Odgovori na zastupnička pitanja

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Edin Forto

„Pokrećem inicijativu da Ministartsvo zdravstva formira Radnu grupu za donošenje nove Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološ
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava inicijativu za izmjenu Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“, 38/07, 29/08, 40/14), kako bi se invalidnim licima osigurala sva potrebna medicinska sredstva.
S tim u vezi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u 2016.godini, a na zahtjev brojnih Udruženja koja okupljaju paraplegičare, slijepa i slabovidna lica, gluhe osobe, sačinilo procjenu potrebnih sredstava i pokrenulo inicijativu za izmjenu pomenute Uredbe.
Kako Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u Finansijskom planu za 2016.godinu nije imao osigurana sredstva za finansiranje planiranih izmjena, izmjene i dopune Uredbe će se izvršiti u prvom polugodištu 2017.godine.

Kemal Ademović

Mirza Čelik

Smjena Upravnih odbora
Odgovor:

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.

Odgovor prilog:

Selma Filipović

Segmedina Srna Bajramović

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač
Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odlaska u penziju, smrti uposlenika, raskida ugovora o radu na lični zahtjev uposlenika, a kako bi se osigurao nesmetan rad u pružanju zdravstvene zaštite i poslovanju javne zdravstvene ustanove.
Prema saznanjima Ministarstva zdravstva još uvijek nije izvršena popuna svih upražnjenih radnih mjesta, pa čak i za radna mjesta za koja je data saglasnost od strane Vlade Kantona Sarajevo, jer nije bilo prijavljenih kandidata odgovarajuće stručne spreme i kvalifikacije, a posebno kada je u pitanju deficitarni ljekarski specijalistički kadar.
Ministarstvo zdravstva će Vas nakon što dobije potpunu informaciju o novouposlenom kadru u javno zdravstvenim ustanovama naknadno informisati.

Sabina Ćudić

Inicijativa o izmjeni odluke o refundaciji troškova....
Odgovor:

U vezi sa postavljenom zastupničkom inicijativom Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dostavilo odgovor zastupnici Ćudić Sabini (akt broj 10-05-33506/16 od 10.01.2017 godine), te s tim u vezi ovom prilikom dostavljamo i dopunu odgovora.
Dana 30.01.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavio je dopunu odgovora na zastupničku inicijativu zastupnice Sabine Ćudić akt broj 03-02-II-S.S.-38377/17 od 23.01.2017 godine, u prilogu kojeg je dostavljena i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinske potpomognute oplodnje br. UO/06-10-E.LJ.-26295/16 od 26.09.2016 godine i br.UO/06-15.2.-N.-H.-34805/16 od 06.12.2016 godine, koju je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donio na 6. sjednici održanoj dana 19.01.2017 godine
U prilogu akta Vam dostavljamo naprijed navedenu odluku (akt broj: UO/06-13-N.H-1697/17 od 19.01.2017 godine).

Safet Mešanović

Goran Akšamija

Eldar Čomor

Rasim Lakota

Dževad Rađo

" Pokrećem zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva da se donese Odluka o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Ka
Odgovor:

O D G O V O R

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava izmjenu i dopunu Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 13/04, 11/06, 16/11) na čijoj realizaciji su već pokrenute aktivnsoti u sklopu kojih će se regulisati i pitanje očnih proteza.

Semir Halilović

Fahrudin Pecikoza

" Molim Vas da mi odgovorite koliko je novca, u periodu 2010-2016 (zaključno sa novembrom 2016) isplaćeno iz Vlade KS, bilo kojeg ministarstva ili javnog preduzeća, ka firmi Intersoft d.o.o.”?
Odgovor:

Odgovor:
Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Fahrudin Pecikoza, dajemo slijedeći odgovor:
U periodu od 01.01.2010. godine do 21.12.2016. godine iz Budžeta Kantona Sarajevo, na račun firme Intersoft d.o.o. isplaćeno je ukupno 2.115,36 KM.

Ministarstvo finansija nema podataka o uplatama javnih preduzeća prema firmi Intersoft d.o.o., jer javna preduzeća ne posluju preko računa Trezora.

Zvonko Marić

Mersiha Mehmedagić

Mirsad Pindžo

Neira Dizdarević

Hamed Aljović