Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se striktno implementiraju i primjenjuju „Pedagoški standardi i opći normativi“ koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona, a koji, između ostalog, obuhvataju i težinu školskih torbi koje učenici nose“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Koji je tačan iznos finansijskih sredstava potrebnih za popravak dijela fasade zgrade u kojoj se nalaze Univerzitet u Sarajevu i Pravni fakultet, koja ga je institucija utvrdila te u kojem vremenskom roku će ovoj zgradi biti vraćen prvobitni izgled i uklonjene drvene skele, posebno uvažavajući da je ista pod zaštitom države“

„Problem obrušavanja fasade ove zgrade treba riješiti u toku građevinske sezone i ne dopustiti da se uđe u zimski period te u tom smislu, za ovu namjenu, odmah obezbijediti potrebna finansijska srestva

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Da li se u Kantonu Sarajevoisplaćuju prekovremeni sati i ako se isplaćuju za koga i koliko je do sada isplaćeno sredstava; da li je tačno da se u Kantonu Sarajevo zapošljavaju lica koja su već odavno korisnici mirovina i da li je tačno da u organima i službama rade uposlenici koji imaju preko 40 godina radnog staža; da li je tačno da na mjestima savjetnika rade lica koja nemaju završen fakultet?”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pored skloništa koje bi se gradilo u okviru Terapijske zajednice Kampus, koliko je skloništa za pse lutalice predviđeno na teritoriji Kanton Sarajevo; u kojem roku bi se formirali i ko bi ih formirao,
da li općina, Grad, Kanton ili svi zajedno, koliko higijenskih servisa je predviđeno na teritoriji Kantona Sarajevo, u kojem roku bi se formirali i od strane koga, da li općina, Grada, Kantona ili svi
zajedno te koliko je i u kojem obimu involvirana Kantonalna veterinarska stanica i koliki je tačan broj pasa lutalica u Kantonu Sarajevo, koliki broj je obrađen programom sterilizacije i slično?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva?“

„Da Ministarstvo pravde i uprave da tumačenje rijeći „nadređeno“ i direktno primjenjeno u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u odnosu na dokumenta, napr. Poslovnik, Skupštine Kantona.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li je krivično nekažnjavanje uslov za obavljanje funkcije u javnim ustanovama i institucijama Kantona, i ako jeste, da li je to slučaj i sa direktorom Doma za siročad Bjelave

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se u Skupštini Kantona Sarajevo, kao povremeno radno tijelo, formira „Komisija-experni tim za sport“.

Šire elaborirajući inicijativu, poslanik Konaković podsjeća da je, uvažavajući veoma teško stanje u kojem se nalazi sport u Kantonu Sarajevo te činjenicu da je i inicijativa, ranije pokrenuta, da se održi tematska sjednica o stanju u sportu odbijena, nekoliko sportista i sportskih radnika koji su u Skupštini Kantona aktivni ocijenilo uputnim dati maksimalan doprinos razvoju sporta u Kantonu kroz zvanično radno tijelo Kantona.

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

“U kojoj su fazi planovi i izgradnja osnovnih škola u općinama Hadžići i Ilijaš, šta je sa pregovorima sa TIK-om, da li je završen proces utopljavanja škola, a ako nije u kojoj je fazi i
kada će biti završen?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da se brana na rijeci Miljacki stavi u pogon ukoliko je u ispravnom stanju, a ukoliko nije, da se predhodno izvrši opravka iste od strane stručnih lica.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Pećanac Nermin,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi sa tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti?

Odgovor:

Komisija za izradu antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo
imenovana je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18214-5/11 od 26.5.2011.
godine.
Komisija broji 15 članova, a u istu su imenovani predstavnici svih ministarstava,
sekretar Vlade Kantona Sarajevo i šef Ureda za kvalitet. Do sada je Komisija održala dva
sastanka.
Na sastanku održanom 19.09.2011.godine dogovoreni su okvirni elementi Akcionog
plana sa sljedećim sadržajem: preventivni elementi, represija-provedba zakona, obrazovanje i
promicanje svijesti o...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima, njihove biografije, stručnu spremu koju imaju; koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj. konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr. konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“

Odgovor:

Od 01.01.2011. godione do danas nije uposlen ni jedan savjetnik u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na osnovu Sporazuma o preuzimanju državnog službenika između Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva Kantona Sarajevo zaključenog dana 22.02.2011. godine, na upražnjenu poziciju sekretara u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, primljena je jedna osoba i to Alma Pehlić, dipl. pravnik (VSS, završen pravni fakultet, položen stručni ispit, 27 godina 5 mjeseci i 25 dana radnog staža). U ovom ministarstvu nema uposlenih pripravnika.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“

Odgovor:

U vezi sa Vašim pitanjem „Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“ obavještavamo Vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prijedloge razrješenja iz svoje nadležnosti, koje je upućivalo prema Vladi Kantona Sarajevo, izradilo u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2011. godine do danas nije vršen prijem savjetnika i pripravnika...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Radeljaš Esed,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da se što prije pokrenu aktivnosti na iznalaženju i definisanju pravnog osnova za rješavanje veoma aktuelnog problema većeg broja građana Kantona Sarajevo koji nemaju ni osnovno, minimalno zdravstveno osiguranje a među istim su najbrojnijije nezaposlene osobe, osobe koje su s distance radno-pravnog statusa na čekanju, osobe koje nisu registrovane pri JU Zavod za zapošljavanje kao i osobe koje su u radnom odnosu no čiji poslodavac za iste neuplaćuje zdravstveno osiguranje.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na upotrebu službenog motornog vozila i koliko se, pojedinačno, za svako motorno vozilo, troši benzina u toku jednog mjeseca te da li se službena motorna vozila koriste i u privatne svrhe obzirom da se ista, tokom vikenda, ne vide parkirana pred zgradom Kantona Sarajevo?“
„Obzirom da je obaveza organa da donese pravilnik o upotrebi službenih motornih vozila, da li je u Kantonu Sarajevo takav pravilnik donesen, kada je donesen i ako nije zašto nije?“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zašto kandidati koji su aplicirali na poziciju članova Nadzornog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara nikada nisu pozvani na interviju?
„Zašto Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara, ni nakon sedam mjeseci od raspisivanja Javnog poziva, nije formiran i ko je odgovoran za to?“
„Da se da pojašnjenje hijerarhije u smislu ko kome podnosi izvještaj, odnosno ko je kome nadređen, da li ministar MUP-a policijskom komesaru ili pak komesar ministru MUP-a?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Tanović Danis,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Potsjetivši da je predhodni saziv Vlade Kantona započeo aktivnosti oko gradnje Akademije scenskih umjetnosti koja već 20 godina radi u jako teškim uslovima da ne kažem u ne uslovima pita:
„Da li će i kada biti nastavljena gradnja ove zgrade?“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
14.09.2011

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Šta se učinilo, koje aktivnosti se poduzimaju kako bi se građani, posebno djeca, zaštitili od pasa lutalica koji su sada već prisutni u svim općinama Kantona i predstavljaju stalnu opasnost za građane?“ hitno poduzmu aktivnosti oko rješavanja, u cijelom Kantonu, prisutnog problema pasa lutalica koji postaju opasnost za sve građane Kantona, posebno za mlađe naraštaje“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Kada će se konačno, urediti oblast taxi prevoza u Kantonu Sarajevo s distance onih koji taj posao obnašaju legalno u odnosu na one koji nelegalno obavljaju ovu djelatnost?”

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Ademović Kemal,

Saziv: 2010-2014
21.07.2011

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda, javnih preduzeća i ustanova, najboljim studentima-diplomantima ponudi obavljanje priparvničkog staža u trajanju od jedne godine kao i stalno zaposlenje u tim institucijama

Odgovor:

Povodom Inicijative zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona gosp. Kemala Ademovića da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda i javnih preduzeća najboljim studentima diplomantima ponude obavljanje pripravničkog staža u trajanju od godinu dana, a zatim i stalno zaposlenje u tim institucijama, želimo Vas obavijestiti da u potpunosti podržavamo Inicijativu gosp. Ademovića, te da ćemo istu sa preporukom da se razmotri mogućnost podržavanja inicijative uputiti svim preduzećima iz nadležnosti ovog ministarstva, kao i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodu za...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da Rektorat Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na Fond „Hasan Brkić“ iz 1989. godine, pored dodjeljivanja značke najboljim studentima-diplomantima, ponudi i posao asostenata na katedrama matičnih fakulteta;

Odgovor:

Ukoliko bude potrebe za prijemom pripravnika u ovo ministarstvo bit će primjenjeni važeći propisi koji uređuju način prijema pripravnika u organe državne službe. Ovim propisima kao ključni kriterij utvrđen je prosjek ocjena završenog studija. Kada se radi o javnim ustanovama iz oblasti socijalne politike, rada i zapošljavanja istim ćemo uputiti predmetnu inicijativu na upoznavanje, te shodno propisima koji uređuju prijem zaposlenika u ove ustanove, i postupanje po istoj. Inicijativu ćemo dostaviti i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na razmatranje da li se za ove...

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
21.07.2011

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da Rektorat Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na Fond „Hasan Brkić“ iz 1989. godine, pored dodjeljivanja značke najboljim studentima-diplomantima, ponudi i posao asostenata na katedrama matičnih fakulteta;
Da Vlada Kantona Sarajevo, putem ministarstava, zavoda, javnih preduzeća i ustanova, najboljim studentima-diplomantima ponudi obavljanje priparvničkog staža u trajanju od jedne godine kao i stalno zaposlenje u tim institucijama

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
21.07.2011

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da se razmotri mogućnost iznalaženja rješenja problema nedostatka ginekologa u domovima zdravlja u općininama Ilijaš i Vogošća budući za vrijeme godišnjeg odmora ili eventualnog bolovanja ginekologa stanovnici ove dvije općine nemaju adekvatnu medicinsku pomoć ove vrste a veliki broj pacijenata stvara i velike gužve“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
21.07.2011

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Rukovođena iskrenom željom da ljudi koji su čitav svoj život posvetili unaprijeđenju Sarajeva, ne ostanu nepoznanica mlađim generacijama, i onima koje će tek doći, imam potrebu podsjetiti danas da, vjerovali ili ne, svoju ulicu u glavnom gradu nema nekadašnji gradonačelnik Sarajeva i jedan od najzaslužnijih ljudi zbog kojih smo dobili organizaciju ZOI 84, Ante Sučić.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
21.07.2011

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Može li se, i na koji način, zaustaviti parkiranje kao i promet osobnih motornih vozila te ograničiti pristup terenskim vozilima koja dostavljaju robu za poslovne prostore u Ulici Ferhadija kako bi se spriječilo ponovno izdvajanje finansijskih sredstava za popločavanje ove Ulice iz Budžeta?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja