Odgovori na zastupnička pitanja

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Semir Halilović

Inicijativa za Ministarstvo zdravstva KS
Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta, odnosno prema listi čekanja.
Hitnim stanjima smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja liječničke pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje (invalidnost) ili po život pacijenta.
Određene zdravstvene ustanove su svojim internim aktima omogućile prednost određenim kategorijama.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je saglasno sa predloženom inicijativom da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slućajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, te će u tom smislu izvijestiti JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i bolnice o obavezi provedbe navedene inicijative.
Vezano za ugradnju elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja obavještavamo Vas da je predloženu inicijativu ovo ministarstvo dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se izjasne o mogućnostima primjene uvođenja elektronskog sistema uspostavljanja reda čekanja sa brojevima u svim domovima zdravlja, a o čemu ćemo izvijestiti uvaženog zastupnika Semira Halilovića po dostavljenom mišljenju.

Odgovor II
Vezano za pokrenutu inicijativu Ministarstvo zdravstva je istu dostavilo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na stručno mišljenje.
Menadžment JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu razmatrao na Stučnom vijeću ustanove, održanom dana 03.03.2016 godine, i tom prilikom su jednoglasno donijeli zaključak da predloženi sistem uvođenja reda čekanja nije primjeren niti potreban u sistemu pružanja zdravstvene zaštite unutar zdravstvenih ustanova, tačnije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naime, uvođenje elektronskog sistema sa brojevima bi učinio besmislenim trijažu kao jednu od jako bitnih procedura u pružanju zdravstvene zaštite, a koja se redovno provodi, te bi urušio sistem naručivanja pacijenata koji se trenutno primjenjuje, kako ovdje tako i svugdje u svijetu.
Ministarstvo zdravstva nakon što je detaljno razmotrilo odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, mišljenja je da bi se upravo uvođenjem elektronskog sistema sa brojevima narušio princip naručivanja pacijenata po sistemu porodične medicine.
Odgovor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj 01-03-1956-2/16 dostavljamo u prilogu akta kako bi se detaljno sa istim upoznali.

Nermin Bjelak

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.
Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:

Ukupan dug Otpis duga od strane MUP-a KS Ostatak duga Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u ime i za račun FK Sarajevo uplaćuje:
do 31.03.2016. do 31.12.2016. do 31.12.2017. do 31.12.2018. do 31.12.2019.
455.445,94 193.423,97 262.021,97 107.450,00 38.642,99 38.642,99 38.642,99 38.643,00

Napomena: Iznos od 107.450,00 KM sa danom 15.04.2016. godine nije uplaćen od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Eldar Čomor

Segmedina Srna Bajramović

Rasim Smajić

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je prema Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/12-Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) preuzelo državne službenike i namještenike, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike ističe slijedeće:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10), koju Vam u prilogu dostavljamo.
Članom 4. stav (1) navedene Odluke je propisano:
„Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.“
Dakle, od 2008.godine Vlada Kantona Sarajevo svake godine donosi Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, na koju saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo.
U 2015.godini Vlada Kantona Sarajevo je doneijela Odluku o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15) i Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), koje Vam u prilogu dostavljamo.
U skladu sa navedenim Odlukama počev od 2008.godine, ranije Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, a sada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, provodi javne pozive i sačinjava rang liste kandidata svaki mjesec i iste dostavlja investitorima, a to su Kantonalni stambeni fond Sarajevo za stanove na lokaciji Dobrinja V, objekat E i objekat B, Općina Novi Grad i Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za stanove na lokaciji Rosulje 2, Općina Vogošća.
Postupak javnog poziva se provodi prema Odluci o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima i svaki mjesec Konačne rang liste sa imenima kandidata se objavljuju na web stranici Ministarstva.
Investitori su obavezni da odmah po dostavljanju Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije po Javnom pozivu za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, otpočnu i u roku od sedam dana pozovu sve kandidate prema utvrđenom redoslijedu konačne rang liste i u dogovoru sa njima potvrde njihovo opredjeljenje za kupovinu stana. Kandidati prema prihvaćenoj strukturi stana između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i investitora, odabiraju i rezervišu sebi odgovarajuću stambenu jedinicu. Po zaključivanju ovog dogovora između investitora i kandidata, investitori su obavezni ostaviti kandidatu rok od najmanje 30 dana za obezbjeđivanje sredstava za finansiranje kupovine stana i potom zaključuju kupoprodajni ugovor.
Prema tome, konačne rang liste sa imenima kandidata su transparentno i javno od 2008.godine objavljivane na web stranici Ministarstva.

S poštovanjem,

PRILOG:
- Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 13/08 i 14/10),
- Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/15),
- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/15), u pisanoj i elektronskoj formi CD.

Odgovor prilog:

Ana Babić

Muhamed Kozadra

Mirza Čelik

Tražim od Ministarstva saobračaja -Direkcije za ceste da mi dostave informaciju koliko ima nelegalno postavljenih bilborda ....
Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10 i 66/13) i lokacijama predviđenim Elaboratom “Reklamni panoi na području Kantona Sarajevo“ usvojenim Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-6614-12/06 od 15.03.2006.godine i prema novom Elaboratu usvojenom na 30. sjednici Općinskog vijeća Ilidža dana 27.08.2015.godine, izdala je odobrenja za slijedeće korisnike:

- EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo ukupno 5 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2 i 6 reklamnih panoa tipa "city light poster" reklamne površine 2 m2 .

- AUMENTO d.o.o. Sarajevo ukupno 17 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

- METROMEDIA d.o.o. Sarajevo ukupno 4 reklamnih panoa tipa "jumbo" reklamne površine 12 m2

Odgovor prilog:

Hamed Aljović

Bibija Kerla

Mersiha Mehmedagić

Sejo Bukva

Dževad Rađo

Edin Forto

Neira Dizdarević

Kemal Ademović

Sabahudin Delalić