Odgovori na zastupnička pitanja

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Mirza Čelik

Segmedina Srna Bajramović

Sabina Ćudić

Mirsad Pindžo

Semir Halilović

Mersiha Mehmedagić

Dževad Rađo

Bibija Kerla

Neira Dizdarević

Inicijativa “Molim da se razmotri mogućnost uvođenja međugradskog prevoza vikendom, na relaciji: polazište Vijećnica - Bijambare ili Sutjeska - Bijamare, sa stajalištima:Ciglane - Kobilja Glava - Vogošća - Semizovac - Ljubina - Srednje - Bijambare i dr."
Odgovor:

Odgovor :

Pravilnikom o uslovima, načinu i specifićnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo” (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 28/09), propisan je način modificiranja mreže linija na području Kantona Sarajevo.
U skladu sa članom 9. Ministarstvo, može modificirati mrežu linija na zahtjev nadležnog organa općine, ukoliko utvrdi da postoji opravdanost takvog zahtjeva. Ministarstvo utvrđuje opravdanost zahtjeva nadležnog organa općine, na temelju argumenata iznesenih u obrazloženju zahtjeva, te mišljenja Komisije.

Kako do sada nije podnešen zahtjev od strane nadležnog organa općine (općina sa područja Kantona Sarajevo) za modifikaciju mreže linija u smislu uvođenja novih autobuskih linija na relacijama sa polascima sa bilo koje lokacije sa područja Kantona Sarajevo prema Bijambarama, takođe nije bilo ni inicijativa od strane prijevoznika za mogućnost uspostave linija sa područja Kantona Sarajevo prema Bijambarama, iz tih razloga nije ni pokrenuta procedura za razmatranje uvođenja autobuskih linija na pomenutim relacijama.

Odgovor prilog:

Mario Vukasović

Elvedin Okerić

Hamed Aljović

Eldar Čomor

Zvonko Marić

Edin Forto

Selma Filipović