Odgovori na zastupnička pitanja

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Edin Forto

Pitanje se odnosi na vozila s posebnim odobrenjem izdatim od Ministarstva saobračaja
Odgovor:

Odgovor :

1. Ministrstvo saobraćaja na osnovu člana 28. i 29. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97) i Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, može odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Odobrenja se izdaju kalendarsku godinu.
Kriteriji za izdavanje odobrenja za pravna ili fizička lica su: da podnosilac zahtjeva ima registrovano preduzeće ili obrtnicu i da djelatnost obavlja na području Kantona Sarajevo, uredno registrovano motorno vozilo u vlasništvu (dokaz fotokopija saobraćajne dozvole) kojim obavlja djelatnost i obrazloženje za koju svrhu će koristiti izdato odobrenje.
Građani koji imaju stalno prebivalište u ulicama zabranjenim za saobraćaj dužna su uz zahtjev dostaviti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, dokaz o posjedovanju garaže ili dvorišta za parkiranje vozila, a moraju proći ulicom zabranjenom za saobraćaj do navedenih objekata namjenjenih parkiranju.
Lica sa invaliditetom uz zahtjev su dužna priložiti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, rješenje o invalidnosti ili rješenje MUP-a Kantona Sarajevo o sticanju prava na „znak o pristupačnosti.
Državnim instutucijama na svim nivoima vlasti izdaju se odobrenja za službena vozila radi obavljanja redovnih poslova.
Odredbama člana 4. Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, iz ovog pravilnika izuzeta su vozila hitne pomoći, vatrogasne službe i Ministarstva unutrašnjih poslova, a što znači da istim nisu potrebna odobrenja da bi mogla saobraćati ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera.

2. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u 2016. godini zaprimilo i riješilo 549 zahtjeva za izdavanje odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Od toga je :
- izdato 945 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bila pravna ili fizička lica (d.o.o.; d.d.; KJKP i fizčka lica – obrtnici, kojima je potrebno odobrenje da bi mogli obavljati registrovanu djelatnost kao npr. dostava prehrambenih proizvoda – snadbjevanje prodavnica, namještaja, opravke kvarova, dostava lijekova, pružanje medicinskih usluga, dostav novca, poslovi zaštitarskih agencija i sl.).
- izdato 894 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bile državne instutucije na svim nivoima vlasti (budžetski korisnici)
- izdata 42 rješenja gdje su podnosioci zahtjeva bila različita pravna, fizička lica i institucije a rješenja su važila za određeni period (u svrhu različitih snimanja – direktnih prijenosa, dovoza materijala radi adaptacija, selidbi itd.)
S obzirom da pravna i fizička lica u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, plaćaju naknadu za izdata odobrenja, upaćena su sredstva u iznosu cca 180.000,00 KM u budžet Kantona Sarajevo. Pomenutim Pravilnikom predviđeno je da 40% naplaćenih sredstava Ministarstvo saobraćaja koristi za unapređenje saobraćajne infrastrukture u zonama ograničenog kretanja.

3. Izdato odobrenje u slučaju zloupotrebe može se poništiti i uskratiti ponovno izdavanje primjenom člana 30. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97). Ministarstvo do sada nije zaprimilo niti jedno oduzeto odobrenje od strane ovlaštenih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iz razloga da je zloupotrebljeno.
Ministarstvo saobraćaja pokrenulo je aktivnosti na donošenju Zakona o uređenju saobraćaja Kantona Sarajevo, gdje će u narednom periodu ova oblast biti bliže obrađena.

Odgovor prilog:
Inicijativa za pokretanje obrazovnog programa.........
Odgovor:

O D G O V O R

Srednje škole zdravstvenog usmjerenja u trajanju od 4 školske godine trenutno školuju i produkuju kadar za 10 smjerova i to:
1. Medicinska sestra-tehničar
2. Akušersko ginekološka sestra-tehničar
3. Pedijatrijska sestra-tehničar
4. Laboratorijski tehničar
5. Sanitarno ekološki tehničar
6. Fizioterapeutski tehničar
7. Stomatološka sestra
8. Zubni tehničar
9. Farmaceutski tehničar
10. Psihogerijatrijska sestra-tehničar

Činjenica je da se svakodnevno javlja potreba za novim smjerovima, usko specijaliziranim kadrovima za pojedine segmente zdravstva koji su potrebni u toku pružanja zdravstvene zaštite. Za takve slučajeve i iskazane potrebe se organizuju dodatna usavršavanja u trajanju od 260-370 sati teorijske i praktične nastave , u periodu od 3-6 mjeseci.
Tako se u periodu od 90 dana, 5x sedmično, organizuje 260 radnih sati nastave za njegovateljice, zanimanje koje je jako traženo u Njemačkoj.
Isti je slučaj i za tehničare-specijaliste za ortopedska pomagala za koje se organizuje redovna nastava u trajanju od 370 nastavnih sati u okviru kojih polaznici stiču opća, stručno teorijska znanja i vještine i praktična znanja i to:
• stručne i praktične kompetencije u dijelu ortopedije koji se odnosi na ortopedska pomagala, ortoze i proteze
• metode mjerenja i procjene, uzrocima i načinima nastanka poremećaja i smetnji, te njihovom tretmanu i prevenciji
• pravilnu izradu i korištenje različitih vrsta ortopedskih pomagala, ortoza i proteza, gotovih i izrađenih po mjeri
• korištenje informatičkih sisitema za izradu ortopedskih pomagala
• usavršavanje iz područja izrade ortopedskih pomagala
• izradu specijaliziranih ortopedskih pomagala za ortoze i proteze
• izradu ortopedskih pomagala, ortoza i proteza tehnikom CAD CAM
Relativno mali fond sati je potreban jer se radi o dodatnoj edukaciji već postojećih zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja.
Ne treba zaboraviti potrebu dodatnog usavršavanja i za Ortopedske obućare koji izrađuju ortopedsku obuću i ortopedske uloške za osobe koje imaju zdravstvene poteškoće i deformitete nogu te za invalide, a koji se izrađuju na osnovu nalaza i preporuke liječnika ortopeda.
Svako medicinsko sredstvo, u koja spadaju i ortopedska pomagala izrađena od strane dodatno educiranog zdravstvenog kadra, prolazi postupak dobijanja Rješenja od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u čijoj nadležnosti je vođenje registra medicinskih sredstava u BiH kao i izdavanje Odobrenja za rad proizvođača medicinskih sredstava i pravnih lica koja obavljaju promet medicinskih sredstava na veliko, a što je definisano Zakonom o lijekovima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08).
Mišljenja smo da bi se oranizovanjem dodatnog usavršavanja zdravstvenih radnika srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja omogućilo polaznicima sticanje kvalitetnog znanja i otvorila mogućnost bržeg zapošljavanja odnosno smanjenja broja nezaposlenih.
S obzirom da je redovno kao i dodatno obrazovanje u nadležnosti Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu i stoji na raspolaganju za utvrđivanje programa dodatne edukacije zdravtsvenog kadra.

Odgovor prilog:

Neira Dizdarević

Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo da se pokrenu aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u JU Kantona Sarajevo bez čekanja u redu za porodice s djecom i osobe s invaliditetom
Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.
Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da ove porodice u vremenu dok odsustvtju iz kuće, moraju obezbijediti pažnju i brigu druge osobe, kako dijete ne bi bilo nepotrebno izloženo različitim rizicima koji bi negativno uticali na dijete (mogućnost zaraze, neadekvatne reagovanje okoline i sl.).
U tom smislu, Ministarstvo je javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite koje pružaju usluge ovoj populaciji, uputilo akt kojim je naloženo da na vidnom mjestu istaknu obavijest da porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom imaju pravo prednosti kod prijema u istim, uz predočavanje rješenja sa stepenom i vrstom invalidnosti za člana porodice za koga traže uslugu. Takođe, Ministarstu zdravstva Kantona Sarajevo uputili smo preporuku da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, omogući pravo prednosti na pružanje medicinskih usluga i porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju, bez čekanja.
Kako su u toku aktivnosti vezane za realizaciju Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetetom kojim koordinira ovo ministarstvo, a kroz koje se tretira i pitanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom prema njihovim potrebama, tražit ćemo jednoobrazno rješenje po ovom pitanju od svih institucija uključenih u realizaciju istih.

Bibija Kerla

" U Kantonu Sarajevo postoji 50 pacijanata kojima su transplatirani organi. Tim pacijentima je u ograničenoj Odluci o pozitivnoj i magistralnoj listi Kantona Sarajevo onemugućeno primanje neophodnog lijeka. Postoji li mogućnost da se ovim pacijentima p
Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180 mg i 360 mg i Sirolimus tablete 1 mg.
Na osnovu informacija koje smo dobili od Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH zastoj u snabdjevanju sa ovim lijekovima nije evidentiran.

Odlukom o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/16, 46716)-A lista lijekova Kantona Sarajevo u potpunosti sadržava sve lijekove koji su sastavni dio Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, jer je obligatorna za kantone i sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Na toj listi lijekova su i lijekovi ciklosporin kapsula 25 mg i azatiorin tablete 50 mg koji se koriste u prevenciji odbacivanja transplantata.
Što se tiče B liste lijekova, ista je sačinjena prema finansijskim mogućnostima Kantona Sarajevo. Sa B liste je brisan jedino lijek calcitriol kapsule 0,25 mcg jer ga finansira Fond solidarnosti Federacije BiH u dozi od 2-4 kapsule po jednoj dijalizi, što je i utvrđena i adekvatna doza za ovaj lijek.
Dakle svi lijekovi koji se koriste kao imunosupresivi i koji se kontiunirano koriste u terapiji radi spriječavanja odbacivanja presadka su obezbijeđeni pacijentima, te se ne može reći da su, donošenjem Odluke o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo ugroženi životi ovih pacijenata.
Napominjemo da se ovom ministratsvu obratilo i Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH sa zahtjevom da se bolesnicima kojima je izvršena transplantacija organa osiguravaju svi potrebni lijekovi, ali nije navedeno koji lijekovi. S tim u vezi Ministartsvo zdravstva je tražilo od ljekara sa Klinike za dijalizu i Klinike za nefrologiju informaciju o tome koji u lijekovi potrebni za ove boelsnike, a nisu uvršteni na listama. Do danas nije dostavljen traženi odgovor.
Ministarstvo zdravstva i Komisija za lijekove su stava da određene izuzetke i specifičnosti u upotrebi lijekova nije moguće definisati Odlukom i Listom lijekova, te da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa konzilijem ljekara treba definisati potrebne izuzetke i specifičnosti i omogućiti članovima Udruženja dužu upotrebu pojedinih lijekova nego što je to propisano Smjernicama.

U isključivoj nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da omogući pacijentima dužu upotrebu lijeka od propisanog, o čemu ćemo ponovno obavijestiti Zavod.

Odgovor prilog:

Hamed Aljović

Zvonko Marić

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada ....
Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 6/02), stavljena van snage prema članu 102. stav (1) Zakona o stvarnim pravima.
Naime, članom 102. stav (1) Zakona o stvarnima pravima je propisana zajednička rezerva koju čine novčani doprinosi koje etažni vlasnici uplaćuju na osnovu odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekog etažnog vlasnika donio sud. Nadalje, istom odredbom je propisano da se ovim ne dira pravo da se posebnim propisima jedinica lokalne samouprave odredi minimalni iznos mjesečne naknade po jednom kvadratnom metru stana, kako bi se održalo nesmetano održavanje zgrada.
Prema tome, etažni vlasnici su imali mogućnost da visinu zajedničke rezerve, odnosno iznos iznad minimalne nakande utvrde odlukom donesenom većinom suvlasničkih dijelova ili odlukom koju na zahtjev nekog od etažnih vlasnika donese sud, a što nije u suprotnosti ni sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom.
Što se tiče iznosa minimalne naknade, primjenjuje se Odluka Vlade Kantona Sarajevo o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada, a što nije u suprotnosti sa članom 352. Zakona o stvarnim pravima kojim je propisano:
„(1) Odredbe ove glave uređuju međusobne odnose etažnih vlasnika, dok oni svoje odnose ne urede u skladu sa odredbama ovog zakona o etažnom vlasništvu, ukoliko ovi odnosi nisu uređeni drugim propisima.
(2) U slučaju sukoba ovog zakona sa drugim postojećim propisima primjenjuju se odredbe ovog zakona.
(3) Etažni vlasnici dužni su svoje odnose urediti u skladu sa ovim zakonom u roku od pet godina od njegovog stupanja na snagu“.
Pitanje vezano za postavljanje prinudnog upravitelja, obzirom da je članom 357. stav (1) Zakona o stvarnim pravima propisano: „Ako etažni vlasnici nisu osigurali upravljanje nekretninom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, jedinica lokalne samouprave će na njihov trošak odrediti prinudnog upravnika“, treba posmatrati u kontekstu odredbe člana 352. Zakona o stvarnim pravima, kao i odredbe člana 1. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, kojom je propisano da je održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom javni interes, u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
Dakle, samo tamo gdje etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja, a to nisu učinile ni jedinice lokalne samouprave, ovo Ministarstvo je odredilo upravitelja za prinudno upravljanje u cilju zaštite javnog interesa.
Što se tiče obavjaštavanja javnosti, ističemo da je ovo Ministarstvo i prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade dostavilo široj javnosti, a po nacrtu istog Zakona učestvuje aktivno u javnoj raspravi u jednicama lokalne samouprave.

Odgovor prilog:

Segmedina Srna Bajramović

Zastupnička inicijativa vezana za onemogućenu adekvatnu terapiju transplantiranim i dijaliziranim pacijentima
Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180 mg i 360 mg i Sirolimus tablete 1 mg.
Na osnovu informacija koje smo dobili od Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja FBiH zastoj u snabdjevanju sa ovim lijekovima nije evidentiran.

Odlukom o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/16, 46716)-A lista lijekova Kantona Sarajevo u potpunosti sadržava sve lijekove koji su sastavni dio Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, jer je obligatorna za kantone i sa 100% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Na toj listi lijekova su i lijekovi ciklosporin kapsula 25 mg i azatiorin tablete 50 mg koji se koriste u prevenciji odbacivanja transplantata.
Što se tiče B liste lijekova, ista je sačinjena prema finansijskim mogućnostima Kantona Sarajevo. Sa B liste je brisan jedino lijek calcitriol kapsule 0,25 mcg jer ga finansira Fond solidarnosti Federacije BiH u dozi od 2-4 kapsule po jednoj dijalizi, što je i utvrđena i adekvatna doza za ovaj lijek.
Dakle svi lijekovi koji se koriste kao imunosupresivi i koji se kontiunirano koriste u terapiji radi spriječavanja odbacivanja presadka su obezbijeđeni pacijentima, te se ne može reći da su, donošenjem Odluke o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo ugroženi životi ovih pacijenata.
Napominjemo da se ovom ministratsvu obratilo i Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH sa zahtjevom da se bolesnicima kojima je izvršena transplantacija organa osiguravaju svi potrebni lijekovi, ali nije navedeno koji lijekovi. S tim u vezi Ministartsvo zdravstva je tražilo od ljekara sa Klinike za dijalizu i Klinike za nefrologiju informaciju o tome koji u lijekovi potrebni za ove boelsnike, a nisu uvršteni na listama. Do danas nije dostavljen traženi odgovor.
Ministarstvo zdravstva i Komisija za lijekove su stava da određene izuzetke i specifičnosti u upotrebi lijekova nije moguće definisati Odlukom i Listom lijekova, te da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u saradnji sa konzilijem ljekara treba definisati potrebne izuzetke i specifičnosti i omogućiti članovima Udruženja dužu upotrebu pojedinih lijekova nego što je to propisano Smjernicama.

U isključivoj nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je da omogući pacijentima dužu upotrebu lijeka od propisanog, o čemu ćemo ponovno obavijestiti Zavod.

Odgovor prilog:

Mirza Čelik

Sabina Ćudić

Inicijativa vezana za obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, sa ciljem podizanja svijesti o ovom oboljenju i njegove prevencije
Odgovor:

Ministarstvo zdravstva podržalo je inicijativu uvažene zastupnice Sabine Čudić, koja se odnosi na obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a).
Ministarstvo zdravstva, u skladu sa evidencijom značajnih datuma vezanih za zdravstvo, provodi određene aktivnosti u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije određenih bolesti, pa tako i hronične opstruktivne bolesti pluća.
S tim u vezi, a povodom obilježavanja Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća ovo ministarstvo, je u saradnji sa Općom bolnicom „Prim dr Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, organiziralo pružanje preventivnih i savjetodavnih usluga zainteresiranim građanima, te informisalo javnost o važnosti prevencije HOBP-a.
Opća bolnica „Prim dr Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo su dana 16.11.2016 godine omogućili građanima Kantona Sarajevo besplatne preglede, savjete vezane za HOBP-a, mjerenje funkcije pluća kao i objavu informativnih materijala na web stranicama ustanova, te medijsko gostovanje specijaliste pneumoftiziologa u emisiji „Život i zdravlje“ na TVSA.
U prilogu akta dostavljamo Vam Program aktivnosti kojim je obilježen svijetski dan HOBP-a, o čemu je javnost blagovremeno obavještena putem Press službe Kantona Sarajevo i naše oficijelne web stranice.

Odgovor prilog:

Fahrudin Pecikoza