Odgovori na zastupnička pitanja

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Nermin Bjelak

Selma Filipović

Mersiha Mehmedagić

Zvonko Marić

Mario Vukasović

Semir Halilović

Inicijativu "za postavljanje video nadzora na Vilsonovom šetalištu i Aleji ka Vrelu Bosne".
Odgovor:

Ministarsvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u avgustu 2013.godine, sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, a tokom 2015.godine i Elaborat proširenja video nadzora raskrsnica, u cilju podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

S obzirom da je realizacija dva navedena elaborata iziskivala znatna finansijska sredstva, u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo, krajem 2015.godine i tokom 2016.godine, preduzete su određene mjere u cilju pokretanja aktivnosti na inplementaciji predmetnih elaborata, međutim iste nisu sprovedene, tako da i navedeni elaborati nisu realizovani.

Smatramo da je pokrenuta inicijativa opravdana, međutim za realizaciju ovog projekta potrebna su znatna novčana sredstva. Uzimajući u obzir činjenicu da jedna kamera pokriva dužinu od 30 do 50 metara, u ovisnosti od rezolucije, te da je Vilsonovo šetalište dužine oko 2,5 km, a Velika aleja oko 3,5 km, očito je da to nisu zanemarljiva sredstva.
Do tada, policijski službenici ovog Ministarstva će preduzimati zakonom propisane mjere i radnje prema svim nesavjesnim vozačima, koji ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju u pomenutim ulicama, te time direktno ugrožavaju pješake, a naročito djecu.

Odgovor prilog:

Mirza Čelik

Zastupnička inicijativa "da se uposlenicima koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, naknada za prevoz na posao i sa posla obezbjeđuje isključivo kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz".
Odgovor:

Odgovor:

Za većinu uposlenika kojima se naknada za prevoz plaća iz Budžeta Kantona Sarajevo a koji ostvaruju pravo za prevoz naknada se obezbjeđuje kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz. Tako je od ukupno isplaćenog iznosa naknada za prevoz u 2016. godini u iznosu od 5.778.361,00 KM KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo za kupovinu mjesečne radničke karte isplaćen iznos od 4.690.350,00 KM. Budžetski korisnici kojima se isplaćuje naknada za prevoz u novcu su uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je otprilike 1/5 uposlenih naknadu ostvaruje kupovinom mjesećnog kupona dok ostali uposlenici dobijaju naknadu za prevoz u novcu.

Puno veći problem za kupovinu radničkih kupona predstavljaju sve druge institucije i preduzeća kojima je osnivać ili suosnivać Kanton Sarajevo a nisu direktni budžetski korisnici kao što su Kantonalni fond za izgradnju stanova, veći dio institucija iz oblasti zdravstva (najznačajnije: Klinički centar univerziteta u Sarajevu, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo i ostale institucije zdravstva), dio fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Elektrotehnički, Fakultet za sport i tjelesni razvoj, Farmaceutski, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Pedagoška akademija, Fakultet islamskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Akademija scenskih umjetnosti i dr.), komunalna javna preduzeća (Sarajevo šume, Toplane, KJKP Rad, Pokop). Također veliki broj javnih preduzeća koja imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ne uzimaju radničke kupone kao što su (Elektroprivreda, BH Telecom, BH Pošte, sve Federalne institucije).

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Inicijativa "da se pokrenu aktivnosti na iznalaženju kreditnih sredstava za KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM".
Odgovor:

Odgovor: Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za zaduživanje Kantona Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM, niti za izdavanje garancija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo u istom ili bilo kojem drugom iznosu. KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo je na osnovu urađene analize od strane međunarodne konsultantske kuće pripremio plan za eventualni utrošak kreditnih sredstava u iznosu od 40 mil KM. Podizanje kredita u pomenutom iznosu bi omogučilo vračanje dijela obaveza duga KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo prema povjeriocima i nesporno bi poboljšalo trenutnu situaciju u preduzeću, ali je za kompletan izlazak iz krize i prestanak negativnog poslovanja potrebno poduzeti i ostale mjere restruktuiranja i reorganizacije samog preduzeća i uslova u sektoru javnog prevoza u kojima preduzeće posluje. Zaduživanje Kantona Sarajevo ili kreditno zaduživanje preduzeća sa izdatom garancijom Kantona Sarajevo je jedino moguće u slučaju da se izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu predvide sredstva za ovo zaduženje naravno u skladu sa zakonom propisanom procedurom i uz sva ograničenja koja su propisana “Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, (Službene novine Federacije BiH broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)”.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo

Edin Forto

Neira Dizdarević

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje do
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci sa poteškoćama u razvoju u vremenu dok roditelji/staratelji odsustvuju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako djeca ne bi bila nepotrebno izložena različitim rizicima koji bi negativno uticali na djecu (mogućnost zaraze, neadekvatno reagovanja okoline i sl.).

U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.

Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Napominjemo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević pokrenutu na 20. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dostavilo Stručnoj službi Vlade Kantona Saravo i Skupštini Kantona Saarajevo – Služba za skupštinske poslove, dana 17.03.2017. godine

Bibija Kerla

Segmedina Srna Bajramović

Eldar Čomor

Sabina Ćudić

Safet Mešanović