privremena odluka o zaštiti izvorišta iz člana 83. stav (2) ( Zakon o vodama KS broj 18/10, 43/16) još uvijek nije stupila na snagu.
• Molim da mi se dostavi kopija Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva, broj 2/87)
• Također molim resorno ministarstvo ili Zavod za planiranje Kantona Sarajevo da mi dostavi kartu vodozaštitne zone izvorišta Sarajevsko polje velikog razmjera (printana), kao i kartu pomenute zone u elektronskom formatu velike rezolucije.


21.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Tražim da se odgovori na inicijative i pitanja daju u propisanom roku, te da odgovori budu demokratski i sa konkretnim poduzetim aktivnostima. Na neke svoje inicijative i pitanja nisam dobila odgovore i preko 60 dana. Također tražim da komisije (radna tijela Skupštine KS) koje se održavaju treba da opravdaju i svoj smisao.”


Bilsena Šahman

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Svakodnevno smo svjedoci vrlo mučnih scena kako naši građani koji su u stanju socijalne potrebe rove po kontejnerima da bi preživjeli. To navodi na razmišljanje na koji način ublažiti probleme siromašnih građana koji nisu u mogućnosti da obezbjede sebi i svojim porodicama egzistenciju. U nizu opcija i razmišljanja čini mi se kao svrsishodna ideja da javne ustanove prije svega, pa čak i privatni restorani umjesto da bacaju hranu, zašto ne bi ponudili na raspolaganje tim ugroženim članovima našega društva.
Mislim da bi ova ideja imala smisla ukolio bi bila iskordinirna na adekvatan način i sa jasnim ciljevm, naprimjer sa nevladinim organizacijama, da i sami korisnici mogu doći po svoj obrok. Zato ovu inicijativu upućujem prevashodno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ali i Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da nadležni organi u MUP-u KS obrate veću pažnju u vezi nepropisnog parkiranja u pojedinim dijelovima grada. Naime građani Kolodvorske ulice na broju 13, obratili su nam se u vezi konstantnog problema nepropisno parkiranih vozila”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Tražim od Vlade KS da obaveže direktore javnih ustanova da prilikom izlaganja izvještaja i programa rada budu prisutni, jer jedino oni mogu dati odgovore na sva pitanja. Također napominjem da su direktori blagovremeno obavješteni o terminima održavanja sjednica Skupštine KS, te tako mogu planirati svoje obaveze.”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Upućujem inicijativu te tražim od Ministarstva zdravstva KS i fondova da osiguraju pokrivanje troškova za dijalizne pacijente kada su na putu van Bosne i Hercegovine. Potrebno je da se smanji procedura za refundiranje povrata sredstava kada građani lično moraju da snose troškove liječenja, ne samo u ovu svrhu nego i općenito kao što je bilo slučaj sa nedostakom reagensa kada su građani analize morali raditi u privatnim klinikama.”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “ da Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo donese plan djelovanja u tom pravcu, te predloži zone u kojima će se osigurati zone bez saobraćaja. U tom cilju donijeti mišljenje o mogućnosti kreiranja zone u centru grada od Skenderije do Baščaršije, po uzoru na Ljubljanu”.


Bilsena Šahman

01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da li je određena lokacija za odlaganje napuštenih i ostećenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mjesta na raznim lokacijama na području Kantona Sarajevo, ako nije dokle se stiglo sa tim? Ako nije ništa poduzeto po tom pitanju onda pokrećem inicijativu da se konačno krene ka rješavanju ovog problema u Kantonu Sarajevo.”


01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu za donošenje propisa kojim bi se korištenje nargile stavilo pod kontrolu.


01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu “da se na području KS pokrenu aktivnosti radi osiguranja preventivnih programa u oblasti upotrebe kanabisa i nargile”.


01.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Kakav je status  regulacionog plana "Park Crni vrh", te šta je sa napuštenim i ruševnim objektima na području MZ CRNI VRH-GORICA koji ugrožavaju bezbjednost građana sa tog područja ali i slučajnih prolaznika iz drugih područja koji koriste putne komunikacije na području ove MZ?”


Bilsena Šahman

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Šta se dešava sa prijedlogom za proširenje dijaliznih kapaciteta? Znamo da je 335 pacijenata na dijalizi, od toga njih 40 je u četvrtoj smjeni. Dijalizni pacijenti moraju doći dva sata prije, i dva sata poslije dijalize moraju čekati, uslovi su nehumani i neetični.

Zašto se ne pokrene javno-privatno partnerstvo koje imamo u Republici Srpskoj (12 centara) u Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu, gdje je već to organizovano. Mislim da je to jedini način da se pomogne takvim pacijentima.


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za formiranje Fonda solidarnosti za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti i liječenju u inostranstvu.  Navedni fond bi se finansirao izdvajanjem od plate svakog radnika (ukoliko to radnik neće, onda je potrebno da se u pisnoj formi izjasni) i donacija. Fond solidarnosti bi bio u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja KS


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Tražim od komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića, da nam dostavi podatke o broju činovanih policajaca u toku proteklih pet godina, a posebno ratnih veterana koji su u činu policajca otišli u penziju, bez mogučnosti da napreduju u službi. Kano je mogućeda policajci cijeli svoj radni vijek provedu i odu u penziju a da nisu uspjeli dobiti nijedan čin, da su ostali u činu policajca?