Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva za sanaciju zaštitne ograde i oblaganje instalacija ispod mosta u ulici Rustempašina.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadležnim službama općine Ilidža u sklopu izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta da iznađe sredstva u iznosu 60.000,00 KM za ugradnju sistema klimatizacije dvorane Sabit Hadžić u JU KSiRC Ilidža.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da obezbijedi sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Sadžak i Blatuša.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvo saobraćaja za postavljanje usporivača brzine na sljedećim lokacijama:
·         raskrsnica ulica Prve samostalne brigade – Gazi Hasan paše;
·         ulica Pijačna kod novo izgrađenih stambenih jedinica Nina stan;
·         Bojnička kod raskrsnice ulica Bojnička – Trešnje – Uglješe Uzelca;
·         Mali kiseljak kod broja 12;
·         na dionici Tukovi do podvožnjak Hendekuša u ulici Osik;
·         Stara pruga do autobuske stanice Hendekuša u ulici Osik;

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja iznađe sredstva za rekonstrukciju ulica Bare kod Stupa i ulice Osik na dionici Tukovi do podvožnjaka u ulici Hendekuša.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

- Roditelji učenika II-3 razreda O.Š. ‘Safvet-beg Bašagić’ obratili su mi se sa molbom da delegiram pitanje dugoročnog rješavanja radno – pravnog statusa učitelja/ice za navedeni razred. Mališani su prošle godine već bili izloženi stresu usljed promjene razrednog nastavnika, koju su doživjeli veoma emotivno. Roditelji su se u više navrata obraćali direktoru škole, kao i resornom ministarstvu (posjedujem navedene dopise), i mogućnost da djeca budu ponovo izložena promjeni je za njih neprihvatljiva. Molim vas za informaciju šta je uzrok navedenom i postoji li mogućnost da se ovaj problem riješi, na zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vibor Handžić je dana 13.09.2019. godine uputio zastupničko pitanje vezano za informaciju o stanju vlasništva na lokalitetu Barice.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12),zastupnica Vildana Bešlija je uputila zastupničko pitanje prema ministru prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo vezano za Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

• Molim da mi se dostavi dostavi Studija za smanjenje procjednih voda deponije Smiljevići u organizaciji Svjetske banke ukoliko je završena.

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je dana 27.08.2019. godine uputio zastupničko pitanje vezano za izgradnju Prve transverzale.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo